Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The story of Castle of Blood and Cevahirzade's story of Castle of Blood written in verse Kan Kalesi Hikâyeleri ve Cevahirzade'nin Manzum Kan Kalesi Hikayesi

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, cilt.65, ss.251-270, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Çocuklar İçin Yazılmış Fransızca Manzum Bir Sözlük: Miftâh-ı Lisân

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.53-80, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sâdık Vicdânî’nın Bilinmeyen Bir Eseri: Hurûfîlik ve Bektâşilik Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar

TÜRK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.88, ss.11-34, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.18, ss.247-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulgaristan’daki Türbelerin Güncel Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.12, ss.106-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Peygamber'in Müslüman Olmayan Şairlere Karşı Tutumu

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.20, ss.245-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Klasik Türk Şiirinde İbn Sina Ve Hekimliği". 3 (2017): 76-87.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, cilt.3, ss.0-20322, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zindanda mıyız, yoksa Mağarada mı? Mevlana’nın Zindanı ile Eflatun’un Mağarasını Karşılaştırma Denemesi

Sufi Araştırmaları/Sufi Studies, sa.11, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, ss.1-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

¨Mesnevî-i Şerîf’in Üçüncü Beytine Farklı Bir Şerh Denemesi¨ 24/2 (2014), ss. 59-71.

İÜ Türkiyat Mecmuası, cilt.24, sa.2, ss.59-71, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

¨Nami’nin İki Gazeline Göre Eski Şiir (Vadi-i Köhne) ile Yeni Şiir (Vadi-i Taze) Arasındaki Farklar¨. 11/20 (Bahar 2014), s. 63-84.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.20, ss.63-84, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Af Kanunu ile Lisanüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, cilt.2, sa.4, ss.270-276, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?

İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, cilt.16, ss.135-142, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaside-i Masnua ile Bediiyye Aynı Şey midir?¨

İstanbul Üniversitesi Türki Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.48, ss.63-70, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Nasıl Şerh Edilmeli?

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.42, ss.83-112, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Dağılmış İncileri Toplamaya Yardım Etmek: Şerh Tasnifi Meselesine Küçük Bir Katkı”

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, sa.6, ss.213-230, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hallac’ın Bilinmeyen Bir Menkıbesi mi, Yahut Tarak-nâme mi?”, 18 (Bahar 2008), s. 109–122.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, cilt.18, ss.109-122, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Müellifleri’nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri

İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri,, cilt.25, ss.69-83, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan Çalışmalar 1-27.

The Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Şinasi Tekin: Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II, sa.2, ss.1-27, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlana’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler 22

İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, cilt.22, ss.135-154, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

R. A. Nicholson’un Mesnevî tercüme ve şerhi üzerine

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.20, ss.227-240, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.159-179, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?” 16 (Güz 2003), s. 135–142.

İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri,, cilt.16, ss.135-142, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası

Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan–1, ss.33-40, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelibolulu Musluhiddin Sürûri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü’l-Maârif isimli eseri

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.21, ss.211-236, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Kutup Osman Efendi’ye ait olduğu söylenen divan üzerine”

Kutup Osman Sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 21 Ekim 2018, cilt.1, ss.165-175

Abdurrahim Fedai'nin Hafız Divanı'nın İlk Beytine Yaptığı Şerhin Kendisinden Öncekilerden Farkı

Uluslararası Melamilik ve Seyyid Muhammed Nuru'l-Arabi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 09 Mayıs 2015, ss.189-202

İki Dillilere Öğretmen Yetiştirme Modelleri

II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı, Gent, Belçika, 24 Nisan 2015, ss.110-114

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Okutulan Eski Türk Edebiyatı Derslerinin Muhtevası Üzerine

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı, Sivas, Türkiye, 30 Ekim 2014, cilt.1, ss.127-134

Çocuklar için hazırlanan Mesnevi hikayeleri üzerine

Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 23 Ekim 2014, ss.251-258

Aşık Çelebi’nin Meşâşirü’ş-Şuarâ’sında Kurmacanın Yeri ve İşlevi

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül 2013, ss.209-224

¨Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 10 Mayıs 2013, ss.134-141

Welcoming to Spring with Poetry: Nevruziyyes

Anneversaries, Feasts and Celebrations in the Altaic World Proceedings of the 54th Annual Metng of the Permanent International Altaistic Conference, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Temmuz 2011, ss.93-106

Lisansüstü Derslerin Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Karşılama Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Örneği

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar 2, İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2011, ss.897-904

İslami Türk Edebiyatı İsmi Üzerine Bir Değerlendirme

1. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 29-30 Nisan 2011, İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2011, ss.25-32

Türkçe Ders Kitaplarına Halk Edebiyatı Metinleri İçin Bir Kaynak: İhsan Hınçer’in Folklor Araştırmaları Dergisi’ndeki (184-366. Sayılar) Masallar

Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, (II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Nevşehir, Türkiye, 02 Temmuz 2009, ss.272-284

“Necati Bey Divanı’nda Toplumsal Eleştiri Var mı?

