İşletmelerin Kredi Talebi Sürecinde Bankalar Tarafından Uygulanan Mali Analiz Teknikleri - Bir Gıda Firması Örneği (Financial Analysis Techniques Used by the Banks through Credit Demand Process of the Firms - A Food Company Example)


Creative Commons License

Kızıl C. , Muzır E. , Ataman Y.

İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar (Academic Studies in Economics and Administrative Sciences), Zafer Gölen,Yüksel Akay Unvan,Sevilay Özer, Editör, IVPE Yayınevi (IVPE Publications), Belgrade, ss.119-149, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: IVPE Yayınevi (IVPE Publications)
  • Basıldığı Şehir: Belgrade
  • Sayfa Sayıları: ss.119-149
  • Editörler: Zafer Gölen,Yüksel Akay Unvan,Sevilay Özer, Editör

Özet

Abstract in Turkish:

Bankacılık sektörünün temel faaliyetleri mevduat toplama ve kredilendirme işlemleridir. Sektör, yapılacak bir yatırımda sermaye yetersizliği aşamasında devreye girmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Banka kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde ekonomiye kullandırılması her şeyden önce doğru kullanıcının seçimine bağlıdır. Bu seçimin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve ölçülebilir risklerin minimize edilmesi için, ekonomide ve sektörde yaşanan gelişmelerin izlenmesi ve kullanıcının çok iyi tanınması gerekir. Bu aşamada riskin tanımlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve denetlenmesinde sağlıklı ve güvenilir bilgi, belge akışı önem kazanmaktadır. Bu amaçla yapılan bilgi toplama, araştırma, inceleme, analiz etme ve raporlama çalışmalarının tümü bankacılık sektöründe istihbarat ve mali tahlil veya skorlama çalışmalarını oluşturur. Mali analiz, geniş ölçüde muhasebede görülen gelişmelere dayanmaktadır. Muhasebe için yapılan tanımlamalarda genel itibarıyla kaydetme, sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz etme ve yorumlama fonksiyonları öne çıkmaktadır (Kızıl ve Kızıl, 2007). Söz konusu başlıklardan analiz etme ve yorumlama ile mali analiz arasındaki ilişki doğrudan görülebilmektedir (Koç Yalkın, 1981). Mali tablolar analizi, mali tablolarda yer alan bilgi ve verilere dayanılarak yapılmaktadır. Bu işlemin yapılması sırasında temel bilgi ve veri kaynağı olarak kullanılan mali tabloların mali analiz çalışması açısından belli konularda aydınlatıcı, yönlendirici ve karar fonksiyonunu rahatlatıcı özellik ile nitelikte bulunması gerekmektedir (Akıncı ve Ünlen, 1988). Mali analiz çalışmaları çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Şirketler kendi ekonomik ve finansal durumlarını değerlendirmek üzere; yatırımcılar, finans kuruluşları, rakip firmalar da ticari ve finansal ilişkileri değerlendirmek üzere mali analiz çalışması yapmaktadır. Çalışmamızın amacı, finans kurumlarının bakış açısı özelinde, mali analizin temel nitelikleri, kullanılan teknikler ve sonuçların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Farklı bakış açıları ve teknikler bakımından oldukça geniş kapsamlı olan mali analiz yöntemleri, bir gıda firması üzerinde uygulamalı olarak ele alınmıştır.

Abstract in English:

The main operations of the banking sector are collecting deposits and credit facility. The industy intervenes in the case of capital insufficiencies for investments and contributes to national economies. First of all, the reliable and efficient usage of bank resources in the economy is dependent on the selection of correct credit user. In order for this selection to be done right and minimize the measurable risks, the improvements in the economy and sector should be monitored closely and credit users must be analyzed well. At this point, it is important to have a healthy and reliable information flow to determine, manage, monitor and audit the risks. Data collection, research, analysis and reporting operations in this manner are all part of financial analysis and scoring studies in the banking industry. Financial statement is generally dependent on advances in the accounting science. Concerning the definition of accounting, generally the recording, categorizing, summarizing, reporting, analyzing and interpreting functions become prominent (Kızıl and Kızıl, 2007). Thus, the direct relationship among financial analysis, analyzing function and the interpreting function can be clearly observed here (Koç Yalkın, 1981). Financial statement analysis is done based on the information gathered from financial reports. Through this process, financial reports which are main information resources should be enlightening and directing (Akıncı and Ünlen, 1988). Financial analysis is done by various organizations with different aims and motivations. Firms take advantage of financial analysis to evaluate their economic and financial conditions. Investors, financial institutions and competitor firms benefit from financial analysis to evaluate commercial and financial relationships. The main purpose of this study is to provide information about the main characteristics of financial analysis, discuss the tecniques used and interpret the results from the perspective of financial institutions. The research includes and discusses detailed financial analysis techniques by realizing an application on a food company.

Keywords: accounting, finance, banking, financial analysis, food sector