PREDICTION OF WELL-BEING LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO PERMA MODEL: THE ROLE OF SOCIAL SUPPORT AND POSITIVITY


Creative Commons License

Boyacı M.

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.109-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.109-116

Abstract

In this study, it was investigated whether social support and positivity predict the well-being of university students according to PERMA model. The study group of the research is consisted of 255 university students (171 female and 64 male) studying at different universities in Istanbul. The average age of the participants was 19.73. Personal information form, PERMA Scale, Perceived Achievable Support Scale (PASS) and Positivity Scale (PS) were used as data collection tools. This research is a correlational model that aims to determine the relationships between PERMA Model, Positivity and Social Support. Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis were used to analyze the data. The results obtained from the analyzes showed that there was a positive relationship between social support, positivity and PERMA model. As a result of multiple regression analysis, it was concluded that social support and positivity is a significant predictor of PERMA model (R2 = .59, p <.01). In the conclusion, the research findings were discussed in the light of the literature and suggestions were made for researchers and educators.

Bu çalışmada, sosyal destek ve pozitifliğin üniversite öğrencilerinin PERMA modeline göre iyi oluş düzeylerini manidar biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da farklı üniversitelerde öğrenim gören 84’ü erkek ve 171’i kadın olmak üzere toplam 255 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 19.73 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, PERMA Ölçeği, Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği (AEDÖ), Pozitiflik Ölçeği (PÖ) ve son olarak katılımcılardan bilgi toplamak amacıyla araştırmacının tasarladığı kişisel bilgi formu tercih edilmiştir. Bu araştırma sosyal destek, pozitiflik ve iyi oluş arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek üzere verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar, sosyal destek, pozitiflik ve iyi oluş arasında pozitif yönde manidar bir ilişki, olduğunu göstermiştir. Sosyal destek ve pozitifliğin iyi oluşu ne düzeyde yordadığını test etmek amacıyla uygulanan çoklu regresyon analizi neticesinde sosyal destek ve pozitifliğin üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeylerinin manidar bir yordayıcısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (R2 = .59, p < .01). Sonuç bölümünde araştırma bulguları alan yazın ışığında tartışılmış, araştırmacılara ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.