Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is it Possible to Speak of an Illuminationist Circle in the Ottoman Scholarly World? An Analysis of the Ottoman Scholarly Conception of Illuminationism

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.4, sa.3, ss.1-48, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Question of Disposition and Virtue in 'Adud al-Din al-Iji

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.2, sa.4, ss.33-60, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İlimler Tasnifi Literatüründe Ahlâk İlmi

Mukaddime, cilt.7, sa.1, ss.1-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erdemlerin Tasavvuru ve Tanımı: Taşköprizade’nin Erdem Şemaları

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi , sa.38, ss.1-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutbuddin Şîrâzî’ye Göre Tababet Sanatı ve Hekimlik Ahlâkı

Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, sa.22, ss.45-72, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VII./XIII. Yüzyıl İslâm Düşüncesinde Fahreddin Râzî Ekolü

İslâm Araştırmaları Dergisi, sa.26, ss.1-37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Kemmûne’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.41-78, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâcı Felsefe Geleneğinin Oluşumu ve Behmenyâr’ın Felsefe Tasavvuru

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, sa.28, ss.135-175, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adududdîn el-Îcî’nin Ahlâk Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi , sa.15, ss.135-172, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Osmanlı Düşüncesinin Felsefî Kaynakları I: Sühreverdî ve Şarihlerinin Osmanlı İlim Dünyasına Girişi"

Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Sakarya, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2017, ss.55-67

"Müzmin Felsefe Okuru Cârullah Efendi’nin Gözüyle Tehâfüt ve Tekfir Tartışmaları"

Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseselerve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.9-21

"Sühreverdî ve İlk Dönem Şarihlerinde Ahlâk Problemi"

Mardin İşrâk Günleri II, Mardin, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2014, ss.265-293

"Gelenek Oluşturan Bir Felsefe Klasiği Olarak Hikmetü'l-‘Ayn ve Etkileri"

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.332-349

Kitap & Kitap Bölümleri

Prosopografik Bir İnceleme: ‘Osmanlı’nın Âlimi Taşköprülüzâde, Çevresi, Kariyeri ve Telifatı

Taşradan Merkeze Bir Osmanlı Ulemâ Ailesi: TAŞKÖPRÜLÜZÂDELER VE İSÂMÜDDİN AHMED EFENDİ, Mustakim Arıcı,Mehmet Arıkan, Editör, İlem Yayınları, İstanbul, ss.1-162, 2020

Osmanlı’da Kelam ve Felsefe Müfredatları Üzerine Bir Modelleme: Cârullah Efendi Koleksiyonu Örneği

OSMANLI KİTAP KÜLTÜRÜ: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Berat Açıl, Editör, İlem Yayınları, İstanbul, ss.385-444, 2020

"Temel Problemler Ekseninde Tasnîfü’l-ulûm ve Enmûzecü’l-ulûm Literatürleri"

İlimleri Sınıflamak: İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.13-61, 2019

"Bir Biyografinin Yeniden İnşası: Kādî Beyzâvî, İlişki Ağları ve Eserleri"

İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî, Mustakim Arıcı, Editör, İsam Yayınları, Ankara, ss.23-103, 2017

"Ahlâk-ı Adudiyye Literatürü ve Şerhlerde Yöntem Sorunu"

İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî , Eşref Altaş, Editör, İsam Yayınları, Ankara, ss.631-653, 2017

Ahlak ve Siyaset Risaleleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016

"Sadreddinzâde M. Emin Şirvânî"

Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, Ömer Mahir Alper, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.333-342, 2015

"Ahlâk Neyi Bilmektir? Bir İlim Olarak Ahlâk"

İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler, Ömer Türker,Kübra Bilgin, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.43-78, 2015

“Bir 'Otorite' Olarak Seyyid Şerif Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri"

İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.61-95, 2015

Şerhu'l-Ahlâki'l-Adudiyye: Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2014

"Evrensel Bir Tıp ve Felsefe Tarihi: Uyûnu'l-Enbâ fî Tabakâti'l-Etıbbâ"

Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Mustakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.273-306, 2014

"İslâm Düşüncesinde Fahreddin er-Râzî Ekolü"

İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Ömer Türker,Osman Demir, Editör, İsam Yayınları, Ankara, ss.167-202, 2013

"Entelektüel İlgilerin Kesişim Noktasında Felsefe ve Felsefe Eğitimi"

İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler, M. Cüneyt Kaya, Editör, İsam Yayınları, İstanbul, ss.725-775, 2013

Diğer Yayınlar