SAĞLIKAĞLIK ALANINDA STAJ BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLERDE HEPATİT A HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV SEROPREVELANSININ Değerlendirilmesi


Çaşkurlu H. , Selvi E.

BUHASDER, İzmir, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31

Abstract

Giriş ve Amaç:Sağlık çalışanları en sık perkütan yolla olmak üzere, kan yoluyla, vücut sıvılarıyla ve yakın temasla HAV, HBV, HCV ve HIV bulaşı açısından risk altındadır. Hastalarda, intravenöz damar yolu açılması, kan alınması gibi işlemleri uygulayan stajyer öğrencilerde yeterli mesleki tecrübeye sahip olunmamasına, bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi düzeyinin yetersiz olmasına ve standart önlemlerin alınmamasına bağlı perkütan yaralanmalar sık yaşanmaktadır.Biz bu çalışmada hastanemize staj için başvuran genç sağlık çalışanlarında HAV, HBV, HCV ve HIV seroprevalansını belirlemeyi, bölgesel verilerimizi tespit etmeyi ve genç sağlık stajerlerinde bağışıklama ihtiyacını belirlemeyi amaçladık.

Yöntem:01.Ocak 2017-01.Ocak 2019 tarihleri arasında hastanemizde staj yapmak üzere başvuran 17-25 yaş grubundaki öğrencilerin HbsAg,Anti HCV,Anti HBs, Anti HIV ve Anti HAV Ig G sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:İki yıllık sürede sağlık alanı öğrencisi 675 (%74.4)’i kız,232 (%25.6)’si erkek olmak üzere toplam 907 stajyer hastanemize tetkik için başvurdu. Öğrencilerin 195 (%21.5)’inde Anti HAV Ig G pozitif, 792 (%87.3)’inde Anti Hbs pozitif, 5 (% 0.6)’inde Anti HCV pozitif, 1 (% 0.1)’inde Anti HIV pozitif, 1(% 0.1)’inde HBsAg pozitif bulunmuştur. Hepatit A ve B aşısı olmayan öğrencilerin aşılanması sağlanmıştır.

Tartışma ve Sonuç: Çocukluk çağı rutin aşılama programında uygulanan HBV aşılaması ile stajyer öğrencilerdeki HBV bağışıklığının (%87.3) yüksek olduğu görülmektedir. HAV bağışıklığının ise oldukça düşük olması Hepatit A aşısının yeterince uygulanmadığını göstermektedir. Stajer öğrencilerin hastane stajları öncesinde taranmasının gerekli bağışıklığın sağlanmasındaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır.