Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

Yönetilen Tezler

 • Yoğun bakım ünitesinde sedoanaljezi uygulanan hastalarda RSS ve RASS skalalarının BIS ile korelasyonu, GÜRA ÇELİK M. , Ö.Erdoğan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016
 • travmatik beyin hasarında optik sinir kılıfçapının prognostik değeri, GÜRA ÇELİK M. , B.Avcı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • Rokuronyum ve Sugammadeksin ratlarda akciğer mast hücrelerine etkileri, GÜRA ÇELİK M. , S.Yeşiltaş(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • spinal anestezi uygulanan sezaryen olgularında serebral oksimetre kullanımı, GÜRA ÇELİK M. , T.Dorken(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • Travmatik Beyin hasarında dalteparinin nöroprotektif etkinliğinin araştırılması, GÜRA ÇELİK M. , H.Çakır(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • travmatik beyin hasarında İKB monitorizasyonu, GÜRA ÇELİK M. , E.Öner(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • laparoskopik cerrahi anestezisinde serebral oksimetre kullanımı, GÜRA ÇELİK M. , Z.Dinç(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalarda mortalite risk faktöeleri, GÜRA ÇELİK M. , M.Emin(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • Sugammadeksin yenidoğan sıçan böbrekleri üzerine histopatolojik etkileri, GÜRA ÇELİK M. , C.Yılmaz(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013
 • Ventilatör ilişkili pnömonilerde CPIS skorlaması, GÜRA ÇELİK M. , O.Çelik(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013
 • Erken dönem ARDS tedavisinde metilprednizolon kullanımı, GÜRA ÇELİK M. , T.Bingöl(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013
 • Kardiak hastada nonkardiak cerrahide esmolol kullanımının perioperatif ilaç tüketimine etkisi, GÜRA ÇELİK M. , G.Özcan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013
 • İnduksiyon ajanı olarak propofol ve ketofol, GÜRA ÇELİK M. , A.Avcı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013
 • Esmolol infüzyonunun perioperatif miyokardial iskemi üzerine etkisi, GÜRA ÇELİK M. , İ.Yenicelioğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2012
 • Yoğun bakım ünitesine akut böbrek hasarı gelişiminin RIFLE skorlaması ile belirlenmesi ve prognaza etkisi, GÜRA ÇELİK M. , Z.Gürlek(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2012
 • Septum deviasyon cerrahisinde deksmedetomidine ve midazolam ile monitörize anestezik bakım, GÜRA ÇELİK M. , E.Elmas(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011
 • Çocuk hastalarda postoperatif ajitasyon kontrolunde remifentanil ve dexmedetomidine, GÜRA ÇELİK M. , H.Güllü(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011
 • Çocuklarda alt batın ve ürogenital cerrahilerde postop analjezi amaçlı kaudal blok uygulaması,, GÜRA ÇELİK M. , M.Altıparmak(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Genel anestezi altında operasyon geçiren diyabetik hastalarda peroperatif glisemik kontrol, GÜRA ÇELİK M. , N.Coşkun(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Orta kulak cerrahisinde esmolol, remifentanil ve deksmedetomidin ile kontrollu hipotansiyon, GÜRA ÇELİK M. , B.Turaç(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Lateral popliteal blok uygulamasında levobupivakain ile bupivakain uygulanmasının karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , Ö.Orhan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Abdominal cerrahide preoperatif parametreler ile postoperatif pulmoner komplikasyonların ilişkisi, GÜRA ÇELİK M. , M.Özgül(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Yoğunbakım ünitesinde kan ve kan ürünleri transfüzyonu, GÜRA ÇELİK M. , A.İtilli(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında postoperatif hasta konrollu analjezide morfin ve tramadol, GÜRA ÇELİK M. , N.Karabakır(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelemesi, GÜRA ÇELİK M. , S.Doğru(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • FES cerrahisinde TIVA ve inhalasyon anestezisinin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , S.Yaşar(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler bupivakain-tenoksikam ve bupivakain-morfin uygulaması, GÜRA ÇELİK M. , O.Arpaz(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Spinal anestezi ile artroskopik meniskopati operasyonu olan olgularda deksmedetomidin ve midazolam ile sedasyon, GÜRA ÇELİK M. , V.Gömeçlioğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Kafa travmalı olgularda TCD ve ICP monitorizasyonunun dekompresif kraniotomi indikasyonu ve takibinde ilişkisi,, GÜRA ÇELİK M. (Eş Danışman) , R.Sarı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • epidural anestezi altında jinekolojik vajinal operasyon uygulanan olgularda midazolam ve propofolun sedatif ve hipnotik etkilerinin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , Ö.Yalçın(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • Spinal cerrahi uygulanan olgularda esmolol ve remifentanil ile sağlanan kontrollü hipotansiyonun hemodinami ve derlenmeye etkileri, GÜRA ÇELİK M. , Y.Doğan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • Katarakt cerrahisinde deksmetedomidin ve midazolam ile monitorize anestezik bakım, GÜRA ÇELİK M. , E.Ağkoç(Öğrenci), Doktora, 2009
