Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The risk factors of colistin methanesulfonate associated nephrotoxicity.

Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, cilt.20, ss.353-6, 2016

Sedation and Analgesia in the İntensive Care Unit

Journal of Pain and Anesthesiology, cilt.1, ss.1, 2011

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun bakımda kas güçsüzlüğüne iki farklı bakış

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ss.43-49, 2011

Servikal nörofibromatozis ve anestezi.

Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, ss.179-82, 2009

Porfiri Hastalığı ve Anestezi.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, ss.70-72, 2008

Kritik Hastalık Anemisi.

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, ss.56-62, 2007

Obstruktif Uyku Apne Sendromu,

Türk Anest Rean Der Dergisi, ss.451-4, 2007

Kombine Spinal-Epidural (KSE) Teknikle Doğum Analjezisi.

Okmeydanı Tıp Dergisi / Klinik Çalışma, ss.16-0, 2004

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanının Yasal Sorumlulukları.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.100-104, 2002

Premedikasyonda Tizanidinin Rolü

OKMEYDANİ TİP DERGİSİ, cilt.19, ss.31-33, 2002

Akut Şiddetli Methemoglobinemi Olguları.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.322-326, 2002

Multipl Skleroz (MS) ve Anestezi (Olgu Sunumu)

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.28, ss.107-109, 2000

Freidrich Ataksisi’nde Anestezi

Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, cilt.10, ss.1-4, 1999

Günübirlik Anestezi Uygulamalarında Sevofluran, Propofol ve Midazolam’ın Karşılaştırılması

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.39, ss.13-20, 1999

Laparoskopik Kolesistektomilerde Arteriyel Kan Gazı Değişiklikleri.

End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, cilt.6, ss.40-42, 1999

Priming Doz ile Propofol İndüksiyonu

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.36, ss.238-41, 1996

Propofol ve Tiyopentonun Süksinilkolinin Myaljisine Etkisi.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.24, ss.4156-9, 1996

Enteral Nutrisyon

Klinik Gelişim, cilt.9, ss.4156-9, 1996

Laparoskopik Cerrahide Anestezi

Klinik Gelişim, cilt.8, ss.3630-3632, 1995

Preeklampsi ve Eklampsi Olgularında Yoğun Bakım.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.23, ss.48-50, 1995

Tetanoz Olgularımız

ULUSAL TRAVMA DERGİSİ, cilt.1, ss.0-191, 1995

Alfentanil ve Propofol ile Nöromusküler Bloker Kullanmadan Entübasyon.

Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.22, ss.377-380, 1994

Ondansetron’un Postoperatuar Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.34, ss.13-14, 1994

Anestezide İlaç Etkileşimleri.

Sendrom, cilt.1, ss.65-67, 1994

Alfentanil ile TIVA

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.9, ss.68-70, 1994

Percutaneous Tracheostomy.

Med. Bull. İstanbul, cilt.27, 1994

Metoclopramid’in Postoperatuar Analjezik Etkinliği.

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.34, 1994

Üç Olgu Dolayısıyla Verapamil Entoksikasyonu.

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.3, ss.227-228, 1993

Regional Anestezide Sedasyon

Türk Anest. ve Reanim. Mecmuası, cilt.21, ss.59-62, 1993

Oturur Pozisyonda Nöroanestezi.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.7, ss.4-6, 1992

Eroin ve Rohypnol Kullanımına Bağlı Rabdomyoliz Olgusu

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.32, ss.193-194, 1992

Botulismus

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.20, ss.425-426, 1992

Kronik Progresif Ensefalomyelitis Disseminata’da Anestezi.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.19, ss.126-127, 1991

Anorektal Cerrahi Girişimlerde Anestezi Seçimi

İzmir Devlet Hast. Tıp Dergisi, cilt.26, 1990

Trakeostomili Çocuklarımız

Anestezi.Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.12, ss.467-475, 1984

Hipertansif Hastalarda

Anestezi.Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.12, ss.293-303, 1984

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Clinical pulmonary infection score calculatıon in the early diagnosis and treatment of VAP in the ICU

34th international symposium on intensive care and emergency medicine, Brüksel, Belçika, 18 Mart 2014, no.18, ss.1

General anesthesia in methylenetetrahydrofolate reductase deficiency

Congress of Asian Society of Pediatric Anesthesiologists, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2014, ss.1

Neurological and Cardiovascular Toxicity with Bupropion Overdose

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

Methemoglobulinemia Presenting After Median Nevre Blockade with Prilocaine: a case report

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

An Usual Tourniquet Complication: Rhabdomyolisis

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

A Case Report: An Acute fatty Liver of Pregnancy

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

Preliminary Report: Methylprednisolone Theraphy in Severe ARDS

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

Miyotonik muskuler distrofide sugammadeks kullanımı

46. TARK 2012, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 01 Kasım 2012, ss.1

Development of acute lung injury in traumatic brain injury patients.

