Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Silent Sources of the History of Epidemics in the Islamic World: Literature of Ta'un/Plague Treatises

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.7, no.1, pp.93-148, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Is it Possible to Speak of an Illuminationist Circle in the Ottoman Scholarly World? An Analysis of the Ottoman Scholarly Conception of Illuminationism

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.4, no.3, pp.1-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Osmanlı İlim Dünyasında İşrâkî Bir Zümreden Söz Etmek Mümkün mü? Osmanlı Ulemasının İşrâkîlik Tasavvuru Üzerine Bir Tahlil

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.1-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Question of Disposition and Virtue in 'Adud al-Din al-Iji

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.2, no.4, pp.33-60, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

İlimler Tasnifi Literatüründe Ahlâk İlmi

Mukaddime, vol.7, no.1, pp.1-29, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Erdemlerin Tasavvuru ve Tanımı: Taşköprizade’nin Erdem Şemaları

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi , no.38, pp.1-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kutbuddin Şîrâzî’ye Göre Tababet Sanatı ve Hekimlik Ahlâkı

Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.45-72, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

VII./XIII. Yüzyıl İslâm Düşüncesinde Fahreddin Râzî Ekolü

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.1-37, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Kemmûne’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.24, pp.41-78, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sînâcı Felsefe Geleneğinin Oluşumu ve Behmenyâr’ın Felsefe Tasavvuru

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.28, pp.135-175, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Adududdîn el-Îcî’nin Ahlâk Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi , no.15, pp.135-172, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Osmanlı Düşüncesinin Felsefî Kaynakları I: Sühreverdî ve Şarihlerinin Osmanlı İlim Dünyasına Girişi"

Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017, pp.55-67

"Müzmin Felsefe Okuru Cârullah Efendi’nin Gözüyle Tehâfüt ve Tekfir Tartışmaları"

Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseselerve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.9-21

"Sühreverdî ve İlk Dönem Şarihlerinde Ahlâk Problemi"

Mardin İşrâk Günleri II, Mardin, Turkey, 26 - 28 September 2014, pp.265-293

"Gelenek Oluşturan Bir Felsefe Klasiği Olarak Hikmetü'l-‘Ayn ve Etkileri"

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.332-349

Books & Book Chapters

Prosopografik Bir İnceleme: ‘Osmanlı’nın Âlimi Taşköprülüzâde, Çevresi, Kariyeri ve Telifatı

in: Taşradan Merkeze Bir Osmanlı Ulemâ Ailesi: TAŞKÖPRÜLÜZÂDELER VE İSÂMÜDDİN AHMED EFENDİ, Mustakim Arıcı,Mehmet Arıkan, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.1-162, 2020

Osmanlı’da Kelam ve Felsefe Müfredatları Üzerine Bir Modelleme: Cârullah Efendi Koleksiyonu Örneği

in: OSMANLI KİTAP KÜLTÜRÜ: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Berat Açıl, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.385-444, 2020

"Temel Problemler Ekseninde Tasnîfü’l-ulûm ve Enmûzecü’l-ulûm Literatürleri"

in: İlimleri Sınıflamak: İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.13-61, 2019

"Bir Biyografinin Yeniden İnşası: Kādî Beyzâvî, İlişki Ağları ve Eserleri"

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî, Mustakim Arıcı, Editor, İsam Yayınları, Ankara, pp.23-103, 2017

"Ahlâk-ı Adudiyye Literatürü ve Şerhlerde Yöntem Sorunu"

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî , Eşref Altaş, Editor, İsam Yayınları, Ankara, pp.631-653, 2017

Ahlak ve Siyaset Risaleleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016

"Sadreddinzâde M. Emin Şirvânî"

in: Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, Ömer Mahir Alper, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.333-342, 2015

"Ahlâk Neyi Bilmektir? Bir İlim Olarak Ahlâk"

in: İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler, Ömer Türker,Kübra Bilgin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.43-78, 2015

“Bir 'Otorite' Olarak Seyyid Şerif Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri"

in: İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.61-95, 2015

Şerhu'l-Ahlâki'l-Adudiyye: Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2014

"Evrensel Bir Tıp ve Felsefe Tarihi: Uyûnu'l-Enbâ fî Tabakâti'l-Etıbbâ"

in: Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Mustakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.273-306, 2014

"İslâm Düşüncesinde Fahreddin er-Râzî Ekolü"

in: İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Ömer Türker,Osman Demir, Editor, İsam Yayınları, Ankara, pp.167-202, 2013

"Entelektüel İlgilerin Kesişim Noktasında Felsefe ve Felsefe Eğitimi"

in: İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler, M. Cüneyt Kaya, Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.725-775, 2013

Other Publications