Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neuroprotective effects of dalteparin on experimental traumatic brain injury in rats

JOURNAL OF ANESTHESIA, no.7, ss.1-5, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The risk factors of colistin methanesulfonate associated nephrotoxicity.

Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, cilt.20, ss.353-6, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of the initiation time of colistin treatment for Acinetobacter infections

JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY, cilt.19, ss.703-708, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Long term results and complications of the syringopleural shunting for treatment of syringomyelia: a clinical study

BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY, cilt.27, no.1, ss.91-99, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

RIVA’da adjuvan ajan olarak dexmedetomidine ve neostigmin

Nobel Medicus, ss.102-106, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Correlation of Pulsatility Index with Intracranial Pressure in Traumatic Brain Injury

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.21, ss.210-215, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A New Entity: Chiari Zero Malformation and Its Surgical Method

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.21, ss.264-268, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of neuromuscular blockade with two different agents after a priming dose of rocuronıum: a randomised clinical trial

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.1, ss.1, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Sedation and Analgesia in the İntensive Care Unit

Journal of Pain and Anesthesiology, cilt.1, ss.1, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Methylprednisolone Treatment in Patients with Early Acute Respiratory Distress Syndrome

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM, cilt.8, ss.34-38, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Epidural anesthesia for pilonidal sinus surgery: ropivacaine versus levobupivacaine.

Korean journal of anesthesiology, cilt.68, ss.141-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Yoğun bakımda kas güçsüzlüğüne iki farklı bakış

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ss.43-49, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sedation and analgesia in intensive care: a comparison of fentanyl and remifentanil.

Pain research and treatment, cilt.2011, ss.650320, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Kraniotomilerde esmolol infüzyonuınun etkileri

Türk Anest Rean Der Dergisi, ss.35-44, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kritik hastada enteral ve kombine enteral-parenteral nutrisyon tedavisi

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, ss.13-19, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Servikal nörofibromatozis ve anestezi.

Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, ss.179-82, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Porfiri Hastalığı ve Anestezi.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, ss.70-72, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kardiyopulmoner Resüsitasyonun Başarısına Etkisi Olan Faktörler.

Türk Anest Rean Der Dergisi, ss.366-372, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kritik Hastalık Anemisi.

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, ss.56-62, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bulantı ve kusmanın önlenmesinde Midazolam ve Propofol,

Göz. Tıp Dergisi, ss.49-52, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Obstruktif Uyku Apne Sendromu,

Türk Anest Rean Der Dergisi, ss.451-4, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Major Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ek Beslenme Desteğinin Etkileri .

Klinik Gelişim Dergisi, cilt.19, ss.26-30, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Spinal anestezi sonrası gelişen kronik subdural hematom olgusu”,

Türk Nöroşirürji Dergisi, ss.177-181, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonuçlarımız ve Eğitimin Gerekliliği.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.20, ss.101-103, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peroperatif uygulanan tramadol ve morfinin postoperatif erken dönemdeki etkileri.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.20, ss.226-28, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cerrahi Hastalarında Beslenme Durumunun İki Ayrı Teknikle Belirlenmesi.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.20, ss.129-133, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

: Kolşisin Zehirlenmesi: İki Olgunun Sunumu

Toksikoloji Dergisi, ss.0-21, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Magnezyum Sülfatın Rokuronyum ile Oluşturulan Nöromüsküler Blok Üzerine Etkileri

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.32, ss.11-15, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dissemine İntravasküler Koagülopati (DİK).

Sendrom Ocak, cilt.1, ss.74-81, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kombine Spinal-Epidural (KSE) Teknikle Doğum Analjezisi.

Okmeydanı Tıp Dergisi / Klinik Çalışma, ss.16-0, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SSK Hastalarının Anestezi Bilgisi ve Yazılı Bilgilendirmenin Önemi.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.1, ss.74-81, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sezaryen Operasyonlarında Epidural Ropivakain-Fentanyl ve Bupivakain-Fentanyl Kombinasyonları.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.19, ss.196-200, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Major Abdominal Cerrahilerde Ringer Laktat ve % 0,9 NaCl İnfüzyonlarının Akut Metabolik Etkilerinin Karşılaştırılması

Okmeydanı Tıp Dergisi / Klinik Çalışma, cilt.1, ss.11-14, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda Epidural Yolla Uygulanan Morfin ve Midazolamın Perioperatif Etkileri.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.31, ss.43-48, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Remifentanil Dozlarının Laringeal Maske Yerleştirme Kalitesi Üzerine Etkisi.

