Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HÂLİD ZİYÂ UŞAKLIGİL’İN MATEMATİK KİTABI ÜZERİNE: “HESAP OYUNLARI”

The Journal of International Social Research, cilt.13, ss.102-123, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

METHODOLOGY OF REDHOUSE’S HAZINETU’L-ʿAZIZIYYE FI’L-LUGATI’L-OSMANIYYE: A COMPARATIVE ANALYSIS

The Journal of International Social Research, cilt.12, ss.91-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇEDE SIRA DIŞI BİR MATEMATİK TERİMİNİN SEMANTİK YOLCULUĞU: KARA CÜMLE

Journal of Turkish Studies, International Academic Journals, cilt.14, ss.2425-2448, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATHEMATICAL EDUCATION IN THE OTTOMAN EDUCATIONAL SYSTEM: THE CASE OF CĀMÌʿÜ’L-ḤİSĀB

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies, cilt.6, ss.297-307, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“TREASURY” OF A FRENCH TURCOLOGIST: JEAN DENY’S UNPUBLISHED TURKISH DICTIONARY

Türkbilig, ss.71-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig'de Geçen İki Matematik Terimi Hakkında: Cebr ü Mukabele ve Aded Cezri

DİL ARAŞTIRMALARI, ss.159-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygur Sivil Belgelerindeki Söz Varlığından Hareketle Uygurlarda Hesap Kavramı ve Kültürü

TEKE - Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.2078-2118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Bellek Metaforu Olarak Derleme Sözlüğü’ndeki Gökkuşağı Adları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.1-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUTADGU BİLİG’DE GEÇEN BAZI HESAP TERİMLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.138-152, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANADOLU (OSMANLI) SAHASINDA YAZILMIŞ EN ESKİ TARİHLİ TÜRKÇE MATEMATİK RİSÂLESİ: MAHMŪD BİN KĀDÌ-İ MANYĀS’IN AʿCEBÜ’L-ʿÜCCĀB’I -HESAP BÖLÜMÜ

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.243-298, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR DİL YADİGÂRI: MUHAMMED KONEVÎ NİN HEDİYYETÜ L-MÜLÛK Ü

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi-OMAD, cilt.3, ss.13-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalancı ile Oluşturulan Birleşik Terimler Üzerine

ADTCF-TÜRKOLOJİ, ss.131-160, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alan Dili Söz Varlığının Genel Dildeki İlişkileri Üzerine: Spor Terimleri Örneği

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.317-330, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dil-Zihin İşleyişinin Dil Üzerindeki Olumsuz Etkisi: İnternet Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.4, no.2, ss.261-270, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçede Dört Element "Hava, Su, Ateş, Toprak" ile Kurulan Deyimlerin Anlam Alanları

II. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2018, ss.1-32

Eski Türkçede Hesapla İlgili Söz Varlığı ve Eski Türklerdeki Hesap Kültürü Üzerine

Orhun‟dan Anadolu‟ya Uluslararası Türkoloji Kongresi, Ulan Bator, Moğolistan, 01 Haziran 2018, ss.1-40

Terminografi ”Uygulamalı Terim Bilimi” Yeni ve Ortak Terim Oluşturmada Bir Çözüm Olabilir mi?

Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 Kasım 2017, ss.1-12

Memlûk-­Kıpçak Sahasına Ait Yeni Bir Gramer Ve Sözlük

VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 2017, ss.1-13

Bir Toplumsal Cinsiyet Dili İncelemesi: Yün Örgü Motiflerinde Kültürel Bellek Metaforları

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında ”Kadın” Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 04 Mayıs 2017, cilt.1, ss.555-571

Türk Sözlükçülüğünde Sır James William Redhouse’un İzdüşümleri

Uluslararası Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu ”Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü", İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2017, cilt.1, ss.59-79

Saray Dilinden Bilim Diline: Osmanlı Türkçesinin Üst Dil Oluşum Sürecinde Türkçenin Bilim Dili Olarak Yeri

Sahn-ı Seman’dan Darül-Fünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası,Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler-1, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2014, ss.1-15

Osmanlı’da Cebirsel Notasyon Sistemi /Cebirsel Sembolizm ve Terminolojisi Üzerine

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 Ekim 2014, cilt.2, ss.573-586

Türkoloji Araştırmaları Kapsamında Yazma Eser Çalışmalarına Yönelik Bir İnceleme

The Second International Congress of Turkology “600 Years of Polish-Turkish Relations- Research on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow", Varşova, Polonya, 25 Haziran 2014, ss.1-54

Osmanlı Matematik Dilinin Oluşumunda Yûsuf bin Kemâl el- Bursevî’nin Câmi’ü’l- Hisâb’ının Yeri ve Önemi

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 04 Aralık 2013, cilt.2, ss.1507-1514

ALES-Türkçe Sorularının Metin Dilbilimsel Bağdaşıklık ve Tutarlılık Ölçütleri Üzerinden Değerlendirilmesi

XIII. International Language Literature &Stylistics/ XIII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Kars, Türkiye, 26 Eylül 2013, cilt.2, ss.343-358

Nutuk’taki Çatılar Üzerine Anlam Bilimsel Bir Deneme

XII. International Language Literature & Stylistics Symposium/ XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 Ekim 2012, cilt.2, ss.889-899

Bir Terim Olarak Yalancı Kelimesi Üzerine

The Second International Symposium of Turkology “Questions and Developments of Modern Turkology Studies", Varşova, Polonya, 12 Eylül 2012, ss.1-34

Kitap & Kitap Bölümleri

Charles Wells’in A Practical Grammar of the Turkish Language Adlı Eserindeki Atasözleri Örneğinde Türkçedeki Atasözlerinin Kalıplaşma Dereceleri Üzerine Bir Deneme

Prof. Dr. Hidayet Kamal Bayatlı Armağanı, Yüksel Topaloğlu, Editör, Kerkük Vakfı Yayınları, Ankara, ss.213-240, 2019

Evliya Çelebi'nin Fakirleri: "Fakir" Kelimesinin Seyahatname'deki Anlam Alanları

Fakirlik Kitabı, Naskali, E. , Editör, Libra, İstanbul, ss.399-428, 2019

Holderman ve Schroeder'in Mükâleme Defterlerine Göre Osmanlı Konuşma Dilindeki Kalıp Sözler

Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı, Kaşgarlı R., Editör, Kesit, İstanbul, ss.323-381, 2018

Diğer Yayınlar