Economic and Social Council: An Actor of Policy Making Process


Çetinkaya İstikbal N. I. , Kopuz E.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.325-343, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.36543/kauiibfd.2020.ek1.015
  • Journal Name: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.325-343

Abstract

The multilateral social dialogue mechanisms such as Economic and Social Council, have gained importance in Turkey’s adaptation process to the EU, refers to a certain social group representatives become involved in the policy making processes of economic and social data. The Council enhances social dialogue and supports cooperation and reconciliation in public policy making. It has been regulated by circulars since 1995 and has gained legal status in 2001. In 2010, it has become a constitutional institution. The final amendment to the Council, which was last convened on February 5, 2009, was made with the Decree Law No. 703, and the President was given the authority to determine the working procedures and principles. Today the Council remains legal, but its activities have actually come to a halt. In the first part, social dialogue, which forms the intellectual foundations of the Economic and Social Council will be described and the process of public policy making and actors will be examined. The next section will focus on, the historical and intellectual development of the Council in the Turkish administrative structure. Finally, in line with the progress reports of the European Commission, basic problems will be examined and solutions will be discussed.

Türkiye’de Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde önem kazanan çok taraflı sosyal diyalog mekanizmaları, belirli toplumsal grup temsilcilerinin ekonomik ve sosyal konularda politika oluşturma süreçlerine dahil olmalarını ifade etmektedir. Bunlardan biri de Ekonomik ve Sosyal Konsey’dir. Konsey, kamu politikası oluşturulmasında sosyal diyalogu arttıran, işbirliği ve uzlaşmayı destekleyen bir aktördür. 1995’den itibaren genelgelerle düzenlenen Konsey’in Türkiye’de hukuki bir statüye kavuşması 2001 yılında 4641 sayılı Kanun ile olmuş,. 2010’daise anayasal bir kurum haline gelmiştir. En son 5 Şubat 2009’da toplanan Konsey’e ilişkin nihai değişiklik 703 sayılı KHK ile yapılarak, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Günümüzde Konsey yasal olarak varlığını sürdürmekle birlikte, fiili olarak faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, ilk bölümde Konsey’in düşünsel temellerini oluşturan sosyal diyalog üzerinde durularak kamu politikası oluşturma süreci ve aktörleri incelenecektir. Sonraki bölümde Türk yönetsel yapısında Konsey’in geçirdiği tarihsel ve düşünsel gelişim değerlendirilecektir. Son olarak Avrupa Komisyonu ilerleme raporları doğrultusunda, temel sorunlar incelenip, çözüm yolları tartışılacaktır.