Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effect of attitude towards work on professional commitment

Nursing Ethics, vol.28, no.7-8, pp.1359-1374, 2021 (Journal Indexed in SCI)

The effect of professional values of nurses on their attitudes towards caregiving roles

International Journal Of Nursing Practice, vol.27, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

The Turkish version of the Handover Evaluation Scale: A validity and reliability study

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.25, no.6, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Planning for the Size of the Nursing Staff at an Outpatient Chemotherapy Unit

CLINICAL JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.19, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Bir Devlet Hastanesindeki Ameliyathane Hemşirelerinin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.25, no.2, pp.1-6, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye ve Bulgaristan’ın Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-7, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nursing Manpower Planning In A Surgical Unit

International Journal of Caring Sciences, vol.3, pp.1-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Narcissistic Personality Characteristics, Workaholism, And Loneliness At Work: A Research On Nurse Managers

Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences , vol.5, no.7, pp.35-43, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşme ile başlayan hemşire göçü: Bulgaristan durum analizi

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.2, pp.199-202, 2020 (International Refereed University Journal)

The Determination of The Relationship Between Levels of Depression, Anxiety, Sleepiness and Sleep Quality In Smoking Addicts

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.609-615, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Male Nurse Perception of First and Second Grade University Students in Health Sciences

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing-JAREN), vol.5, no.2, pp.97-106, 2019 (International Refereed University Journal)

Sigara Bağımlılarında Depresyon, Umutsuzluk ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.15-23, 2019 (Other Refereed National Journals)

Adaptation and Validation of the Job Crafting Behaviors of Nurses Scale in Turkish

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.1, pp.512-522, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sanal Kaytarmaya Karşı Evde Çalışma: Hemşire Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

Dokuz Eylül Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.3, pp.241-249, 2018 (National Refreed University Journal)

The Effects of Organizational Identification and Organizational Cynicism on Employee Performance Among Nurses

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.3, pp.1707-1714, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kontrol listesi kullanan yoğun bakim hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliğinin değerlendirilmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi-UHD , no.14, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin Nöbet Devir Teslim Etkinliği ve İlişkili Değişkenler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.52-58, 2018 (National Refreed University Journal)

A Qualitative Study on Emotional Labor Behavior of Oncology Nurses and its Effects

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, no.2, pp.929-936, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A qualitative study: determination of the working conditions and knowledge levels of oncology nurses in terms of employee safety.

International Journal of Nursing & Clinical Practice, vol.4, no.1, pp.231, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

The Relationships between Organisational Identification, Job Performance.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, pp.251-259, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Hemşire Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrenci ve Öğretim Elemanı Dağılımı

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.94-99, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Onkoloji Hemşirelerinin Ayaktan Kemoterapi Biriminde Hasta Bakım Uygulamalarına ve Diğer İşlere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, no.4, pp.274-281, 2015 (National Refreed University Journal)

Hemşirelik öğrencilerinin girişkenlik düzeyi ile duygusal emek davranışı arasındaki ilişki

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.1, no.3, pp.123-129, 2014 (Other Refereed National Journals)

Onkoloji hemşireliğinde antineoplastik ilaçların güvenli kullanımı

SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ, vol.1, no.2, pp.105-111, 2014 (Other Refereed National Journals)

The relationship between job stres and burnout levels of oncology nurses

Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, vol.1, no.1, pp.33-39, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Motivasyon ve Hemşirelik

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.1, pp.16-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

Onkoloji hemşirelerinde iş stresi ve etkileyen faktörler

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.92-100, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir cerrahi biriminde hemşire insan gücü planlaması

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi , Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.33-37

Kemoterapi uygulanan kadınların algıladığı sosyal desteğin fonksiyonel ve psikososyal durumlara etkisi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi , Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1266-1270

Ameliyathanede Hasta Güvenliği: 2015-2018 Yılları Arasında Sistematik Derleme

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

The Turkish Version of the Handover Evaluation Scale: A Validity and Reliability Study

7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 25 October 2018

The Relationship Between Job Stress And Handover Effectiveness Of Nurses

20th International Conference on Nursing Management, ICNM , London, United Kingdom, 14 - 15 May 2018

Anxiety And Depressıon In Cancer Dıseases

2nd International Science Symposium-Science Festival, ISS2017, Tiflis, Georgia, 05 September 2017, pp.71 Sustainable Development

Kanserli Hasta Eşlerinin Bakımverme Yükü

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017, pp.199 Sustainable Development

YÖNETİCİ HEMŞİRELERDE YATAY ŞİDDET: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017, pp.329

Bir Devlet Hastanesindeki Hemşirelerin Nöbet Devir Teslim Sürecinin Değerlendirilmesi

I. Uluslarasaı Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017, pp.326

Bir Cerrahi Servisinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

1. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Turkey, 09 March 2017, pp.93

Eğitim düzeyi faktörünün hemşirelerin örgütsel davranışlarına etkisi: Yüksek lisans ve doktora tezleri üzerinden bir analiz

VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 08 April 2015, pp.144-145

Books & Book Chapters

Balkan Kültürü ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları: Sağlık Çalışanlarına Öneriler, Gülbu Tanrıverdi, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.1-10, 2020

Onkoloji Birimlerinde İnsan Gücü Planlama

in: Onkoloji Hemşireliği, Gülbeyaz Can, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1303-1309, 2019

Onkoloji Birimlerinde İnsan Gücü Planlama

in: onkoloji hemşireliği, Can G., Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1071-1076, 2014

Güdüleme

in: Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Baykal Tatar Ü., Türkmen Ercan E., Editor, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.615-638, 2014

Other Publications