18th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Ocak 2011, ss.1

Transkraniyal ultrasonografi ile serebral perfüzyon basıncının tespiti

Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Hipofiz abselerinde tanı ve tedavi yaklaşımları

SSCD VI. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Perkutan nefrolitotomide anestezi idamesinde propofol infüzyonu ve sevofloranın karşılaştırılması

İstanbul Ürolitiyazis Günleri, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Transcranial Doppler Ultrasonography Evaluation in intracerebral hematomas.

14th International Conference on Intracranial pressure and Brain Monitoring, Almanya, 01 Ocak 2010, ss.1

İntraserebral hematomlarda transkaraniyal doppler ultrasonografi değerlendirmesi

SSCD VI. Bilimsel Kongresi,, Muğla, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Posttraumatic vasospasm evaluated with TCD in traumatic brain injury patients.

14th International Conference on Intracranial pressure and Brain Monitoring, Almanya, 01 Ocak 2010, ss.1

Surgery for Cerebral Echınococcal Hydatid Cysts

The Application of Microsurgery to the Dowling Technique Marseille Neurosurgery 2009 Joint Annual Meeting EANS-SFNC, Fransa, 01 Mart 2009, ss.1

Spontan Hidatik kist rüptürüne bağlı anaflaksi

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.1

İntraventriküler kanamaların streptokinaz ile tedavisi

Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.1

Kraniyotomilerde yüksek doz rokuronyum uygulamaları

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.1

Prımary Intracranial Tumors in Childhood

The Europian Association for Neurooncology, İspanya, 01 Eylül 2008, ss.1

ICP monitorization in severe head injury

EJA supp EuroNeuro , Maastricht, Hollanda, 01 Ocak 2008, ss.1

Kronik Omuz Ağrısı Vakalarında Supraskapular Sinir Blokajı

Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası kliplenmiş anevrizmalarda 3-H tedavisinin analizi

Türk Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Reliability Of Transcranial Doppler For Brain Death Confirmation XeCT

9th international conference on XeCT and Related CBF Technıques, Türkiye, 01 Ocak 2008, ss.1

Yüksek grade beyin tümörlerinde cerrahi sonrası temozolamid+RT uygulama sonuçları

Türk Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

C/S ‘da Propofol ve Ketaminin İndüksiyonda Karşılaştırılması

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

TCD ile beyin ölümü tanısının doğrulanması

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Çocukluk çağı primer intrakranial tümörler

Türk Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Radiküler Ağrıda Transforaminal Epidural Steroid Tedavisi

TARK, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.1

Polymorphism in matrix metalloproteinase-1 gene promotor region may play a role in the development of pituitary adenomas and its invasiveness

13th EANS Congress of the European Association of Neurosurgical Societies, İngiltere, 01 Ocak 2007, ss.1

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası gelişen vasospazm ile kan ve BOS dendroaspis natriüretik peptid (DNP) düzeyi ilişkisi

ilişkisi TNŞ Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.1

Sufentanil combined with Bupivacaine in epidural infusion

International Orthopedic Anesthesia Congress, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.1

Sfenoorbital menengiomalarda cerrahi tedavi

TNŞ Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.1

Unilateral Spinal Anesthesia:Does effect to Haemodynamics

International Orthopedic Anesthesia Congress, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.1

Olfaktor Oluk Menengiomlarında Klinik – Radyolojik Değerlendirme ve Cerrahi Teknik

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.1, ss.1

Pediatrik Hastalarda Desfluran/Fentanil ve Desfluran/Remifentanil

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.1, ss.1

ACN tip II de cerrahi yaklaşım

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.16, ss.1

Falks Menengiomaları; Klinik – Radyolojik Analiz ve Cerrahi Yaklaşım Tekniği

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.15, ss.1

Spinal Schwannomas:Clinical and Radiological Analysis and Surgical Approaches

7th Congress of the European Association for Neurooncology, Avusturya, 01 Ocak 2006, ss.1

Comparision of the Effects of the VC-PEEP and PC-IRV on CO and DO2

International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Belçika, 01 Ocak 2005, ss.1

Hipofiz Adenomlarının Reoperasyonunda Yöntem ve Teknik

Türk Nöroşirürji Dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.15, ss.1

Ağrı ünitemize başvuran kronik ağrılı olguların değerlendirilmesi

8. Ulusal Ağrı Kongresi İstanbul, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.1, ss.1

Lineer Fraktür varlığı ve geç gelişen (delayed) epidural hematomlar arasındaki ilişkiler

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.15, ss.1

Non-Sendromik Kraniosinostozis Cerrahisinde Orbital İlerletme ; Önemi ve Tekniği

Türk Nöroşirürji Dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, ss.2005

Major Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ek Nutrisyon Desteğinin Etkileri

