Kemik defekti olan tibia psödoartroz olgularında intramedüller çivi ile fibüler otogreft kullanımı


Creative Commons License

Kemah B., Uygur M. E. , Akkaya M., Akpınar F.

29.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.75

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75

Abstract

Amaç: Tibia psödoartrozunun tedavisi zor olup özellikle kemik defekti ve açık kırık öyküsü olan hastalarda kaynamanın ve tam iyileşmenin sağlanması son derece zordur. Literatürde kemik greftlerine ek plak ile osteosentez, fibulanın tibializasyonu, vaskülarize fibular otogreft kullanımı, akut kısalma, segment kaydırma gibi illizarov kullanımını da içeren alternatif tedavi seçenekleri mevcuttur. Yöntem: Çalışmamızda ilk olarak kemik defekti olan tibia psödoartroz olguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Dahil edilme kriterleri arasında: altı aydan uzun süredir tibia kırığı nedeniyle tedavi görmüş ve kemik kaynaması saptanmayan, 5 cm’den fazla kemik defekti olan olgular ve 2 yıllık minimum takip süresi içeren vakalar çalışmaya dahil edilmiştir. Psödoartroz direkt radyografilere ve de klinik muayene doğrultusunda belirlendi. Kriterlere uyan 14 hasta çalışmaya dahil edildi. 8 hastada enfeksiyon öyküsü olup, 6 hasta ise enfeksiyon öyküsü bulunmamaktaydı. Cerrahi teknikte; nekrotik dokuların debride edilmesinden sonra; intramedüller olarak tibia çivisi yerleştirilmiş ve sonra aynı taraf ya da karşı taraf fibulasından vaskülarize olmayan fibula şaft kemik grefti alınıp longitudinal olarak iki parçaya ayrılmış ardından kortikal strut greft halinde intamedüller alanda çivinin hemen yanlarından intramedüller alana yerleştirilmiştir. Bulgular: Postop erken dönemde hastalar tam yüklenme ile mobilize edildi. Hastaların takip süresi 3 yıl idi. Tüm olguların komplikasyonsuz bir şekilde iyileştiği saptandı. Kaynama süreleri ortalama 18 hafta idi. Çıkarımlar: İntramedüller çivi ile birlikte damarsız fibular otogreft uygulaması tibia psödoartroz tedavisinde güvenilir ve güvenli bir yöntemdir. Kullanılan intramedüller çivinin distalde üç boyutlu kilitlenme sağlaması, hastaların tam ve erken yük ile mobilize edilmesi, psödoartroz tedavisinde önemlidir.