Serum CA19.9 Seviyesinin Pankreas Adenokarsinomunda Metastazı Öngörmesi


Creative Commons License

Aslan G. B. , Keskin F., Özkan B., Kılıç F., Bulut N., Büyüker F., ...More

4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28

Abstract

Giriş: Pankreas kanseri zor tanı konulması, erken evrelerde lokal invazyon ve uzak metastaz yapması nedeniyle mortalitesi yüksek kanserlerdendir. Pankreas kanserinin bir yıllık genel sağ kalım oranı %26, beş yıllık ise %6’dır. Serum karbonhidrat antijeni (Ca 19.9), pankreatik kanser hücrelerinden salgılanmaktadır ve günümüzde pankreas kanseri hastalarında değerlendirilen en yaygın tümör belirtecidir. Serum Ca19.9’un semptomatik pankreas kanseri hastalarında sensitivitesi %79-81 ve spesifitesi %82-90’dir. Serum Ca19.9’un pankreas kanserinin evrelemesi, rezektabiliteyi belirlemesi ve prognozu göstermedeki etkinliği tam bilinmemektedir.“Ca19.9 değeri bize evreleme hakkında bilgi verir mi?” “Metastazı öngörebilir mi?” hipoteziyle çalışmamıza yön verdik.

Yöntem ve Gereçler: 2014 Şubat-2019 Şubat arasında İMÜ Göztepe EAH’da pankreas adenokanseri tanısıyla opere edilen ve unrezektabl ve/veya metastatik olan hastalar incelendi. Rezektabl olan hastaların ameliyat öncesi serum Ca19.9 değerleri alınmıştır. Sayısal verilerin normallik denetimi Shapro-wilk testiyle incelendi. Gruplararası karşılaştırmalar Mann whitney-U ve Kruskal-Wallis testleriyle yapıldı. Metastatik pankreas adenokarsinomunu saptamada düzeltilmiş Ca19.9 alt değerinin belirlenmesi için ROC analiziyle AUC (eğri altındaki alan) hesaplandı. Verilerin analizinde IBM SPSS 22.0 programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 alındı.

Bulgular: 67 hastanın 24’ü (%35.8) kadın, 43’ü (%64.1) erkek idi. Yaş ortalaması 67.02 idi. Hastaların 46’sına küratif rezeksiyon uygulanabilirken, 21 hasta (19’u metastatik 2’si unrezektabl) inoperabl değerlendirilmiştir. 67 hastanın 11’i evre 1 iken, 32’si evre 2, 5 hasta evre 3,19 hasta evre 4 idi. Evre 1 olanların Ca19.9 medyan değeri 12.43, evre 2 olanların 61.82. Evre 3 olanların 4.51, evre 4 olanların 1983.47 olarak bulundu. Metastatik olan hastaların Ca19.9 değerleri küratif olarak tedavi edilebilen hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (1983.5 vs 30.7) (p=0,0004). Ca19.9 değerinin pankreas adenokarsinomunun rezektabilite ve/veya metastaz üzerindeki kestirim değeri 205.6 bulundu. (p=0.0004 AUC=0.863 Sensitivite= %73.88) ve spesifite=%83.33).

Sonuç: Ca19.9 değerleri, metastatik hastalık göstermedeki kestirim değeri 205,6 bulunmuştur. Hastalığın operabl olup olmadığını karar vermede radyolojik değerlendirmeler yetersiz olmaktadır. Araştırmamızda bulunan bu değer hastaların doğru bir şekilde yönetilmesinde yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: pankreas adenokarsinomu, ca19.9, düzeltilmiş ca19.9, metastatik pankreas adenokanser, kestirim değeri.