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.31, ss.392-396, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İntrakranyal Cerrahide Farklı Dozlarda Remifentanil İnfüzyonunun Klinik Etkileri.

ANESTEZİ DERGİSİ, cilt.11, ss.255-259, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Miyasteniya Gravis’te Sevofluran ile Vima Yöntemi (Olgu Sunumu).

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.18, ss.121-123, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hiperinsülinizmli Bir Olguda Geçici İntraoperatif Hiperglisemi (Olgu Sunumu).

Türk Anest Rean Der Dergisi, ss.255-259, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gerçek Hermafroditli Bir Hastada Değişen Atrakuryum Gereksinimi (Olgu Sunumu).

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.184-186, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı Hastalarda Atrakuryum, Mivakuryum ve Rokuronyumun Farmakodinamik Özellikleri.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.27-32, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanının Yasal Sorumlulukları.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.100-104, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda Kısa Süreli Minör Cerrahi Girişimlerde “Larengeal Maske” ve “Larengeal Tüp” Uygulaması.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.376-381, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Premedikasyonda Tizanidinin Rolü

OKMEYDANİ TİP DERGİSİ, cilt.19, ss.31-33, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut Şiddetli Methemoglobinemi Olguları.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.30, ss.322-326, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travmatik Diafragma Rüptürü (Olgu Sunumu).

Sendrom, ss.24-26, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karaciğer Kist Hidatiğinde Eksizyon Sırasında Gelişen Anafilaktik Reaksiyon.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.16, ss.177-178, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kan ve Kan Ürünlerinin Perioperatif Kullanımı Riskleri ve Komplikasyonları

Sendrom, cilt.1, ss.23-30, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endotrakeal Entübasyona Karşı Oluşan Hemodinamik Yanıt Üzerine Tramadolün Etkisi.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.28, ss.270-273, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multipl Skleroz (MS) ve Anestezi (Olgu Sunumu)

Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.28, ss.107-109, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Propofol Enjeksiyon Ağrısının Giderilmesinde Farklı Ön-Ajanların Etkisinin Karşılaştırılması.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası,, cilt.28, ss.404-408, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sevofluran ve Propofol İndüksiyonları ile Laringeal Maske Uygulamalarının Karşılaştırılması.

Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, cilt.11, ss.1-2, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stevens-Johnson Sendromunda Mekanik Ventilasyon Uygulaması (Olgu Sunumu).

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.15, ss.61-62, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Freidrich Ataksisi’nde Anestezi

Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, cilt.10, ss.1-4, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günübirlik Anestezi Uygulamalarında Sevofluran, Propofol ve Midazolam’ın Karşılaştırılması

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.39, ss.13-20, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laparoskopik Kolesistektomilerde Arteriyel Kan Gazı Değişiklikleri.

End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, cilt.6, ss.40-42, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Priming Doz ile Propofol İndüksiyonu

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.36, ss.238-41, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Propofol ve Tiyopentonun Süksinilkolinin Myaljisine Etkisi.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.24, ss.4156-9, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laparoskopik Kolesistektomilerde Monitorizasyon ve Hemodinamik Değişikliklerin Analizi.

Vakıf Gureba Hast. Tıp Dergisi, cilt.21, ss.275-277, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enteral Nutrisyon

Klinik Gelişim, cilt.9, ss.4156-9, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laparoskopik Cerrahide Anestezi

Klinik Gelişim, cilt.8, ss.3630-3632, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Preeklampsi ve Eklampsi Olgularında Yoğun Bakım.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.23, ss.48-50, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tetanoz Olgularımız

ULUSAL TRAVMA DERGİSİ, cilt.1, ss.0-191, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İndüksiyonda Etomidate, Propofol, Tioıpentone ile Vekuronium’un Etkileşimi.

Klinik Gelişim, cilt.8, ss.3542-3544, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alfentanil ve Propofol ile Nöromusküler Bloker Kullanmadan Entübasyon.

Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.22, ss.377-380, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortopedi Olgularında Meperidin ile Ketrolac Tromethamine’in Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması.

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.34, ss.125-129, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ondansetron’un Postoperatuar Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.34, ss.13-14, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anestezide İlaç Etkileşimleri.

