Belediye Meclisleri Komisyonlarında Kadın Temsili: Bölgesel Bir Analiz


OKTAY T.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), Vanetta, Malta, 27 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Vanetta
  • Country: Malta

Abstract

The extent of the representation of councils by public choice in local government constitutes the main discussion area in the context of local politics. The main actor in local politics is municipal councils. Demographic, social and economical characteristics of decision makers in the councils are significant in terms of determining what parts of society is taking place there. An important element of decision making process in the municipal councils are commissions. Within the scope of the research “The Profile of Members in the Municipal councils Commissions in Marmara Region” information about 512 commissions in 95 different municipalities is gathered.  This paper is prepared according to information about women representative in the research “The Profile of Members in the Municipal Councils Commissions in Marmara Region”. The profile of the women member in commissions is analyzed in terms of qualitative and quantitative variables such as education, occupation, majority of municipality council, political party and type of municipality basing on frequency in a crosswise way.

Yerel yönetimlerde halkın seçimi ile oluşan meclislerin, toplumdaki kesimleri ne derecede temsil ettiği, yerel siyaset bağlamında temel tartışma alanını oluşturmaktadır. Yerel siyasetin temel aktörü olan belediye meclisleridir. Meclislerdeki karar alıcıların demografik, sosyal ve ekonomik özellikleri, toplumun hangi kesimlerinin burada yer aldığının tespit edilmesi bakımından önem taşımaktadır. Belediye meclislerindeki karar alma sürecinin önemli unsurlarından birini ihtisas komisyonları oluşturmaktadır. “Marmara Bölgesi’ndeki Belediye Meclisleri Komisyonlarının Üye Profili” adını taşıyan araştırma kapsamında 95 belediyedeki 512 komisyonla ilgili bilgiler elde edilmiştir. Bu bölüm, “Marmara Bölgesi’ndeki Belediye Meclisleri Komisyonlarının Üye Profili” adını taşıyan araştırmanın kadın temsiline ilişkin bilgilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. Kadın üyelerin profili eğitim, meslek, meclis çoğunluğu, siyasal parti ve belediye türü gibi kantitatif ve kalitatif değişkenler bakımından frekansa dayalı ve çapraz biçimde analiz edilmektedir.