Görme Engelli Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Sınavında Yaşadığı Zorluklar: Matematik Sorularında Okuyucu Ne Söyler, Öğrenci Ne Anlar?


SEVİMLİ E. (Executive), KIRBOYUN S., UÇUŞ H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: November 2022

Project Abstract

Ülkemizde, görme engelli öğrenciler, genellikle akademik sınavlara sözlü olarak katılmaktadırlar ve bu sınavlar bir insan okuyucu eşliğinde yürütülmektedir. Ancak, sınavlarda insan okuyucunun yani bir okuyucunun metinleri yüksek sesle öğrenciye okumasının görme engelli öğrencilerin sınav performansını ve hızını nasıl etkileyebileceğini ve yaşadıkları zorlukları gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, bir sınav uyarlaması olarak sınavda insan okuyucu kullanmanın görme engelli öğrencilerin özellikle matematik alanındaki sınav başarıları üzerindeki etkilerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılım sağlayan görme engelli öğrencilerin matematik testlerindeki sınav deneyimleri; insan okuyucu temelli zorluklar ve sınav uygulamalarına ilişkin katılımcı görüşleri bağlamında değerlendirilmiştir. Görme yetersizliğine sahip olan 20 görme engelli öğrencinin sınav deneyimleri; genel sınav uyarlamaları, matematiksel iletişim süreci ve ideal sınav ortamı tasarımı temaları altında incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile tasarımı gerçekleştirilen araştırmada veriler, bilgi formu ve görüşmeler yoluyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirlik süreçleri tamamlanarak hazırlanan Demografik Bilgi Formu ve Görüşme Formu ile katılımcıların genel sınav süreci ile ilgili zorlukları ve matematik testlerinde insan okuyucu bağlamında yaşadıkları sınav uyarlaması zorluklarına ilişkin derinlemesine bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır. Genel sınav uyarlamalarına ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde, insan okuyucunun ses tonu, okuma düzeni ve konu alanı bilgisinin sınav performansını etkileyebileceği belirlenmiştir. Bunun yanında matematik okuryazarlığı bilgisi eksiklik olan okuyucuların cebirsel ifade ve matematiksel sembolleri katılımcı öğrencilere doğru aktaramadığı tespit edilmiştir. Matematik testindeki sorularda karşılaşılan okuyucu temelli diğer zorlukları ise işlem sırasının yanlış okunması, istenilen bölümün okunmaması, alışılmadık söz dizilimlerinin kullanılması ve not tutma sürecindeki eksikliklerdir. Çalışma sonuçları görme engelli öğrencilerin genellikle, ekran okuyucuya kıyasla matematik konusunda yetkin bir insan okuyucu ile standart sınavlara girmeyi tercih ettiğini göstermiştir. Bu bağlamda matematik testini yürütecek insan okuyucuların matematik dilini kullanma ve öğrencilerle iletişim kurma açılarından bir ön eğitimden geçmelerinin önemli olduğu tespit edilmiştir.