Sendrom, cilt.1, ss.65-67, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alfentanil ile TIVA

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.9, ss.68-70, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Percutaneous Tracheostomy.

Med. Bull. İstanbul, cilt.27, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metoclopramid’in Postoperatuar Analjezik Etkinliği.

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.34, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üç Olgu Dolayısıyla Verapamil Entoksikasyonu.

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.3, ss.227-228, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Regional Anestezide Sedasyon

Türk Anest. ve Reanim. Mecmuası, cilt.21, ss.59-62, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun Bakım Hastalarında Sürekli Arterio-Venöz Hemodiyaliz

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.128-130, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pipekuronyum Bromide’nin Entübasyon Süre ve Kalitesinin Araştırılması.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.12, ss.0-64, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pipecuronium Bromide’in İsoflorane ve Halotan ile Etkileşimi.

Klinik Gelişim, cilt.6, ss.2430-2436, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uzun Süreli Operasyonlarda Atracurium’un Aralıklı Bolus ve Devamlı İnfüzyon Şeklinde Uygulanması.

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.33, ss.21-25, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atrakurium Besylate Uygulanan Sezeryanlarda Apgar Skor Değerleri

Klinik Gelişim, cilt.6, ss.2500-2502, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oturur Pozisyonda Nöroanestezi.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.7, ss.4-6, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klinik Kullanımda Nöromusküler Bloker Droglarla İnhalasyon Anestetiklerinin Etkileşimi.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.20, ss.265-267, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eroin ve Rohypnol Kullanımına Bağlı Rabdomyoliz Olgusu

Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, cilt.32, ss.193-194, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Botulismus

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.20, ss.425-426, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kronik Progresif Ensefalomyelitis Disseminata’da Anestezi.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.19, ss.126-127, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Premedikasyonda Kullanılan Midazolam ve Petidin’in Arter Kan Gazları, Oksijen Satürasyonuna Etkisi.

Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.19, ss.215-216, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anorektal Cerrahi Girişimlerde Anestezi Seçimi

İzmir Devlet Hast. Tıp Dergisi, cilt.26, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hipotansif Anestezide Labetalol ile Sodyum Nitroprussid’in Karşılaştırılması.

Trakya Üniv. Tıp Fak.Dergisi, ss.165-170, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trakeostomili Çocuklarımız

Anestezi.Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.12, ss.467-475, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hipertansif Hastalarda

Anestezi.Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, cilt.12, ss.293-303, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Clinical pulmonary infection score calculatıon in the early diagnosis and treatment of VAP in the ICU

34th international symposium on intensive care and emergency medicine, Brüksel, Belçika, 18 Mart 2014, no.18, ss.1

General anesthesia in methylenetetrahydrofolate reductase deficiency

Congress of Asian Society of Pediatric Anesthesiologists, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2014, ss.1

Neurological and Cardiovascular Toxicity with Bupropion Overdose

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

Methemoglobulinemia Presenting After Median Nevre Blockade with Prilocaine: a case report

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

An Usual Tourniquet Complication: Rhabdomyolisis

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

A Case Report: An Acute fatty Liver of Pregnancy

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

Preliminary Report: Methylprednisolone Theraphy in Severe ARDS

19th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1

Miyotonik muskuler distrofide sugammadeks kullanımı

46. TARK 2012, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 01 Kasım 2012, ss.1

Development of acute lung injury in traumatic brain injury patients.

18th International Intensive Care Symposium, Türkiye, 01 Ocak 2011, ss.1

Transkraniyal ultrasonografi ile serebral perfüzyon basıncının tespiti

Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Hipofiz abselerinde tanı ve tedavi yaklaşımları

SSCD VI. Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Perkutan nefrolitotomide anestezi idamesinde propofol infüzyonu ve sevofloranın karşılaştırılması

İstanbul Ürolitiyazis Günleri, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Transcranial Doppler Ultrasonography Evaluation in intracerebral hematomas.

14th International Conference on Intracranial pressure and Brain Monitoring, Almanya, 01 Ocak 2010, ss.1

İntraserebral hematomlarda transkaraniyal doppler ultrasonografi değerlendirmesi

SSCD VI. Bilimsel Kongresi,, Muğla, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.1, ss.1

Posttraumatic vasospasm evaluated with TCD in traumatic brain injury patients.

