Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

XVI. Yüzyıl Türkçe Seyahatnamelerinde Acâib

MILLI FOLKLOR, vol.13, no.103, pp.98-110, 2014 (Journal Indexed in SSCI)

The Ajaib in the Sixteenth Century Turkish Travelogue Texts

MILLI FOLKLOR, no.103, pp.98-110, 2014 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Eylemişler Râsih’e Bühtân Bühtân Üstüne: Balıkesirli Râsih’in Eserlerine Dair Bilgilerin Tashihi

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.637-673, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bakir Bir Araştırma Sahası Olarak Osmanlı Tercüme Geleneği

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.60, no.1, pp.153-178, 2020 (National Refreed University Journal)

The Reflections of the Conquest of Peloponnese (1715) in the Classical Turkish Literature and the Poem of Râzî Conquest Themmed (Fetihnâme)

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.391-460, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

IN SEARCH OF MEANING: ON ‘COMMON FALSE’ IN THE 24TH COUPLET OF QASIDAH OF “SU”

Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), vol.5, no.11, pp.1-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cezayir Milli Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserlerin Katalogu

Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), no.10, pp.277-335, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SEYYID HUSEYIN OF AMASYA AND HIS VERSIFIED TRANSLATION OF QASIDAH AL-BURDAH

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.3, pp.145-187, 2018 (Other Refereed National Journals)

New Information on the Works of Qara Fazlî

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.525-562, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE COMMENTARIES OF THE MUSTAFA ISÂMEDDÎN EFENDI and HIS COMMENTARY METHOD

Asobid: Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.97-126, 2017 (National Refreed University Journal)

Turkish Translations in the Field of Islamic Jurisprudence in the Ottoman Period

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.12, no.23, pp.49-166, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE CATALOGUE OF MANUSCRIPTS IN THE RESEARCH INSTITUTE OF TURKOLOGY

Türkiyat Mecmuası, vol.26, no.1, pp.339-446, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI. Yüzyılda Yazılmış Türkçe Bir Aruz Risalesi: Aşkî’nin Arûsu’l-Arûz’u

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.140-190, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A MEDJMŪʿA (COLLECTION) OF MUSAMMATS COMPILED (COLLECTED) IN THE XVIth CENTURY

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, vol.8, no.1, pp.601-650, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazzâlî’nin XIII-XIX. Yüzyıllar Arasında Batı Türkçesinde Tercüme Edilen Eserleri

Divan Disiplinlerarası Araştırmalar Dergisi, no.31, pp.67-156, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI. Yüzyıl Şairlerinden Üsküdarlı Aşkî’nin Eserleri Hakkında Yeni Tespitler

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.21, no.2, pp.375-393, 2011 (International Refereed University Journal)

Mütercimi Belirsiz Bir Şeyh-i San’ân Mesnevisi

TURKISH STUDIES, vol.5, no.4, pp.1571-1631, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nazîf’in Çift Kahramanlı Aşk Hikâyesi: Melekşâh u Gülrû

TURKISH STUDIES, vol.5, no.3, pp.613-690, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI. Yüzyıl Şairlerinden Gedizli Keşfî ve Hüsn ü Dil Tercümesi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilimi Araştırmaları, pp.245-286, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVII. Yüzyıl Şâiri Sadîkî’nin Mesnevî’den Seçme Hikâyeler Tercümesi

TURKISH STUDIES, vol.4, no.7, pp.893-927, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI. Asır Şairlerinden Eğirdirli Şerîfî'nin Şevâhidü'ş-şühedâ'sı

TURKISH STUDIES, vol.4, no.2, pp.1092-1116, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cismî ve Mevlid'i

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.485-515, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyyid Şerîfî Mehmed Efendi ve Hilyesi

TURKISH STUDIES, vol.2, no.4, pp.1026-1044, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fetihnâme-i Kıbrıs'ın Müellifi Olan Şerîfî Kimdir

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, no.18, pp.175-192, 2007 (National Refreed University Journal)

XVII. Asır Şairlerinden Allâme Şeyhî, Divanı ve Bir Kasidesi

TURKISH STUDIES, vol.1, no.5, pp.585-604, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Manzum Tercüme Metinlerinde Karşılaşılan Tercüme Zorlukları

Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX: Metnin Hâlleri, Osmanlı’da Te’lîf, Tercüme, Şerh, İstanbul, Turkey, 26 April 2013, pp.248-293

Necâtî Bey'in Divan'ı Dışındaki Eserleriyle İlgili Verilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

"I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 01 September 2010, vol.1, pp.658-662

Books & Book Chapters

Nergisî (ö. 1044/1636) ve İshak Hocası Ahmed Efendi (ö. 1120/1708) Örnekleminde Osmanlı’xxda Tercüme Nazariyesi

in: Fuat Sezgin Anısına Bilim Tarihine Yeni Bakışlar, Mücahit Kaçar,Ömer Bozkurt, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.245-261, 2019

Bir Tercüme Metni Olarak Cem Sultân’ın Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisine Dair Bazı Dikkatler

in: Cem Sultan ve Dönemi, Bilal Kemikli,Olcay Kocatürk, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.171-182, 2018

Klasik Türk Edebiyatında Aruz Etrafında Gelişen İmla Hususiyetleri

in: Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Özer Şenödeyici, Editor, Kesit , İstanbul, pp.277-300, 2015

Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği

in: Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Özer Şenödeyici, Editor, Kesit, İstanbul, pp.389-404, 2015

Muhammed Sâdık Efendi Hayatı ve Eserleri

in: Mehmed Sâdık Risâle i Terbiyenâme, Aytekin Yıldız, Editor, Büyüyen Ay, İstanbul, pp.13-148, 2014

Osmanlı Dönemi Şiir Tercümesinde Karşılaşılan Biçimsel (Nazım Biçimi, Aruz ve Kafiye) Zorluklar

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX: Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, Klasik Yayınları, Hatice Aynur,Müjgan Çakır,Hanife Koncu,Selim S Kuru,Ali Emre Özyıldırım, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.248-293, 2014

Klasik Türk Edebiyatında Ahu İle İlgili Av Tasvirleri

in: Av ve Avcılık Kitabı, Gürsoy Naskali Emine , Oytun Altun, Hilal , Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.175-192, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.558-560, 2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.232-233, 2016

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/yonetim/index.php?sayfa=YazarMaddeleri&MyD=afb6b137297f0ba4d170, pp.1-3, 2015