TURKISH ADAPTATION AND PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF SPENDING AS SOCIAL AND AFFECTIVE COPING SCALE


Arman E., Ekşi H.

VII. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ , Malatya, Turkey, 28 - 29 January 2022, pp.722-735

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.722-735

Abstract

In this research, reliability and validity study of the Spending as Social and Affective Coping scale was examined.  467 people aged between 18 and 66 participated in this study of adaptation which is developed for adults. As a result of the explatory factor analysis, it has been revealed that items were grouped under three factors and the total explained variance is 62%. According to confirmatory factor analysis, the model has acceptable fit values. The internal consistency coefficient of the scale is .88. In order to examine the convergent validity of the scale, Compulsive Buying Scale, Material Values ​​Scale, and Impulsive Shopping Scale were used and it is revealed that there was a statistically significant and positive correlation. Findings have shown that the Turkish Form of the Spending as Affective and Social Coping Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used in Turkish studies.

Bu çalışmada Rice ve arkadaşları (2019) tarafından geliştirilen Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği’nin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmaktadır. Yetişkinlere yönelik olarak geliştirilen bu ölçeğin uyarlama çalışmasına yaşları 18 ile 66 arasında değişen 467 kişi katılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi neticesinde üç faktörlü modelin oluştuğu ve toplam açıklanan varyansın %62 olarak çıktığı saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .88’dir. Ölçeğin benzer ölçek geçerliğini belirlemek için Kompulsif Satın Alma Ölçeği, Maddi Değerler Ölçeği ve Anlık Alışveriş Ölçeği kullanılmış ve aralarında anlamlı derecede pozitif ilişki bulunmuştur. Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma olarak Harcama Ölçeği’nin Türkçe Formunun Türkçe çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu ortaya çıkmıştır.