Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effect of attitude towards work on professional commitment

Nursing Ethics, vol.28, no.7-8, pp.1359-1374, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The effect of professional values of nurses on their attitudes towards caregiving roles

International Journal Of Nursing Practice, vol.27, pp.1-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Turkish version of the Handover Evaluation Scale: A validity and reliability study

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.25, no.6, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

The relationship between job stres and burnout levels of oncology nurses

Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, vol.1, no.1, pp.33-39, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Bir Devlet Hastanesindeki Ameliyathane Hemşirelerinin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.25, no.2, pp.1-6, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye ve Bulgaristan’ın Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-7, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Nursing Manpower Planning In A Surgical Unit

International Journal of Caring Sciences, vol.3, pp.1-15, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme ile başlayan hemşire göçü: Bulgaristan durum analizi

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.2, pp.199-202, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Male Nurse Perception of First and Second Grade University Students in Health Sciences

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing-JAREN), vol.5, no.2, pp.97-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Adaptation and Validation of the Job Crafting Behaviors of Nurses Scale in Turkish

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.1, pp.512-522, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sanal Kaytarmaya Karşı Evde Çalışma: Hemşire Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

Dokuz Eylül Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.3, pp.241-249, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin Nöbet Devir Teslim Etkinliği ve İlişkili Değişkenler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kontrol listesi kullanan yoğun bakim hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliğinin değerlendirilmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi-UHD , no.14, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A Qualitative Study on Emotional Labor Behavior of Oncology Nurses and its Effects

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, no.2, pp.929-936, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Relationships between Organisational Identification, Job Performance.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, pp.251-259, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A qualitative study: determination of the working conditions and knowledge levels of oncology nurses in terms of employee safety.

International Journal of Nursing & Clinical Practice, vol.4, no.1, pp.231, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Hemşire Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrenci ve Öğretim Elemanı Dağılımı

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.94-99, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hemşirelik öğrencilerinin girişkenlik düzeyi ile duygusal emek davranışı arasındaki ilişki

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.1, no.3, pp.123-129, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Onkoloji hemşireliğinde antineoplastik ilaçların güvenli kullanımı

SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ, vol.1, no.2, pp.105-111, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Motivasyon ve Hemşirelik

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.1, pp.16-18, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Onkoloji hemşirelerinde iş stresi ve etkileyen faktörler

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.92-100, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir cerrahi biriminde hemşire insan gücü planlaması

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi , Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.33-37

Kemoterapi uygulanan kadınların algıladığı sosyal desteğin fonksiyonel ve psikososyal durumlara etkisi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi , Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1266-1270

Ameliyathanede Hasta Güvenliği: 2015-2018 Yılları Arasında Sistematik Derleme

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

The Turkish Version of the Handover Evaluation Scale: A Validity and Reliability Study

7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 25 October 2018

The Relationship Between Job Stress And Handover Effectiveness Of Nurses

20th International Conference on Nursing Management, ICNM , London, United Kingdom, 14 - 15 May 2018

Anxiety And Depressıon In Cancer Dıseases

2nd International Science Symposium-Science Festival, ISS2017, Tiflis, Georgia, 05 September 2017, pp.71 Sustainable Development

Kanserli Hasta Eşlerinin Bakımverme Yükü

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017, pp.199 Sustainable Development

YÖNETİCİ HEMŞİRELERDE YATAY ŞİDDET: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017, pp.329

Bir Devlet Hastanesindeki Hemşirelerin Nöbet Devir Teslim Sürecinin Değerlendirilmesi

I. Uluslarasaı Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017, pp.326

Bir Cerrahi Servisinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

1. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Turkey, 09 March 2017, pp.93

Eğitim düzeyi faktörünün hemşirelerin örgütsel davranışlarına etkisi: Yüksek lisans ve doktora tezleri üzerinden bir analiz

VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 08 April 2015, pp.144-145

Books & Book Chapters

Balkan Kültürü ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları: Sağlık Çalışanlarına Öneriler, Gülbu Tanrıverdi, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.1-10, 2020

Onkoloji Birimlerinde İnsan Gücü Planlama

in: Onkoloji Hemşireliği, Gülbeyaz Can, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1303-1309, 2019

Onkoloji Birimlerinde İnsan Gücü Planlama

in: onkoloji hemşireliği, Can G., Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1071-1076, 2014

Güdüleme

in: Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Baykal Tatar Ü., Türkmen Ercan E., Editor, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.615-638, 2014

Other Publications