Sınıf İçi Uygulama Önerileriyle Akademik Yazma


Creative Commons License

Yücelşen N., Çetinkaya Edizer Z.

Eğiten Kitap, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Eğiten Kitap
  • City: Ankara

Abstract

Üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları hemen her durum akademik okurya- zarlıkla ilgilidir. Okumaları gereken ders kitaplarında, hazırladık- ları rapor niteliği taşıyan ödevler veya sunumlarda onlardan eleş- tirel düşünme, araştırma yapma, raporlama, uzmanlık için adım attığı alana ait terminolojiyi kullanma gibi ileri düzeyde beceriler beklenir. Üniversitenin ilk yıllarında öğrenciler, ilk ve ortaöğretim dönemlerinde kazanmış oldukları yazma alışkanlıklarını sürdür- meleri nedeniyle akademik yazma konusunda sorunlar yaşayabi- lirler. Bu kitabın yazılış amacı, üniversite öğrencilerinin akademik yazma konusunda yaşadığı sorunların çözümünün bir parçası olmaya çalışmak ve akademik yazma içerikli derslere katkı sağla- maktır.

Yazılış amacı doğrultusunda kitap üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde akademik yazmayla ilgili kuramsal bilgi verilmiştir. Aka- demik yazma kavramı tanımlanmış, akademik metinlerin taşıdığı özellikler aktarılmış ve metin türlerine değinilmiştir.

İkinci bölümde on iki haftalık bir akademik yazma atölyesi içeriği, atölyenin hazırlık süreciyle birlikte aktarılmıştır. Atölye- nin katılımcı grubunun özellikleri, uygulama sırasında kullanılan veri toplama araçları, toplanan verilerin analiz süreci ile araştır- manın geçerlik ve güvenirliği için yapılan işlemlere de bu bölümde yer verilmiştir. Uygulama sonunda ulaşılan sonuçlar ve akademik yazma odaklı dersler için getirilen öneriler üçüncü bölümde yer almaktadır.