14th International Conference on Intracranial pressure and Brain Monitoring, Almanya, 01 Ocak 2010, ss.1

Surgery for Cerebral Echınococcal Hydatid Cysts

The Application of Microsurgery to the Dowling Technique Marseille Neurosurgery 2009 Joint Annual Meeting EANS-SFNC, Fransa, 01 Mart 2009, ss.1

Spontan Hidatik kist rüptürüne bağlı anaflaksi

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.1

İntraventriküler kanamaların streptokinaz ile tedavisi

Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.1

Kraniyotomilerde yüksek doz rokuronyum uygulamaları

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.1

Prımary Intracranial Tumors in Childhood

The Europian Association for Neurooncology, İspanya, 01 Eylül 2008, ss.1

ICP monitorization in severe head injury

EJA supp EuroNeuro , Maastricht, Hollanda, 01 Ocak 2008, ss.1

Kronik Omuz Ağrısı Vakalarında Supraskapular Sinir Blokajı

Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası kliplenmiş anevrizmalarda 3-H tedavisinin analizi

Türk Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Reliability Of Transcranial Doppler For Brain Death Confirmation XeCT

9th international conference on XeCT and Related CBF Technıques, Türkiye, 01 Ocak 2008, ss.1

Yüksek grade beyin tümörlerinde cerrahi sonrası temozolamid+RT uygulama sonuçları

Türk Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

C/S ‘da Propofol ve Ketaminin İndüksiyonda Karşılaştırılması

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

TCD ile beyin ölümü tanısının doğrulanması

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Çocukluk çağı primer intrakranial tümörler

Türk Nöroşirurji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, cilt.1, ss.1

Radiküler Ağrıda Transforaminal Epidural Steroid Tedavisi

TARK, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.1

Polymorphism in matrix metalloproteinase-1 gene promotor region may play a role in the development of pituitary adenomas and its invasiveness

13th EANS Congress of the European Association of Neurosurgical Societies, İngiltere, 01 Ocak 2007, ss.1

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası gelişen vasospazm ile kan ve BOS dendroaspis natriüretik peptid (DNP) düzeyi ilişkisi

ilişkisi TNŞ Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.1

Sufentanil combined with Bupivacaine in epidural infusion

International Orthopedic Anesthesia Congress, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.1

Sfenoorbital menengiomalarda cerrahi tedavi

TNŞ Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.1

Unilateral Spinal Anesthesia:Does effect to Haemodynamics

International Orthopedic Anesthesia Congress, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.1

Olfaktor Oluk Menengiomlarında Klinik – Radyolojik Değerlendirme ve Cerrahi Teknik

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.1, ss.1

Pediatrik Hastalarda Desfluran/Fentanil ve Desfluran/Remifentanil

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.1, ss.1

ACN tip II de cerrahi yaklaşım

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.16, ss.1

Falks Menengiomaları; Klinik – Radyolojik Analiz ve Cerrahi Yaklaşım Tekniği

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, cilt.15, ss.1

Spinal Schwannomas:Clinical and Radiological Analysis and Surgical Approaches

7th Congress of the European Association for Neurooncology, Avusturya, 01 Ocak 2006, ss.1

Comparision of the Effects of the VC-PEEP and PC-IRV on CO and DO2

International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Belçika, 01 Ocak 2005, ss.1

Hipofiz Adenomlarının Reoperasyonunda Yöntem ve Teknik

Türk Nöroşirürji Dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.15, ss.1

Ağrı ünitemize başvuran kronik ağrılı olguların değerlendirilmesi

8. Ulusal Ağrı Kongresi İstanbul, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.1, ss.1

Lineer Fraktür varlığı ve geç gelişen (delayed) epidural hematomlar arasındaki ilişkiler

Türk Nöroşirürji dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.15, ss.1

Non-Sendromik Kraniosinostozis Cerrahisinde Orbital İlerletme ; Önemi ve Tekniği

Türk Nöroşirürji Dergisi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, ss.2005

Major Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ek Nutrisyon Desteğinin Etkileri

V.KEPAN Kuşadası, Aydın, Türkiye, 01 Ocak 2004, cilt.1, ss.1

CPR Sonuçlarımız ve Eğitimin Gerekliliği

TARK, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2002, cilt.1, ss.1

Myastenia Gravisli bir olguda Sevofluran ile VIMA yöntemi

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2001, cilt.1, ss.1

Hiperinsülinismli bir olguda geçici intraoperatif hiperglisemi

TARK, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2001, cilt.1, ss.1

The effects of prone positioning on PaCO2, PetCO2, Paw values and Pa-ET CO2 gradient during general anaesthesia

