METABOLİK SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ OBEZLERDE KAHVERENGİ YAĞ DOKU İLİŞKİLİ HORMON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Ada S., Uzunlulu M., Mutlu H. H. (Executive), Oğuz A., Sargın M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: November 2022

Project Abstract

İnsanlarda beyaz ve kahverengi yağ dokusu olmak üzere iki çeşit adipoz doku vardır. Beyaz yağ dokusunun temel görevi enerji depolanması iken kahverengi yağ dokusunun temel görevi enerji harcanmasıdır. Önceleri sadece infantlarda kahverengi yağ dokusunun olduğu düşünülürken günümüzde, yetişkin insanlarda da metabolik olarak aktif kahverengi yağ dokusunun var olduğu bilinmektedir. Kahverengi yağ dokusu, hem enerji harcanması hem de salgıladıkları sitokinler aracılığıyla metabolik sağlığa katkıda bulunmaktadır.
Metabolik sağlıklı obez fenotipinin oluşmasının altında yatan mekanizmalar çok net anlaşılamamıştır. Deneysel hayvan çalışmalarında, adipoz dokunun molelüler fenotipinin obezlerde metabolik sağlığı etkileyen önemli bir faktör olduğu ileri sürülmüştür. Adipoz dokunun moleküler fenotipini etkileyen faktörlerden en önemlilerinden biri de yağ dokusunun kahverengileşme potansiyelidir. Buradan yola çıkarak, aynı miktarda yağ dokusuna sahip olan metabolik sağlıklı ve sağlıksız obez bireylerin, metabolik fenotipini belirlemede beyaz yağ dokusunun kahverengileşmesinin etkisi olup olmadığının araştırılması planlanmaktadır.
İrisin, FGF21 ve NRG4’ün beyaz yağ dokusunu kahverengileştirme özelliği olan hormonlar olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, metabolik sağlıklı ve sağlıksız obezlerde, kahverengi yağ doku kahverengileştirme potansiyeli olan serum FGF21, irisin ve Neuregulin4 (NRG4) düzeylerinde fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Bu şekilde obez bireylerin metabolik sağlığın sağlanmasında beyaz yağ dokusu kahverengileştirici etkisi olan olan serum FGF21, irisin ve NRG4 hormonlarının etkisi olup olmadığıve tedavi hedefi olup olamayacağını anlamaya çalışacağız.
Bu projede, BMI≥30 olup metabolik sendrom kriterlerinden, bel çevresi artışı dışında diğer kriterlere sahip olmayanlar (kan basıncı≥130/85, açlık kan şekeri≥100, trigliserit≥150, HDL erkeklerde<40, kadınlarda <50) ve prediyabeti olmayanlar metabolik sağlıklı obez, diğer obez bireyler metabolik sağlıksız olarak tanımlanacaktır.  En az 60 metabolik sağlıklı ve 60 metabolik sağlıksız kişiden 10 ml kan örneği alınacaktır. Serum FGF21, irisin ve NRG4 ELISA yöntemiyle ölçülerek metabolik sağlıklı ve sağlıksız obez bireylerdeki düzeyleri karşılaştırılacaktır.