A Study on the Reasons for Pro-violence Radicalism in Islamic Societies


Yaman F.

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.32-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.32-61

Abstract

Violence and terror impose themselves as undeniable realities in this century to the extent never experienced in human history. It is known that especially some radical structures and terrorist organizations instrumenta- lize various beliefs, particularly Islam, as a strategy of legitimizing and expanding their fields of action. However, the explanations provided for radicalization, which are based on a sterilized reason, and confined to cer- tain well well-defined geographies are insufficient to understand it. Terro- rism and radicalism are concurrently influenced by many factors, ranging from individual socio-psychological factors to many others such as political, ideological, economic, cultural etc. Because the situation is influenced by many factors, it needs to be examined comprehensively. Thus, such an examination necessitates an interdisciplinary approach, i.e. working on di- verse social sciences such as on sociology, politics and international relati- ons together. Today, the modern manifestations of pro-violence radicalization are experienced. With an understanding developed in the form of a political ideology, Islam is used in conjunction with various ter- rorist acts that have become a threat which have social, economic, and po- litical effects on the global level. Considering this fact in this study, the analysis of the sociological basis of this reality will be discussed within the context of the approaches to violence and terrorism and the reasons for radicalism.

Şiddet ve terörün içinde bulunduğumuz yüzyılda kendisini belki de insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar yadsınamaz bir gerçeklik olarak dayatmakta olduğu görülmektedir. Özellikle kimi radikal yapı ve terör örgütlerinin, başta İslam olmak üzere çeşitli inançları kendi eylem alanlarını meşrulaş- tırma ve genişletme stratejisi olarak araçsallaştırdıkları bilinmektedir. Bu- nunla birlikte radikalleşme olgusuna yönelik, sınırları belirlenmiş bazı coğrafi bölgeler üzerinden geliştirilecek ve tekil sebeplere indirgenebilecek açıklamalar yetersiz kalmaktadır. Zira terör ve radikalizm, bireysel sosyo- psikolojik faktörlerden politik, ideolojik, ekonomik, kültürel vs. birçok fak- töre uzanan unsurun eşzamanlı etkide bulunduğu bir durumu çok yönlü ola- rak incelemeyi gerektirmektedir. Kuşkusuz böylesi bir inceleme, konunun sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli sosyal bilimler çerçevesinde disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmak- tadır. Bu bağlamda şiddet yanlısı radikalleşmenin modern tezahürlerinin deneyimlendiği günümüzde, siyasal bir ideoloji şeklinde geliştirilen bir an- lama biçimi olarak İslam’ın çeşitli terör eylemleriyle birlikte kullanılması ve bunun küresel düzlemde sosyal, ekonomik ve siyasal çıktılara mal olan bir tehdit halini almış olduğu gerçeğinden hareketle bu çalışmada, söz ko- nusu realitenin üzerinde durduğu sosyolojik temelin çözümlenmesi, şiddet ve teröre yönelik geliştirilen yaklaşımlar ve radikalleşme nedenleri çerçe- vesinde ele alınacaktır.