Examination of the effects of omega-3 fatty acid supplementation on gestational age and neonatal development in the last trimester


Velioğlu Y., Hızlı H., Yoldaş İlktaç H. , Garipağaoğlu M.

7th International Congress on Maternal Infant Nutrition in the First 1000 Days, İstanbul, Turkey, 27 March 2019, vol.1, no.1, pp.148-149

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.148-149

Abstract

Aim: This study was planned and conducted to investigate the effect of omega3 supplementation on gestational age and neonatal development in last trimester pregnancies.
Method: The cross-sectional and descriptive study was conducted with 142 pregnant women who applied to Private Istanbul Medipol Hospital Obstetrics Policlinic between 1 September 2015 and 31 December 2016. N-3 support was performed in a part of people where two groups were separated randomly. Demographic data on pregnant women were determined using a previously prepared 'questionnaire' and 'nutrition consumption form'. Body weight and height measurements taken and BMI (Body Mass Index) values are calculated. The physical development of infants was assessed at birth and at first month by comparing the body weight, height and head circumference measurements with standard values developed for our country, cognitive development of infants was assessed using the "Denver 2 Developmental Screening Test". SPSS 23 package program was used for statistical analysis of the data.

Results: In this study, it was determined that the average age of women was 30,57 ± 4,51 years, 62% of themwere university graduates and 32% of them were housewives. When compared to infants who did not receive omega supplements, it was determined that omega supplement infants’ gestational age, body weight at birth,height and head circumference were found higher in order of 2.93 days, 145 g, 0.93 cm, and 0.3 cm (p> 0.05). In the omega-receiving group, infants had greater body weight and longer head circumference, whereas in the non- omega group of infants, the height was found to be higher (p>0,05). Despite these differences in physical development, the cognitive development of infants in both groups was found to be similar.

Conclusion: Omega fatty acids are thought to contribute positively to infant development and prolonged gestational age.

Amaç: Bu çalışma, son trimestrdeki gebelere yapılan omega 3 desteğinin, gestasyon yaşı ve yenidoğan gelişimi üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür.
Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte yapılan çalışma, 1 Eylül 2015
31 Aralık 2016 tarihleri arasında Özel İstanbul Medipol Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran 142 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Randomize olarak iki gruba ayrılan gebelerin bir bölümüne n-3 desteği yapılmıştır. Gebe kadınlara ilişkin demografik veriler, önceden hazırlanmış bir ‘anket formu’, beslenme durumları ‘besin tüketim formu’ kullanılarak saptanmıştır. Vücut ağırlık ve boy ölçümleri alınmış, BKI (Beden Kütle İndeksi) değerleri hesaplanmıştır. Bebeklerin fiziksel gelişimi, doğumda ve1. aydaki vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ölçümlerinin ülkemiz için geliştirilmiş standart değerlerle karşılaştırılarak, bilişsel gelişimleri ise “Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi” kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin istatistik analizinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Ortalama yaşları 30,57±4,51 yıl olan kadınların, % 62’sinin üniversite mezunu, % 32’sinin ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Gebeliğin son trimesterinde Omega 3 desteği alan bebeklerin, almayanlara göre, gestasyon yaşı, doğumdaki vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevreleri ölçümleri sırasıyla; 2,93 gün, 145 g, 0,93 cm, 0,3 cmfazla olduğu saptanmıştır (p>0,05). Omega alan grupta bebeklerin 1. aydaki vücut ağırlığı ve baş çevresinin, omega almayan grupta ise boy uzunluğunun daha fazla olduğu gözlenmiştir (p>0,05). Fiziksel gelişimlerindeki bu farklılıklara karşın her iki gruptaki bebeklerin bilişsel gelişimlerinin benzer olduğu görülmüştür.

Sonuç: Gebeliğin son trimesterinde yapılan omega yağ asidi desteğinin, gestasyon yaşını ve yenidoğan dönemindeki fiziksel gelişimi olumlu etkilediği belirlenmiştir.