The Perception of Belonging and Marginalization Scale of Euro-Turks: Validity and Reliability Study


Yaman F.

İçtimaiyat (Online), vol.6, no.Göç ve Mültecilik Özel Sayısı, pp.213-228, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: Göç ve Mültecilik Özel Sayısı
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33709/ictimaiyat.1078440
  • Journal Name: İçtimaiyat (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.213-228

Abstract

Social life is characterized by the perceptions of individuals regarding their positions in society and of others. In this regard, belonging or being marginalized, which are decisive in the construction of the identity, are the basic parameters shaping the perception of social positioning. The present study is a scale development study aiming to uncover the perceptions of Euro-Turks about belonging and marginalization in Germany. The sampling of the study consists of a total of 608 participants, 354 of whom are women and 254 are men, with an average age of 35.8, living in Germany. As a result of the factor analyses made, it was found that the scale that had 11 items consisted of a twofactor structure, belonging and marginalization, and the total variance explained was 53.59%. As a result of the Confirmatory Factor Analysis that was performed on a different sampling group, it was found that the model established according to the model fit indices was at a significant and acceptable level. The General Belonging Scale and Social Exclusion Scale were applied for criterion validity, and as a result of the analysis, a significant relationship was detected between the scales scores. The Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient of the belonging subdimension of the scale was found to be .71, and .76 for the marginalization sub-dimension. The Test-Retest Reliability results were found to be .82 for the belonging sub-dimension and .84 for the marginalization sub-dimension. Also, all values for item statistics were significant at the (p<.000) level. The findings of the study show that the Perception of Belonging and Marginalization Scale of Euro-Turks is a valid and reliable measurement tool. 

Toplumsal yaşamın nitelikleri, bireylerin toplumdaki konumlarına ilişkin algılarıyla kurulur. Bu yönüyle kimliğin inşasında da etkin olan aidiyet yahut ötekileştirilme, toplumsal konumlanışa dair algıyı belirleyen önemli parametrelerdir. Bu araştırma, Almanya özelinde Euro-Türklerin aidiyet ve ötekileştirilmeye dair algılarını ortaya koymaya amaçlayan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemi Almanya’da yaşayan 354’ü kadın ve 254’ü erkek, yaş ortalaması 35.8 olan toplam 608 katılımcıdan oluşmaktadır. Uygulanan faktör analizleri sonucunda 11 maddeye sahip ölçeğin aidiyet ve ötekileştirilme olmak üzere iki faktörlü bir yapıdan oluştuğu, açıklanan toplam varyansın ise %53.59 olduğu belirlenmiştir. Farklı bir örneklem grubu üzerinden yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda model uyum indekslerine göre kurulan modelin anlamlı ve kabul edilebilir uyum düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Ölçüt geçerliği için Genel Aidiyet Ölçeği ve Sosyal Dışlanma Ölçeği uygulanmış, analizler neticesinde ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ölçeğin aidiyet alt boyutu için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı r= .71, ötekileştirilme alt boyutu için r= .76’dır. Test-tekrar test güvenirlik sonuçları aidiyet alt boyutu için .82, ötekileştirilme alt boyutu için .84 olarak bulunmuştur. Ayrıca madde istatistikleri için tüm değerler (p<,000) düzeyinde anlamlıdır. Araştırmanın bulguları, Euro-Türklerin Aidiyet ve Ötekileştirilme Algısı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.