Vücut Kitle İndekslerine Göre Normal, Fazla Kilolu, Obez IVF Kadın Hastaların Yumurta Toplama İşlemi(OPU) Sonrası Granüloza Hücrelerinde Leptin, Ghrelin İmmunfloresan Ekspresyonlarının İncelenmesi Ve Gebelik Durumu İle İlişkisinin Araştırılması


Gelenli Dolanbay E., Yardımoğlu Yılmaz M., Vural B., Kasap M., Çakıroğlu A. Y.

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 10-13 Mayıs 2018, Antalya - Türkiye, Antalya, Turkey, 10 May - 13 October 2019, vol.6, no.65, pp.141-143

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 6
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-143

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı ve Vücut Kitle İndeksleri (VKİ)’lerine göre kadın hastaların granüloza hücrelerinde leptin, ghrelin immunfloresan ekspresyonlarının incelenmesi ve VKİ'nin gebelik durumuna etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmamıza katılan 86 kadın hastanın onamları alındı. Hastaların kilo ve boyları, Oosit toplama işlemi (OPU) günü ölçüldü ve VKİ’leri hesaplandı. Dünya Sağlık Örgütüne göre; VKİ<25 Normal Kilolu (N), 25-29 Fazla Kilolu (FK), >30 Obez (OB) olarak kabul edildi. Çalışmaya katılan 86 kadın hastanın 29'u N, 27'si FK, 30'u OB olarak gruplandırılmıştır. Hastaların yaşları kaydedildi. Hastalara antagonist kontrollü ovaryen hiperstimülasyon uygulandı. Yumurta çatlatma iğneleri hCG uygulandıktan 36 saat sonra OPU gerçekleştirildi. Folikül aspirasyon işleminde yıkama yapılmadı, standart yöntemlerle OPU tamamlandı. Embriyoloji Laboratuvarında seçilen oositlere intra sitoplazmik sperm enjeksiyonu yapıldı ve bu işlemden 24 saat sonra döllenme olup olmadığı ve embriyo transferinden sonra gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edildi.Folikül sıvısındaki oositler toplandıktan sonra, sıvıda bulunan granüloza hücreleri coversliplere (Coverslip BD BioCoat Poly-D-Lysine12 mm 354086) yayıldı. %3’lük soğuk (+4℃ ) formaldehit ile fikse edildi. Leptin ve Ghrelin immünfloresan tekniği, kit protokolüne göre çalışıldı. İmmun (+) hücreler, Olympus IX 53 immunfloresan mikroskopta incelendi ve fotoğrafları çekildi. Fero Lab (Fred Hutcinson Cancer Research Center; Seattle, WA, ABD) tarafından önerilen hücre sayım protokolü temel alınarak NIH (National Institues of Health) tarafından oluşturulan Java™ temelli NIH ImageJ programı (NIH, Maryland, ABD) analiz ve sayısallaştırma için kullanıldı. İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA) paket programı ile yapıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan kadın hastlarda yaş ile N, FK, OB grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p = 0,474) Kadın hastaların VKİ’leri arttıkça, gebelik oranlarında azalma N:%43,33, FK:%36,67, OB%20 olarak belirlendi. İmmünfloresan boyamada, Leptin (+) granüloza hücreleri açısından N hasta grubuna göre FK ve OB hasta grubunda daha fazla (+) boyanan hücre gözlendi. Leptin (+) granüloza hücreleri ile kadın VKİ arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0,01). Çalışmamıza katılan hastalardaki leptin(+)hücrelerin yüzdesinin kadın (VKİ) arttıkça arttığı görüldü (N:21,88 FK:31,25, OB:40,88). Ghrelin (+) granüloza hücreleri açısından Obez hasta grubunda daha fazla immunfloresan hücrelere rastlandı ancak çalışmaya katılan N, FK, OB hasta grupları arasında Ghrelin(+) granüloza hücreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p = 0,350). Ghrelin(+) granüloza hücrelerin yüzdesinin obeziteyle arttığı gözlendi (N:31,82 FK:31,82, OB:36,36). Ghrelin(+) ile leptin(+) arasında pozitif anlamlı korelasyon saptandı (r: 0,344, p: 0,001). Sonuçlar: Obezitenin hormonlar ve sitokinler üzerinden oosit ve embriyo kalitesi, gebelik ve doğum oranları üzerine negatif etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Polikistik Over Sendromu dışlanarak sadece obezitenin etkilerini gösteren çalışmamızda elde edilen bulguların literatüre özgün katkılar sağlayacağını umuyoruz. Anahtar Kelimeler: Granüloza hücreleri, Ghrelin, İnvitro fertilizasyon, Leptin, Obezite