 • İntratekal uygulanan izobarik levobupivakain ile izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , H.Sayhan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • kraniyotomilerde yüksek doz rokuronyum uygulamaları, GÜRA ÇELİK M. , C.Öner(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • Sevofloran ve İsofloran anestezisi derinliğinin geleneksel yöntemler ve BIS ile monitorizasyonu, GÜRA ÇELİK M. , S.Saracoğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • RIVA tekniğinde lidokain, lidokain + deksmedetomidin ve lidokain + neostigminin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , U.Kuyrukluyıldız(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008
 • Günübirlik çocuk cerrahisi olgularında oral midazolam ile prenedikasyon, GÜRA ÇELİK M. , S.Gülme(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008
 • Sedation and Analgesia in the İntensive Care Unit, GÜRA ÇELİK M. (Eş Danışman) , F.Çevik(Öğrenci), Doktora, 2008
 • . Rokuronyumla priming uygulamasının nöromusküler blok ve entübasyon kalitesine etkisi, GÜRA ÇELİK M. , B.Şen(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008
 • Kritik hastada enteral ve kombine enteral parenteral nutrisyon, GÜRA ÇELİK M. , Z.Özyol(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008
 • . Kraniotomilerde esmolol kullanımının hemodinami ve fentanil tüketimi üzerine etkisi, GÜRA ÇELİK M. , T.Budakçı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008
 • Pediatrik hastada desfluran-fentanil ve desfluran-remifentanil, GÜRA ÇELİK M. , N.Turan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2007
 • Kritik hastada farklı insulin protokolleri ile glisemi kontrolü, GÜRA ÇELİK M. , T.Kaşıkçı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2007
 • Desfluran uygulanan açık kolesistektomi operasyonlarından sonra bulantı ve kusmanın önlenmesinde midazolam ve propofolun etkilerinin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , S.Güler(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2006
 • Genel anestezi ile epidural genel anestezi kombinasyonunun stres yanıt üzerine etkileri, GÜRA ÇELİK M. , H.Baba(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2006
 • Alt ekstremite ortopedik cerrahi girişimlerinde epidural infüzyon yöntemi ile bupivakain ile bupivakain-sufentanil kombinasyonunun postoperatif analjezi etkinliklerinin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , T.Can(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2006
 • Orta etkili NMB’lerin tek doz kullanımı sonrası uyanma odasında residüel paralizinin değerlendirilmesi, GÜRA ÇELİK M. , D.Ömür(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2006
 • Kolesistektomilerde preemptif,preventif,postoperatif analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , V.Emir(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2004
 • Distal siyatik sinir bloğunda (popliteal blok) iki farklı dozda ropivakain uygylaması, GÜRA ÇELİK M. , M.Karcıoğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2003
 • . Alt ekstremite operasyonlarında ropivakain ve klonidin, GÜRA ÇELİK M. , G.Sağıroğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2003
 • Kombine spinal epidural teknikle doğum analjezisi, GÜRA ÇELİK M. , E.Sağıroğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2003
 • Major abdominal cerrahide epidural infüzyon yoluyla bupivakain-sufentanil ve bupivakain-fentanil kombinasyonu, GÜRA ÇELİK M. , M.Süren(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2003
 • Sıçanlarda intratekal magnesyum sulfatın solunum ve elektrolitlere etkisi, GÜRA ÇELİK M. , O.Kiraz(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2003
 • Postoperatif analjezi yöntemlerinin solunum fonksiyonlarına etkisi, GÜRA ÇELİK M. , R.Fidan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2002
 • Sezaryan operasyonlarında epidural ropivakain-fentanil ve bupivakain-fentanil kombinasyonları, GÜRA ÇELİK M. , N.Bilginer(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2002
 • Desfloran ve sevofloranın derlenme özelliklerinin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , A.Akyıldız(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2002
 • Ekstubasyona hemodinamik yanıtın baskılanmasında farklı ajanlar, GÜRA ÇELİK M. , Y.Ersin(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2001
 • Perkutan trakeostomi açılasında laringeal maske ve entubasyon tübü ile hava yolu kontrolu, GÜRA ÇELİK M. , S.Yüzer(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2000
 • Yaşlı hastalarda atrakuryum, mivakuryum ve rokuronyumun farmakodinamik etkileri, GÜRA ÇELİK M. , B.Meydan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2000
 • Çocuklarda epiduralmorfin ve midazolamın perioperatif etkileri, GÜRA ÇELİK M. , M.Gül(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2000
 • EpidurL analjezi ile doğumun yenidoğan kangazları,apgar skorlarına etkisi, Feyza Yaycı, GÜRA ÇELİK M. , F.Yaycı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 1999
 • Rokuronyum ve vekuronyumun farklı priming tekniklerinin karşılaştırılması, GÜRA ÇELİK M. , S.Devrim(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 1999