PERIFERIK FASYAL PARALIZI IÇIN YENI BIR OLASI ETIYOLOJI: SARS-COV- 2


Mutlu A., Kalcıoğlu M. T. , Çağ Y., Gündüz A. Y. , Bakıcı B., Yılmaz U.

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.128

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128

Abstract

AMAÇ:Yeni Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendorumu

Koronavirüsü 2 (SARS-CoV-

2),

yayılım hızı ile kısa sürede binlerce insanı

enfekte ederek bir pandemiye sebep olmuştur. Hastalığın multisistemik

etkilerine bağlı çeşitli semptomlar ve koronavirüslerin nörotropizmleri

ile ilgili bildiriler yakın zamanda yayınlandi. Literatürde, nörolojik

tutulumu destekleyecek şekilde çok çeşitli periferik ve santral nörolojik

semptom tanımlandı.COVID-19

dönemindeki deneyimlerimizde biz de

fasyal paralizili hasta sayısında belirgin artış gözlemlememiz üzerine bu

hastalarda SARS-CoV-

2

varlığını araştırmayı hedefledik.

GEREÇ VE YÖNTEM:Bu çalışma prospektif gözlemsel olarak planlanmıştır.

Kliniğimize 2-7

Nisan arasında unilateral periferik fasyal paralizi

ile başvuran hastaların otoskopik ve nörolojik muayeneleri bir KBB

hekimi tarafından yapıldı. Hastaların periferik fasyal paralizi dereceleri

House-Brackmann

evreleme sistemine göre not edildi. Hastalar eşlik

eden metabolik hastalıklar, travma öyküsü ve üst solunum yolu enfeksiyonu

öyküsü açısından sorgulandı. Kısa bir zaman diliminde polikliniğe

alışılmıştan fazla sayıda fasyal paralizili hasta başvurması üzerine,

COVID-19

pandemisini de göz önüne alarak hastalar olası etken olarak

SARS-CoV-

2

araştırılması için enfeksiyon hastalıkları kliniğine yönlendirildi.

Orofarinks ve nazofarinksten örneklerinden SARS-CoV-

2

varlığı

Real-time

polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR)

ile araştırıldı. Hastaların

fasyal paralizi evreleri, haftalık telekonferanslarla yapılan görüşmeler ile

izlendi.

BULGULAR:Çalışmada toplam 6 hasta değerlendirildi.

Değerlendirilen hastaların 5’i kadın (%83), 1’i erkek (%17) idi. Yaş

aralıkları 23-74

idi (ort: 44,1). İki hastada diyabetes mellitus ve hipertansiyon

tanısı, ve bu 2 hastadan 1’inde geçirilmiş ve iyileşmiş serebrovasküler

olay öyküsü mevcuttu. Tablo 1’de hasta demografik bilgileri

ve komorbiditeleri verilmiştir. 6 hastanın 1’inde hastalığın seyri Herpes

Zoster Oticuma dönerken kalan 5 hastanın 1’inde SARS-CoV-

2

için RT-PCR

testi pozitif sonuçlandı, kalan 5 hastada negatif sonuç elde edildi.

SONUÇ:Milyonları enfekte ederek ve yüzbinlerce insanın ölümüne

neden olarak pandemiye dönüşen bu hastalıkta, bulaş zincirini kırabilmek

için her potansiyel semptomu fark etmek ciddi önem arz etmektedir.

Bu hastaların erken tanısı, hastayı izole ederek ve filyasyon çalışmaları

ile temas öyküsü olan bireyleri tarayarak birey bazında bulaşı erken

dönemde önlemektedir. Fasiyal paralizi vb ek nörolojik hastalıklarda

SARS-CoV-

2

enfeksiyonu da göz önünde bulunmasını önermekteyiz.