Sosyal Hizmet Çalışanlarının İş Doyumu ve Motivasyonu: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (İstanbul ASPİM) ve Bağlı Kuruluşlar Örneği


Erdal L. , Turan A. H.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.61-92, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.61-92

Abstract

Bu çalışma, 2014 yılında İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (İstanbul ASPİM) ve Bağlı Kuruluşlarında çalışanların iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmış nicel araştırma verilerine dayanmaktadır. Araştırma, demografik, sosyoekonomik, özlük hakları ve sosyal hizmet sunumunu konu alan özgün sorularla, çalışanlarının iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve birbirleriyle etkileşimini test etmeyi amaçlamaktadır.Çalışmanın ampirik bölümünde, tanımlayıcı istatistiklerinin yanı sıra çok değişkenli doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, değerlendirilerek, sosyal hizmetler sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik politika önerilerine yer verilmiştir. Genel bulgular, iş doyumunun katılımcılar arasında eşit olmadığını göstermektedir. Ayrıca çalışanların iş doyumu ve motivasyonunun; yaş, cinsiyet, çalışan tipi, hane halkı yapısı gibi sosyo-demografik durum ve sağlık durumu gibi nedenlerle etkilendiği görülmektedir. İş tatminini sağlamak karmaşık bir süreçtir ve bu olgunun sosyal unsurlardan etkilenmesi de önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın sonuçlarının, çalışanların iş doyumunu artırmak ve ASPB tarafından sağlanan sosyal hizmetlerde kaliteyi yükseltmek için yeni politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.