Histomorphometric Investigation of Changes in Adult Rat Testes at Different Periods after Experimental Vasectomy


Creative Commons License

Cumbul A., Şahintürk V., Uslu Ü.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.130-137, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21673/anadoluklin.666778
  • Journal Name: Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.130-137

Abstract

Aim: In this study, we aimed to microscopically examine and qualitatively and quantitatively evaluate the

structural changes in the seminiferous tubule epithelium in rats after vasectomy.

Materials and Methods: A total of 48 8-week-old male Wistar albino rats were used. Study and control

groups were formed (n=8, for each group). While the study groups underwent unilateral vasectomy, the

control groups underwent only abdominal incision. The left testes of all rats in the study and control groups

were removed by perfusion 1, 12, and 24 weeks after vasectomy and immersed in Bouin’s fixative. Following

the routine histological procedures, 2 testes from each group were stained with Masson’s trichrome stain and

orcein for qualitative evaluation using light microscopy, and 6 testes from each group were sectioned (at a

1/8 ratio) and stained with PAS+hematoxylin. For stereological examination, the Cavalieri and optical disector

methods were used.

Results: Compared to the control groups, the 1- and 12-week vasectomy groups were found to have a higher

mean density of spermatogonia and Sertoli and myoid cells and a lower number of spermatids. It was observed

that cells forming the seminiferous tubules were decreased in the 24-week vasectomy group. During the

qualitative evaluation, we observed an increase in the amount of collagen fibers in the extracellular matrix,

which was positively correlated with the time from vasectomy, and giant cell formation in the seminiferous

tubule lumen in the 1-week vasectomy group.

Discussion and Conclusion: It was seen that two different mechanisms were effective in the seminiferous

tubule adluminal and basal compartments until the 12th week after vasectomy. First, a compensation mechanism

is involved in the basal compartment, due to the paracrine and intercellular interactions. Second, the

seminal granuloma development in the epididymis may increase the internal pressure of the seminiferous

tubules, disrupting the relationship between spermatids and Sertoli cells and leading to the sloughing of

spermatids in the adluminal compartment.

Amaç: Bu çalışmada erişkin sıçanlarda vazektomi sonrası seminifer tübül epitelindeki yapısal değişiklikleri

mikroskobik olarak incelemek ve nitel ve nicel olarak değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 48 adet 8 haftalık erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Çalışma deney grupları

ve kontrol grupları içerdi (her grup için, n=8). Deney gruplarında tek taraflı vazektomi uygulanırken, kontrol

gruplarında yalnızca abdominal kesi yapıldı. Deney ve kontrol gruplarındaki sıçanların sol testisleri vazektomiden

1, 12 ve 24 hafta sonra perfüzyonla alınarak Bouin fiksatifine kondu. Rutin histolojik takip işleminden sonra

her gruptan ikişer testis Masson’un trikrom boyası ve orseinle boyanarak ışık mikroskobunda nitel olarak

değerlendirildi. Altışar testis histomorfometrik inceleme için 1/8 oranında seri kesilerek PAS+hematoksilenle

boyandı. Stereolojik inceleme için Cavalieri ve optik parçalama+optik disektör sondaları kullanıldı.

Bulgular: Kontrol gruplarına kıyasla 1 ve 12 haftalık vazektomi gruplarında ortalama spermatogonyum, Sertoli

ve miyoid hücre yoğunluğunun arttığı, spermatid sayısının ise azaldığı saptandı. Yirmi dört haftalık vazektomi

grubunda ise seminifer tübülü oluşturan hücrelerin azaldığı görüldü. Nitel değerlendirmede vazektomi sonrası

süreye paralel olarak ara maddedeki kolajen lif miktarında artış ve 1 haftalık deney grubunda seminifer tübül

lümeninde dev hücre oluşumu gözlendi.

Tartışma ve Sonuç: Vazektomi sonrasında 12. haftaya kadar seminifer tübül adlüminal ve bazal kompartımanlarında

iki farklı mekanizmanın çalıştığı görülmüştür. İlkin, bazal kompartımanda gerek parakrin gerekse

hücrelerarası bağlantılara bağlı bir telafi mekanizması çalışmaktadır. İkincisi, epididimiste gelişen seminal

granülomu seminifer tübül iç basıncını artırarak adlüminal kompartımanda spermatid–Sertoli hücresi ilişkisini

bozup spermatidlerin olgunlaşamadan hızla dejenere olmasına neden olabilir.