Maligniteli Hastalarda Antirezorptif İlaçların Kullanımı Ve Yan Etkileri, Son Güncel Gelişmeler


Özkan E., Akay A. S.

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.154

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.154

Abstract

Objective: The use of drugs with osteoclast inhibition in oncology patients with bone metastasis is increasing day by day. These drugs effectively prevent skeletal system complications, but can cause irreversible consequences (Medication-related ostenecrosis of the jaws) on the jaws. The aim of this study is to discuss the effects and mechanism of action of drugs used in patients with malignancies who have bone metastases or which have started to be used recently.

Material-Method: MRONJ, Medication-related ostenecrosis of the jaws, jaw osteonecrosis, words or word groups were scanned in the Pubmed-Medline database. Prospective and retrospective clinical studies and case reports between 2004-2020 were included in the study. Studies in which the following information were obtained were included in the evaluation: number of patients, level of osteonecrosis, management of treatment, clinical success and follow-up time.

Results: First of all, the title of 370 articles was associated with these topics. Within the framework of the inclusion criteria, 45 articles with full texts were included in the study. It was observed that bisphosphonate group drugs and then denosumab group drugs were frequently preferred as antiresorptive. It was observed that complication of osteonecrosis was more frequently reported in both drug groups, especially due to the use of high doses in cancer patients. Although the mechanism of action of drugs is different, the same complication has confirmed that different factors also play a role in this situation.

Conclusion: With the development of technology, the discovery of new drugs takes place. The fact that drugs, which havebeen used in cancer patients in recent times, cause osteonecrosis in the jaw bones, requires new strategies for these drugs.

Giriş-Amaç: Kemik metastazı olan onkoloji hastalarında osteoklast inhibisyonu yapan ilaçların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ilaçlar etkili bir şekilde iskelet sistemi komplikasyonlarını önlemekle birlikte çeneler üzerinde geri dönüşümsüz sonuçlara (Medication-related ostenecrosis of the jaws) neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı kemik metastazı yapan maligniteli hastalarda kullanılan veya son dönemlerde kullanılmaya başlanan ilaçların çene-yüz bölgesindeki etkilerini ve etki mekanizmalarını tartışmaktır.

Gereç-Yöntem: Pubmed-Medline veri tabanında MRONJ, Medication-related ostenecrosis of the jaws, jaw osteonecrosis, kelimeleri veya kelime grupları tarandı. 2004-2020 yılları arasında yapılan prospektif ve retrospektif klinik çalışmalar, case reportlar çalışmaya dahil edildi. Şu bilgilerin elde edildiği çalışmalar değerlendirme kapsamında yer aldı: hasta sayısı, osteonekrozun seviyesi, tedavinin yönetimi, klinik başarı ve takip süresi.

Bulgular: Öncelikle 370 makalenin başlığı bu konular ile ilişkilendirildi. Dahil edilme kriterleri çerçevesinde full texti elde edilen 45 makale çalışmaya dahil edildi. Antirezorptif olarak sıklıkla bifosfonat grubu ilaçların daha sonra ise denosumab grubu ilaçların sıklıkla tercih edildiği görüldü. Her iki ilaç grubunun da özellikle kanser hastalarında yüksek doz kullanılması nedeniyle daha sıklıkla osteonekroz komplikasyonu bildirildiği görüldü. İlaçların etki mekanizmalarının farklı olmasına rağmen aynı komplikasyona sebep olması farklı etkenlerin de bu durumda rol aldığını doğruladı.

Sonuç: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni ilaçların keşfi de gerçekleşmektedir. Son dönemlerde kanser hastalarında kullanılmaya başlanan ilaçların çene kemiklerinde osteonekroz meydana getirmesi bu ilaçlara yönelik yeni stratejilerin ortaya koyulmasını gerektirmektedir.