Sürdürülebilir Kalite Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Tatminin Aracı Rolü


ÇANKIR B. , ŞAHİN S.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.135-146, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.135-146

Abstract

The aim of this study is to test the impact of sustainable quality perception on turnover intention via job satisfaction. The research sample consisted of 355 employees working in the "glass, cement and soil", "chemistry, oil, rubber and plastic", "metal" and "automotive" sectors in Istanbul. The data were collected in 2017 through an online questionnaire. The scales previously used in the literature and validity-reliability analysis made in Turkey were used to measure the research’s variables. In order to test the research model, Structural Equation Model analysis was used. It was found that the sustainable quality perceptions of the participants toward their institutions were low with a mean score of 1.86 ± 0.73. Likewise, participants' job satisfaction averages were low with 2.31 ± 0.87. Mean of turnover intent was high with 3.67 ± 1.04. According to the result of the research, it was determined that job satisfaction has a mediating role in the effect of sustainable quality perception on turnover intention.

Bu çalışma ile sürdürülebilir kalite algısının iş tatmini aracılığıyla işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da “cam, çimento ve toprak”, “kimya, petrol, lastik ve plastik”, “metal” ve “otomotiv” sektörlerinde görev yapan 355 çalışan oluşturmuştur. Veriler, 2017 yılı içerisinde anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma değişkenlerinin ölçülmesinde literatürde daha önce kullanılan ve Türkiye’de geçerlilik-güvenirlik analizi yapılan 5’li Likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde Yapısal Eşitlik Modeli analizinden yararlanılmıştır. Katılımcıların kurumlarına yönelik sürdürülebilir kalite algılarının 1,86±0,73 ortalama ile düşük olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde katılımcıların iş tatmini ortalaması da 2,31±0,87 ile düşük düzeydedir. İşten ayrılma niyeti ortalaması ise 3,67±1,04 ile yüksek düzeydedir. Araştırmanın sonucunda sürdürülebilir kalite algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş tatmininin tam aracı rolü olduğu belirlenmiştir.