1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beğ Anısına”, Kocaeli, Türkiye, 14 Nisan 2009, ss.314-318

Klasiklerin şerhi klasik olur mu? Mesnevi örneği

Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 07 Ekim 2007, ss.329-338

Mesnevi’den Seçilen Beyitlere Beş Beyit İlavesiyle Yapılan Şerhler

Uluslararası Mevlana Sempozyum Bildirileri, Konya, Türkiye, 07 Mayıs 2007, ss.473-484

Tekke Edebiyatı mı, Tasavvuf Edebiyatı mı?

Uluslararası Türklük Bilimi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 Nisan 2007, ss.205-218

Her vâdide inşâd-ı şi‘re muktedîr idi: Bursalı Mehmet Tahir’in Şâir ve Şiir Değerlendirmesi

I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2007, ss.301-314

Rofer Finch ve İngilizceye tercüme ettiği Türkçe şiirler

II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Sakarya, Türkiye, 07 Eylül 2006, ss.356-369

Cataloguing the Manuscripts in the Library of Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Man and Nature in the Altaic World Proceedings of the 49th Permanent International Altaistic Conferance, Berlin, Almanya, 30 Temmuz 2006, ss.146-151

The influence of the classics on cultural relations

Kinship in The Altaic World Proceedings of the 48th Permanent International Altaistic Conference, Moskova, Rusya, 10 Temmuz 2005, ss.173-180

Mutasavvıf şairlere göre zindan kavramı

Zindanlar ve Mahkumlar, Hapishaneler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 04 Aralık 2003, ss.181-190

Osman Turgut Pamirli’nin Folklor İsimli Eseri

Giresun Kültür Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 1998, ss.247-250

Kitap & Kitap Bölümleri

Mesnevi'nin Ruhu On Sekiz Beyit Şerhi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2020

Başımdan Geçmeyen Hikayeler

İz Yayınları, İstanbul, 2020

Lefkoşa Suriçi Rehberi

Kıbrıs Adakent Üniversitesi, İstanbul, 2020

Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhi.

VAKAR Vakıf Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2020

Köstendilli Süleyman Şeyhi’nin Divanı ve Şiir Dünyası

Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhi., İsmail Güleç,Ömer Said Güler, Editör, VAKAR Vakıf Araştırmaları Merkezi, İstanbul, ss.243-272, 2020

Gazi Mağusa Gezi Rehberi

Ada Kent Üniversitesi, İstanbul, 2019

Mesnevi'den Hayvan Hikayeleri

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs T.C., 2017

Kıbrıs'ın Fethi ve Hala Sultan

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul, 2017

Kıbrıs'ın Manevi Mimarları

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul, 2016

Dem be dem demlen bu demden.

Pati Yayınları, İstanbul, 2016

Ben Kaç Kişiyim

İz Yayıncılık, İstanbul, 2015

Anonim Halk Edebiyatı

Kitabevi, İstanbul, 2015

Metinlerle Eğitim Tarihi,

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015

Bir Yunus Emre Şarihi Olarak İsmail Hakkı Bursevi ve Şerhleri

Yunus Emre Kitabı, Yılmaz E. Tuna F. Yorulmaz H. , Editör, Değisim Yayınları, Sakarya, ss.139-148, 2014

Hz. Ali'nin Kan Kalesi Hikayesi

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2011

Abdurrahim Fedayi ve Rısale-i Iydıyye’si¨

Balkan Studies II History&Literature, Ekinci D., Editör, Ciril Metedhiy Universtiy, Üsküp, ss.45-53, 2011

Mesnevi Üzerine Araştırmalar

H Yayınları, İstanbul, 2010

Kağıt ve Kağıtçılık

Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Editör, Türk Kültürüne Hizmet Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.60-79, 2007

Osmanlılarda Basın

Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Editör, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.112-131, 2007

Osmanlı Devletinde Matbaacılık

Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Editör, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.80-111, 2007

Mesnevi'de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir Aziz Pavlus mudur?”

Essays in Momery of Hazel E. Heughan, Erünsal I. E., Ferrard C. Kandur H. İcimsoy A. O. Çiçek N., Editör, Hazel E. Heughan Educational Trust, Edinburgh, ss.113-134, 2007

Divan-ı Hamdi

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2004

Mesnevi Şerhi Ruhü'l-Mesnevi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2004

Yar Elinden Gelen Bade Aşık Yusuf Kemter'in Nutukları

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.560-561, 2012

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.561-562, 2012

TDV İslam Ansiklopedisi 38

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.170-172, 2010

Diğer Yayınlar