V.KEPAN Kuşadası, Aydın, Türkiye, 01 Ocak 2004, cilt.1, ss.1

CPR Sonuçlarımız ve Eğitimin Gerekliliği

TARK, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2002, cilt.1, ss.1

Myastenia Gravisli bir olguda Sevofluran ile VIMA yöntemi

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2001, cilt.1, ss.1

Hiperinsülinismli bir olguda geçici intraoperatif hiperglisemi

TARK, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2001, cilt.1, ss.1

The effects of prone positioning on PaCO2, PetCO2, Paw values and Pa-ET CO2 gradient during general anaesthesia

EJA Abstracts and Programme of the 8th Annual Meeting with the Austrian Internatıonal Congress, Avusturya, 01 Nisan 2000, ss.1

Effect of intrathecal local anaesthetic injection rate on oncet and the spread of spinal anaesthesia and haemodynamic parameters

EJA Abstracts and Programme of the 8th Annual Meeting with the Austrian Internatıonal Congress, Avusturya, 01 Ocak 2000, ss.1

Acil Cerrahide Tanı Konmamış Bir Hipertiroidi Olgusu

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2000, cilt.1, ss.1

Reanimasyon Kliniği Florasının Yıllara Göre Değişimi

ANKEM, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1999, cilt.1, ss.1

Stevens-Johnson Sendromunda Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bir Olgu

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1999, cilt.1, ss.1

Yoğun Bakımda Bir Devic Sendromu Olgusu

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1999, cilt.1, ss.1

Eklamptik gebede Uzamış Nöromuskuler Etki

VII Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 01 Ocak 1998, cilt.1, ss.1

Effects of Continuous Veno-venous Hemodiafiltration (CVVHD) on Hemodynamic Parameters in End Stage Cardiac Disease (ESCD).

Turkish-German-Italian Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.1

Rokuronyumun göziçi basıncına etkisi

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1998, cilt.1, ss.1

Komplikasyonlar ile Seyreden Elektrik Çarpması

XXIX. TARK, Mersin, Türkiye, 01 Ocak 1995, cilt.1, ss.1

Yoğun Bakım Kliğimizde CVVHD Uyguladığımız Olgular.

XXIX. TARK, Mersin, Türkiye, 01 Ocak 1995, ss.1

Yüksek PEEP Değerlerinin Oksijen Sunumuna Etkisi.

XXVI. TARK, Nevşehir, Türkiye, 01 Ocak 1993, cilt.1, ss.1

Reanimasyon Servisleri Bilgisayar Otomasyonu.

XXVII. Türk Anest. ve Reanim. Kongresi, Kayseri, Türkiye, 01 Ocak 1993, cilt.1, ss.1

Gullian-Barre Sendromunda Reanimasyon

V.THMTK Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

İntratekal Radyoopak Madde Enjeksiyonu.

Türk Anest. ve Reanim. Derneği XXVI. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

Zehirlenmelerde Reanimasyon

V.THMTK Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

Kafa Kaidesi ve Üst Servikal Bölgeye Transoral Yaklaşım.

Türk Nöroşüriji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

Hipofiz Adenomlarında Transsfenoidal Yaklaşım.

Türk Nöroşüriji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1990, cilt.1, ss.1

. Premedikasyon amacıyla kullanılan midazolam ve petidinin arter kan gazları, O2 saturasyonu ve EKG ‘ye etkileri

. Premedikasyon amacıyla kullanılan midazolam ve petidinin arter kan gazları, O2 saturasyonu ve EKG ‘ye etkileri, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1990, cilt.1, ss.1

Kronik progressif ansefalomiyelitis disseminata olgusu

Kronik progressif ansefalomiyelitis disseminata olgusu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1990, cilt.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Yoğun Bakım Hemşireliği

Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2018

Teknikerler ve teknisyenler için Anestezioloji

Laparoskopik cerrahide anestezi, Çelik M, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1-0, 2014

Teknikerler ve teknisyenler için Anestezioloji

Beyin cerrahisinde anestezi, Çelik M, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1-0, 2014

Hipotansif Ajanlar

Anestezi,Yoğun Bakım,Ağrı, ., Editör, Medikal Nobel Basım Yayın Tic San Ltd Şti, İstanbul, ss.1-5, 2009

Renal Transplantasyonda Pratik Yaklaşım

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Anestezi , ., Editör, Medikal Nobel Basım Yayın Tic San Ltd Şti, İstanbul, ss.247-259, 2004

Klinik Nutrisyon Temel Kavramlar

Malnutrisyon, Galen, Editör, Logos Yayıncılık, İstanbul, ss.23-33, 2002

Mosby Year Book

Mechanical Ventilation, ., Editör, Logos Tıp Yayıncılık, İstanbul, ss.1-0, 1998

Cerrahide Karar Verme

Surgical Decision Making, ., Editör, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, ss.1-0, 1997

Diğer Yayınlar