Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tanzimat Sonrası Türkiye’de Farsça Eğitimi

Name-i Aşina, pp.85-102, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kemalpaşazâde’nin Kâfiye Risâlesi

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, pp.445-477, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Şehzâde Bayezid ve Farsça Divançesi

Şarkiyat Mecmuası, pp.211-228, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Attâr ve Mevlâna’da Manevî Yolculuğun Dili

Mevlâna’yı Günümüzde Okumak Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 September 2012, pp.1-2

Fars Edebiyatı Çalışmalarında Mecmûaların Önemi”,

Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, İstanbul, Turkey, 01 January 2012

Siyâsetnâmehâ-yı nevişte der Anatolî ve “Tuhfetu’l-vuzerâ

7. İran-Türkiye İlişkileri, Iran, 01 June 2011, pp.1-2

Bir Doğu Klasiği Bağlamında Safahat

Vefatının 75. Yılında Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 01 June 2011, pp.473-481

Mevlânâ’nın Şiirlerinde Âb-ı Hayât Mazmunu

Uluslar arası Mevlânâ Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 December 2010

İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Edip ve Şâirler

Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevileri, Konya, Turkey, 01 December 2010, vol.1

Türkçede Nizâmî Çevirileri

Uluslar arası Nizami ve Nevai: Tarihi ve Kültürel Bağlar Sempozyumu, Uzbekistan, 01 July 2010, pp.1-2

Şeyh Vefâ’nın Farsça Şiirleri

Bir Semte Vefa, İstanbul, Turkey, 01 August 2009, pp.125-133

Fars Şiirinde Üsluplar

Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk-i Hindî,, İstanbul, Turkey, 01 January 2006, pp.13-33

Âmûziş-i Zebân-ı Fârsî ez Dovre-i Tanzîmât der Turkiye

II. Uluslar arası İran ve Dünya Edebiyatları İlişkileri Sempozyumu, Iran, 01 June 2004

Books & Book Chapters

İslâm: İnanç ve İbadet, Abu Dabi Sergi Kitabı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009

Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1908) Seçki

Kadın Eserleri Kütüphanesi Ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 2009

Şeyh Vefâ’nın Farsça Şiirleri

in: Bir Semte Vefâ, N. Bilge Özel İmanov,Yunus Uğur, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.125-132, 2009

TASAVVUFA DAİR RİSALELER

Eren Yayıncılık, İstanbul, 2007

Ebu’l-Hasan Harakanî, Seyr ü sülûk risalesi

in: Ebu’l-Hasan Harakanî, Seyr ü sülûk risalesi, s.yalsızuçanlar, Editor, Sufi Kitap, İstanbul, 2006

Şeyh İsmail Ankaravî’nin Minhâcü’l-fukarâ Adlı Eserinin Özü

in: Şeyh İsmail Ankaravî’nin Minhâcü’l-fukarâ, ÇİÇEKLER, M., Editor, Eren Yayıncılık, İstanbul, pp.1-2, 2004

Rubâiyyât

Çantay, İstanbul, 2002