Yetişkin Koklear İmplant Kullanıcılarında Perde ve Tını Algılama Becerisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

MUTLU B. (Executive) , KALCIOĞLU M. T. , TORUN TOPÇU M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: August 2021

Project Abstract

ÖZET:

Amaç: Koklear implant, akustik sinyalin elektriksel uyarana dönüştürülerek koklea ve santral işitme sistemine iletilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu çalışmada amaç, post-lingual işitme kaybına sahip yetişkin koklear implant kullanıcılarında gürültüde konuşmayı anlama becerisi ile perde, tını ve melodi algısı arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir.

Materyal-Metod: Çalışmaya 18 koklear implant kullanıcısı ve 18 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Çalışma grubuna dinleme eğitimi öncesi ve sonrası serbest alan işitme ve konuşma testleri ile gürültüde konuşmayı anlama ve müzikal algı testleri yapıldı ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaş ortalamaları çalışma grubunda 37.88±16.65 yıl, kontrol grubunda ise 39.94±12.13 yıldı ve gruplar arasında yaş ortalamalarının anlamlı farklılık göstermediği (p=0.521) belirlendi. Çalışma grubunda dinleme eğitimi öncesi ve sonrasında konuşmayı anlama puanında (p=0.047) ve tını algılama puanında (p=0.019) anlamlı iyileşme görüldü. Çalışma grubu bulguları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için dört ayrı çoklu regresyon modeli oluşturuldu. Buna göre gürültüde konuşmayı anlama puanının tını algısından (R2adjusted=.56), serbest alan işitme eşik ortalamasından ve konuşmayı anlama puanından (R2adjusted=.63) anlamlı derecede etkilendiği saptandı. Konuşmayı anlama puanının ise en rahat ses yüksekliğinden (R2adjusted=.40), 250 ve 6000 Hz serbest alan işitme eşiklerinden etkilendiği (R2adjusted=.51) saptandı.

Sonuç: Koklear implantın fonksiyonel değerlendirmesinde gürültüde konuşmayı anlama testlerinin ve müzikal algının değerlendirilmesi ve işitsel rehabilitasyon programına bu becerilerin de dahil edilmesi, koklear implant kullanıcılarında konuşmayı anlama becerisine katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Koklear implant, Türkçe Matriks Testi, melodi tanıma, perde ayırdetme, tını tanıma.