Reasoning with Inductive Argument Test: A Study of Validity and Reliability


Karadere M. E. , Yavuz K. F. , Kayran İ. E. , Şafak Y., Yücens B., Kuru E., ...More

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.156-161, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.156-161

Abstract

Objective: The aim of our study is to research reliability and validity and to evaluate the usability of Turkish version of Reasoning with Inductive Argument Test (RIAT) in Turkish healty population. Method: 51 healty volunteers who work in Ankara Dıskapi Yildirim Beyazit Research and Training Hospital participated in this study. Reasoning with Inductive Argument Test (RIAT) was translated into Turkish by three clinical good knowledge of English. Participants were given a sociodemographic data form, and RIAT were performed by clinicians. To test the reliability of the Turkish version of RIAT, Cronbach’s alpha coefficient was calculated and the halving method was used for the test. Results: The internal consistency of the Reasoning with Inductive Argument Test (RIAT) items, Cronbach’s alpha internal consistency coefficient measurements of 0.73 was found to be statistically significant. Spearman-Brown coefficient that determines the reliability of the whole test r=0.74 was found. Kurtosis values of all the items was below 1.5 and the percentages in the second evaluation were mainly lower. At the same time, both change in belief between self produced RIAT options and given RIAT options (p=0.02, z=-2296) as well as changes in beliefs between related and unrelated items for Obsessive Compulsive Disorder (OCD) difference (p=0.03, z=-2.199) were significant. Conclusion: The preliminary data obtained from the study of reliability and validity of the scale shows that ‘Reasoning with Inductive Argument Test’ supports reliability and validity in Turkish population. 

Amaç: Araştırmanın amacı Tümevarımsal Kanıtlarla Akıl Yürütme Testi (TKAYT)’nin Türkiye sağlıklı toplumunda geçerlik ve güvenilirliğini araştırmak ve kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmaya Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmakta olan 51 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tümevarımsal Kanıtlarla Akıl Yürütme Testi (TKAYT) Türkçe’ye iyi derecede İngilizce bilen üç klinisyen tarafından çevrildi. Katılımcılara sosyodemografik veri formu verildi ve TKAYT klinisyenler tarafından uygulandı. TKAYT’ın Türkçe formunun güvenilirliğinin sınanması için, Cronbach alfa katsayısı hesaplandı ve test yarılama yöntemi kullanıldı. Bulgular: Tümevarımsal Kanıtlarla Akıl Yürütme Testi maddeleri arasındaki iç tutarlılık ölçümlerinde Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.73 olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bulundu. Testin tamamına ilişkin güvenilirliği belirleyen Spearman-Brown katsayının r=0.74 olduğu saptandı. Tüm maddelerin kurtosis değerleri 1.5’in altında saptandı ve ikinci değerlendirmede verilen yüzdeler ağırlıklı olarak daha düşük saptandı. Aynı zamanda gerek danışanın ürettiği ve verili maddeler arasındaki inanç değişim farkı (p=0.02, z=-2.296) gerekse Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile ilişkili ve ilişkisiz maddeler arasındaki inanç değişim farkı (p=0.03, z=-2.199) istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç: Tümevarımsal düşünme şeklini değerlendiren ‘Tümevarımsal Kanıtlarla Akıl Yürütme Testi’nin Türkiye örnekleminde geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğine dair ön veriler elde edilmiştir.