The Clinical Impact of Tumor Grade Heterogeneity in Non-muscle-invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder


Çulpan M. , Keser F., İplikçi A., Kır G. , Atış R. G. , Yıldırım A.

Medeniyet Medical Journal, vol.36, no.4, pp.310-317, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.4274/mmj.galenos.2021.48447
  • Title of Journal : Medeniyet Medical Journal
  • Page Numbers: pp.310-317

Abstract

Objective: This study aimed to determine the oncological outcomes of mixed-grade tumors by comparing them with pure low-grade and high-grade tumors.
Methods: We retrospectively reviewed the medical records of patients with primary non-muscle-invasive bladder cancer. Patients were categorized into three groups according to the histological grade of their tumors: low-grade, mixed-grade, and high-grade. Clinicopathological characteristics and oncological outcomes, such as recurrence-free survival (RFS), progression-free survival (PFS), and cancer-specific survival (CSS), were compared between the three groups.
Results: A total of 369 patients (190 low, 40 mixed, and 139 high-grade) were included in our study, with a mean follow-up of 55.94±41.73 months. Patients with mixed-grade tumors had lower rates of pT1 stage diseases than those with high-grade tumors (42.5% vs. 64.0%, respectively) and higher rates than those with low-grade tumors (14.7% vs. 42.5%, respectively) (p=0.001). There was no significant difference in RFS between low-, mixed-, and high-grade tumor patients (p=0.887). Patients with mixed-grade tumors had worse PFS and CSS outcomes than those with low-grade tumors (199.84±23.22 vs. 214.94±15.92 for PFS and 202.07±19.86 vs. 233.61±9.84 for CSS, respectively) and better PFS and CSS outcomes than those with highgrade tumors (199.84±23.22 vs. 163.28±16.18 for PFS and 202.07±19.86 vs. 180.81±15.89 for CSS, respectively), although these comparisons were not statistically significant.
Conclusions: Patients with mixed-grade tumors had worse PFS and CSS outcomes than patients with low-grade tumors and better PFS and CSS outcomes than patients with high-grade tumors, although these comparisons were not statistically significant. Our results should be verified by future studies.

Amaç: Çalışmamızda histolojik olarak düşük ve yüksek derecenin bir arada olduğu karma dereceli tümörlerin onkolojik sonuçlarının saf düşük dereceli ve yüksek dereceli tümörler ile karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Primer kasa invaze olmayan mesane kanserli hastaların tıbbi kayıtlarını geriye dönük olarak inceledik. Hastalar histolojik dereceye göre düşük, karma ve yüksek dereceli olmak üzere üç gruba ayrıldı. Üç grubun nükssüz sağkalım (NS), progresyonsuz sağkalım (PS) ve kansere özgü sağkalım (KSS) gibi onkolojik sonuçları ve klinikopatolojik özellikleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama 55,94±41,73 aylık takipte toplam 369 hasta (190 düşük, 40 karma ve 139 yüksek dereceli) çalışmamıza dahil edildi. pT1 evre hastalık oranı; karma dereceli tümörü olan hastalarda yüksek dereceli tümörlere göre daha düşük oranda (sırasıyla %42,5 ve %64,0) ve düşük dereceli tümörlere göre daha yüksek oranda (sırasıyla %42,5 ve %14,7) gözlendi (p=0,001). Düşük, karma ve yüksek dereceli hastalar arasında NS açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0,887). Karma dereceli tümörü olan hastalar, düşük dereceli tümörlere göre daha kötü PS ve KSS’ye sahipken (sırasıyla PS için 199,84±23,22'ye karşı 214,94±15,92 ve KSS için 202,07±19,86’ya karşı 233,61±9,84) yüksek dereceli tümörlere göre daha iyi PS ve KSS sonuçlarına sahipti (sırasıyla PS için 199,84±23,22’ye karşı 163,28±16,18 ve KSS için 202,07±19,86’ya karşı 180,81±15,89). Ancak bu karşılaştırmalar istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Sonuçlar: Karma dereceli tümörü olan hastalarda, düşük dereceli tümörlere göre daha kötü PS ve KSS saptanırken, yüksek dereceli tümörlere göre daha iyi PS ve KSS saptandı. Ancak bu karşılaştırmalar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuçlarımız gelecek çalışmalarla doğrulanmalıdır.