Turizm Politikalarının Gelişimi İçin Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri


Creative Commons License

Uğurlar A., Çelikbilek A.

II. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey

Abstract

ABSTRACT

Since the 1980s, the concept of sustainability in the sense of “continuing, enabling, maintaining, supporting, and to exist” has begun to be used in a variety of areas. The overall meaning of the concept is meeting the needs of the present generations without damaging the resources that will meet the needs of future generations. The concept of “sustainable development” which became well known around the world with the 1987 Brundtland Report, has turned out to be a generally accepted major concept of universal and national scale environmental protection policies. The concept of sustainability covers all the local to global activities related to politics and tourism. The main objectives regarding development of sustainable tourism envisaged by international organizations such as the United Nations Environment Programme (UNEP) and World Tourism Organization (WTO) for destinations or regions with tourism potential also have an approach that contains the economic, environmental, and social dimensions that are in harmony with each other, that are relevant, and that highlight the local in the national, regional, and local levels and that foresees the participation of all stakeholders.The focus of this article is the indicators that constitute the basis for the tools for measuring sustainable tourism and indicators of sustainable tourism and their importance are discussed in the study. The indicators are considered a guiding tool for actors such as managers and planners, who assume responsibilities in tourism development in destinations or regions where tourism activities are intense or desired to be developed, in the measurability of environmental, economic, and social factors..

Keywords: Sustainability, Sustainable Tourism, Tourism Policies, Sustainable Sustainable Growth, Tourism Indicators

ÖZET

1980'lerden itibaren sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, desteklemek, var olmak anlamlarında kullanılan sürdürülebilirlik kavramı geniş alanlarda kullanılmaya başlamıştır. Kavram, temelde gelecek nesillerin ihtiyaçlarına zarar vermeksizin bugünkü nesillerin ihtiyacını karşılamaktır. Dünya genelinde 1987 Bruntland Raporu ile iyice tanınır hale gelen "sürdürülebilir kalkınma kavramı" günümüzde evrensel ve ulusal ölçekteki çevre koruma politikalarının genel kabul görmüş ana kavramıdır. Sürdürülebilirlik kavramı, yerelden küresele politika ve turizmle ilgili bütün faaliyetleri içine almaktadır. Turizmde de sürdürülebilirlik, çevreye daha fazla önem veren yeni bir turizm yaklaşımı yaratmaktadır. Turizm potansiyeli olan destinasyon ya da bölgelerde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Dünya Turizm Örgütü (WTO) gibi uluslararası kuruluşların sürdürülebilir turizm gelişimi için öngördüğü temel hedefler ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları içine alan ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde birbirleri ile uyumlu, ilişkili, ilgili yereli öne çıkaran, tüm paydaşların katılımını öngören bir yaklaşıma da sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde bu bildirinin odağı sürdürülebilir turizmin ölçüm araçlarının temelini oluşturan göstergeler olup, çalışmada sürdürülebilir turizm göstergeleri ve göstergelerin önemi tartışılmaktadır. Göstergeler turizm faaliyetlerinin etkin olduğu ya da etkinleştirilmek istendiği destinasyon ya da bölgelerde turizmin gelişiminde görev alan yöneticiler, plancılar gibi aktörlere rehber bir araç olarak çevresel, ekonomik, sosyal etkenlerin ölçülebilirliğinde önemli bir araç olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Politikaları, Sürdürülebilir Büyüme, Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri