Prostatektomi Öncesi ve Sonrası Bakteriüriler ve Üriner Sistem Enfeksiyonları


Bektaş B., İplikçi A., Çaşkurlu H., Çağ Y., Yıldırım A.

11.avrasya üroonkoloji kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 05 September 2021, pp.61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61

Abstract

Giriş: Radikal prostatektomi operasyonları sonrasında iyileşme süreci normal işeme fonksiyonlarının sağlanması açısından çok önemlidir. Operasyon ileri yaş grubuna yapıldığından bu yaşta enfeksiyonlara ve sepsise eğilim daha fazladır. Hastanın daha önce çoklu antibiyoterapi kullanımı tedavi güçlüğünü beraberinde getirmektedir. Biz de beş yıl boyunca hastanemizde yapılan radikal prostatektomi vakalarında operasyon öncesi antibiyotik kullanımı ve cerrahi profilaksi uygunluğunu araştırmayı amaçladık.

Materyal-Metot: Temmuz 2016- Şubat 2021 tarihleri arasında Prof. Dr. Süleyman Yalçın Göztepe Şehir Hastanesi üroloji kliniğinde yapılmış 376 radikal prostatektomi vakasının klinik özellikleri ve operasyondan 1 ay önce-1 ay sonraki idrar kültür sonuçları retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: Ortanca(IQR) yaş değeri 65(60-69) olup yaş aralığı 57 ile 78 arasında değişmekteydi.

S-029

Preoperatif Bakteriüri Dağılımı

GRAM NEGATİF ETKEN

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Serratia marcescens

Citrobacter koseri

Enterobacter cloaca

GRAM POZİTİF ETKEN

Streptococcus agalactiae

Enterococcus faecalis

Staphylococcus epidermidis

Postoperatif Bakteriüri Dağılımı

GRAM NEGATİF ETKEN

Escherichia coli

Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumonia

Enterobacter aerogenes

Acinetobacter baumannii

GRAM POZİTİF ETKEN

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus

Staphylococcus haemolyticus

page63image34438576 page63image34438688 page63image34438800page63image34438912 page63image34439024 page63image34397408page63image34359488 page63image64589568 page63image34362736 page63image37263040page63image34441520 page63image34452160 page63image34454400page63image34446672 page63image34454512 page63image34453728page63image34471936 page63image34472048 page63image34472160page63image34472272 page63image34472384 page63image34472496page63image34472608

Preoperatif 1 aylık süreçte 34(%9) hastada bakteriüri saptandı. Etken analizinde %59’u gram negatif,%41’i gram pozitif etkenlerden oluşmaktaydı (Tablo1).

Post-operatif dönemde ise 20 hastada(%5,3) toplam 22 adet bakteriüri tespit ettik. Bu 22 suşun %68’i gram negatif %32’si gram pozitif etkenlerden oluşmaktaydı (Tablo2). Bu hastaların %75’inde preoperatif 1 aylık süreçte kültür üremesi mevcut değildi.

Profilakside %65 hastada Sefuroksim aksetil, %29 hastada Sefuroksim, %3 hastada Siprofloksasin kullanıldığı tespit edildi. İdrar kültür sterilizasyonu sağlandıktan sonra ortanca (IQR) 16 gün sonra(9-21) opere edilen bu hastalarda yukarıda bahsedilen profilaksi uygulamaları sonrasında %82 sinde post-operatif dönemde kültür negatifliği izlendi. Operasyon öncesinde ESBL üreten bakteriürisi olan hastalara rutin profilaksi verilmesine rağmen 13 hastanın postoperatif yalnızca ikisinde üriner enfeksiyon saptandı.

Sonuç: Radikal prostatektomi operasyonu öncesinde idrar kültürünün geniş spektrumlu olmayan antibiyotikle steril hale getirilmesinin ve cerrahi proflaksinin klavuzlara uygun olarak yapılmasınıpostoperatif dirençli mikroorganizma ile oluşan enfeksiyonları azaltmak için önemli olduğunu vurgulamış olduk.