Distal tibia metafiz kırıklarında intramedüller çivileme tedavisi uygun mudur ?


Creative Commons License

Kart H., Uygur M. E. , Akkaya M.

29.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.75

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75

Abstract

Amaç: Distal tibia kırıklarında plak, eksternal fiksatör, intramedüller çivi (İMÇ) gibi tespit yöntemleri kullanılsa da sonuçlar her zaman yüz güldürücü değildir. Yeterli redüksiyon ve kararlı tespit sağlayamadığı düşüncesi ile IMÇ tercih edilmeyebilir. Bu çalışmada amaç ekleme uzanan ve uzanmayan distal tibia kırıklarında bolt kilitlemeli İMÇ tedavisinin klinik radyolojik sonuçlarının incelenmesidir. Yöntem: Çalışmada Aralık 2016–Aralık 2018 tarihleri arasında tibia distal metafiz kırığı bulunan ve distal bolt kilitlemeli intramedüller tibia çivisi uygulanan 14 hastanın 15 distal tibia kırığı retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 51,2 (20-84 yaş), ortalama takip süresi 26,3 ay (6-30 ay) idi. Radyolojik olarak kaynama ve dizilim değerlendirilirken klinik değerlendirme Olerud Molander Ayak bileği ölçütü (OMAS) ve Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak bileği Derneği ölçütü (AOFAS) ile gerçekleştirildi. Bulgular: 15 tibia kırığının tibia plafonduna uzaklığı ortalama 40,4 (0-107) mm olarak ölçüldü. 4 (%26) hastada kırığın plafonda kadar uzandığı görüldü.14 tibiada (%93) tam kaynama izlenirken; bilateral kırığı olan hastanın tek (%6) tibiasının kaynamadığı görüldü. 6 (%40) kırıkta ortalama 4,5 (2-7) derece valgus; 2 (%13) kırıkta ortalama 4,5 (2-7) derece varus 7 (%46) kırıkta nötral dizilim izlendi. Ortalama yük verme süresi 34,8 (1-300) gün olurken, 6 (%40) hastaya operasyon hemen sonrasında yük verdirildi. AOFAS-Ayak Bileği ölçütü ortalaması 92 (88-100), OMAS ortalaması 83,9 (60-100) bulundu.Çıkarımlar: Distal tibia kırıklarında IMÇ yetersiz redüksiyon ve stabilite çekinceleri ile tercih edilmeyebilir. Öyle ki ayak bileği eklemi ile ilişkili kırıklarda dahi bu çivi uygulanabilir ve sonuçları literatürle benzerdir. %26 hastada kırığın ekleme uzanmasına rağmen bu çivi kullanılmış ve kaynamama ya da redüksiyon kaybı gibi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Sonuç olarak ekleme yakın distal tibia kırıklarında distal bolt kilitli İMÇ tedavisinin güvenle uygulanabileceği çıkarılabilir.