Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Silent Sources of the History of Epidemics in the Islamic World: Literature of Ta'un/Plague Treatises

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.7, no.1, pp.93-148, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Is it Possible to Speak of an Illuminationist Circle in the Ottoman Scholarly World? An Analysis of the Ottoman Scholarly Conception of Illuminationism

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.4, no.3, pp.1-48, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Question of Disposition and Virtue in 'Adud al-Din al-Iji

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.2, no.4, pp.33-60, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İlimler Tasnifi Literatüründe Ahlâk İlmi

Mukaddime, vol.7, no.1, pp.1-29, 2016 (Other Refereed National Journals)

Erdemlerin Tasavvuru ve Tanımı: Taşköprizade’nin Erdem Şemaları

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi , no.38, pp.1-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutbuddin Şîrâzî’ye Göre Tababet Sanatı ve Hekimlik Ahlâkı

Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.45-72, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

VII./XIII. Yüzyıl İslâm Düşüncesinde Fahreddin Râzî Ekolü

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.1-37, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Kemmûne’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.24, pp.41-78, 2011 (Other Refereed National Journals)

İbn Sînâcı Felsefe Geleneğinin Oluşumu ve Behmenyâr’ın Felsefe Tasavvuru

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.28, pp.135-175, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adududdîn el-Îcî’nin Ahlâk Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi , no.15, pp.135-172, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Osmanlı Düşüncesinin Felsefî Kaynakları I: Sühreverdî ve Şarihlerinin Osmanlı İlim Dünyasına Girişi"

Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017, pp.55-67

"Müzmin Felsefe Okuru Cârullah Efendi’nin Gözüyle Tehâfüt ve Tekfir Tartışmaları"

Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseselerve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.9-21

"Sühreverdî ve İlk Dönem Şarihlerinde Ahlâk Problemi"

Mardin İşrâk Günleri II, Mardin, Turkey, 26 - 28 September 2014, pp.265-293

"Gelenek Oluşturan Bir Felsefe Klasiği Olarak Hikmetü'l-‘Ayn ve Etkileri"

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.332-349

Books & Book Chapters

Prosopografik Bir İnceleme: ‘Osmanlı’nın Âlimi Taşköprülüzâde, Çevresi, Kariyeri ve Telifatı

in: Taşradan Merkeze Bir Osmanlı Ulemâ Ailesi: TAŞKÖPRÜLÜZÂDELER VE İSÂMÜDDİN AHMED EFENDİ, Mustakim Arıcı,Mehmet Arıkan, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.1-162, 2020

Osmanlı’da Kelam ve Felsefe Müfredatları Üzerine Bir Modelleme: Cârullah Efendi Koleksiyonu Örneği

in: OSMANLI KİTAP KÜLTÜRÜ: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Berat Açıl, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.385-444, 2020

"Temel Problemler Ekseninde Tasnîfü’l-ulûm ve Enmûzecü’l-ulûm Literatürleri"

in: İlimleri Sınıflamak: İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.13-61, 2019

"Bir Biyografinin Yeniden İnşası: Kādî Beyzâvî, İlişki Ağları ve Eserleri"

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî, Mustakim Arıcı, Editor, İsam Yayınları, Ankara, pp.23-103, 2017

"Ahlâk-ı Adudiyye Literatürü ve Şerhlerde Yöntem Sorunu"

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî , Eşref Altaş, Editor, İsam Yayınları, Ankara, pp.631-653, 2017

Ahlak ve Siyaset Risaleleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016

"Sadreddinzâde M. Emin Şirvânî"

in: Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, Ömer Mahir Alper, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.333-342, 2015

"Ahlâk Neyi Bilmektir? Bir İlim Olarak Ahlâk"

in: İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler, Ömer Türker,Kübra Bilgin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.43-78, 2015

“Bir 'Otorite' Olarak Seyyid Şerif Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri"

in: İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.61-95, 2015

Şerhu'l-Ahlâki'l-Adudiyye: Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2014

"Evrensel Bir Tıp ve Felsefe Tarihi: Uyûnu'l-Enbâ fî Tabakâti'l-Etıbbâ"

in: Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Mustakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.273-306, 2014

"İslâm Düşüncesinde Fahreddin er-Râzî Ekolü"

in: İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Ömer Türker,Osman Demir, Editor, İsam Yayınları, Ankara, pp.167-202, 2013

"Entelektüel İlgilerin Kesişim Noktasında Felsefe ve Felsefe Eğitimi"

in: İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler, M. Cüneyt Kaya, Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.725-775, 2013

Other Publications