EJA Abstracts and Programme of the 8th Annual Meeting with the Austrian Internatıonal Congress, Avusturya, 01 Nisan 2000, ss.1

Effect of intrathecal local anaesthetic injection rate on oncet and the spread of spinal anaesthesia and haemodynamic parameters

EJA Abstracts and Programme of the 8th Annual Meeting with the Austrian Internatıonal Congress, Avusturya, 01 Ocak 2000, ss.1

Acil Cerrahide Tanı Konmamış Bir Hipertiroidi Olgusu

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2000, cilt.1, ss.1

Reanimasyon Kliniği Florasının Yıllara Göre Değişimi

ANKEM, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1999, cilt.1, ss.1

Stevens-Johnson Sendromunda Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bir Olgu

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1999, cilt.1, ss.1

Yoğun Bakımda Bir Devic Sendromu Olgusu

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1999, cilt.1, ss.1

Eklamptik gebede Uzamış Nöromuskuler Etki

VII Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 01 Ocak 1998, cilt.1, ss.1

Effects of Continuous Veno-venous Hemodiafiltration (CVVHD) on Hemodynamic Parameters in End Stage Cardiac Disease (ESCD).

Turkish-German-Italian Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.1

Rokuronyumun göziçi basıncına etkisi

TARK, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1998, cilt.1, ss.1

Komplikasyonlar ile Seyreden Elektrik Çarpması

XXIX. TARK, Mersin, Türkiye, 01 Ocak 1995, cilt.1, ss.1

Yoğun Bakım Kliğimizde CVVHD Uyguladığımız Olgular.

XXIX. TARK, Mersin, Türkiye, 01 Ocak 1995, ss.1

Yüksek PEEP Değerlerinin Oksijen Sunumuna Etkisi.

XXVI. TARK, Nevşehir, Türkiye, 01 Ocak 1993, cilt.1, ss.1

Reanimasyon Servisleri Bilgisayar Otomasyonu.

XXVII. Türk Anest. ve Reanim. Kongresi, Kayseri, Türkiye, 01 Ocak 1993, cilt.1, ss.1

Gullian-Barre Sendromunda Reanimasyon

V.THMTK Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

İntratekal Radyoopak Madde Enjeksiyonu.

Türk Anest. ve Reanim. Derneği XXVI. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

Zehirlenmelerde Reanimasyon

V.THMTK Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

Kafa Kaidesi ve Üst Servikal Bölgeye Transoral Yaklaşım.

Türk Nöroşüriji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1992, cilt.1, ss.1

Hipofiz Adenomlarında Transsfenoidal Yaklaşım.

Türk Nöroşüriji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1990, cilt.1, ss.1

. Premedikasyon amacıyla kullanılan midazolam ve petidinin arter kan gazları, O2 saturasyonu ve EKG ‘ye etkileri

. Premedikasyon amacıyla kullanılan midazolam ve petidinin arter kan gazları, O2 saturasyonu ve EKG ‘ye etkileri, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1990, cilt.1, ss.1

Kronik progressif ansefalomiyelitis disseminata olgusu

Kronik progressif ansefalomiyelitis disseminata olgusu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1990, cilt.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Yoğun Bakım Hemşireliği

Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2018

Laparoskopik cerrahide anestezi

Teknikerler ve teknisyenler için Anestezioloji, Çelik M, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1-0, 2014

Beyin cerrahisinde anestezi

Teknikerler ve teknisyenler için Anestezioloji, Çelik M, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1-0, 2014

Anestezi,Yoğun Bakım,Ağrı

Hipotansif Ajanlar, ., Editör, Medikal Nobel Basım Yayın Tic San Ltd Şti, İstanbul, ss.1-5, 2009

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Anestezi

Renal Transplantasyonda Pratik Yaklaşım, ., Editör, Medikal Nobel Basım Yayın Tic San Ltd Şti, İstanbul, ss.247-259, 2004

Malnutrisyon

Klinik Nutrisyon Temel Kavramlar, Galen, Editör, Logos Yayıncılık, İstanbul, ss.23-33, 2002

Mechanical Ventilation

Mosby Year Book, ., Editör, Logos Tıp Yayıncılık, İstanbul, ss.1-0, 1998

Surgical Decision Making

Cerrahide Karar Verme, ., Editör, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, ss.1-0, 1997

Diğer Yayınlar