İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Sağlam H. İ. , Kaplancı B.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.28, ss.641-649, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 28 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.24106/kefdergi.693440
  • Dergi Adı: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.641-649

Özet

Bu araştırma ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama yönteminden yararlanılmıştır. Bu amaçla, tek boyutlu 24 maddelik 3’lü likert tipi Sorumluluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinde öğrenim gören 417’si (%49) kız, 427’si (%51) erkek olmak üzere toplam 844 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ilkokul öğrencilerinin sorumluluk düzeylerinin üst seviyeye yakın olduğu; öğrencilerin cinsiyetlerine göre sorumluluk düzeylerinin kız öğrenciler ve öğretmeni kadın olan öğrenciler lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı; öğrencilerin öğretmenlerinin medeni durumlarına göre sorumluluk düzeylerinin öğretmeni bekâr olan öğrenciler lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı; öğrencilerin devam ettikleri okul türüne ve öğrencilerin aile türüne göre sorumluluk düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve yeni araştırmalar için önerilere yer verilmiştir.

This study was conducted to determine the level of responsibility of the 4th grade students in elementary school. The research was conducted with screening method. For this purpose, one-dimensional 24-item 3-point Likert-type Responsibility Scale was used. The study group consisted of 417 (49%) female and 427 (51%) male and 844 primary school 4th grade students who were studying in Sakarya in the 2017-2018 academic year. In the research, it was found that the level of responsibility of primary school students was close to the upper level; that the level of responsibility of students according to their gender differed significantly in favor of female students and students with teacher woman; that the levels of responsibility of the students according to their marital status differ significantly in favor of the students whose teachers are single; it was concluded that the level of responsibility of the students according to the type of school they attended and the level of responsibility of the students did not. The findings were discussed in the light of the literature and suggestions for new investigations were given.