Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A Turkish-French Versified Dictionary Written for Turkish Children: Miftâh-ı Lisân

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.53-80, 2019 (International Refereed University Journal)

Sâdık Vicdânî’nın Bilinmeyen Bir Eseri: Hurûfîlik ve Bektâşilik Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar

TÜRK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.88, pp.11-34, 2018 (International Refereed University Journal)

Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.18, pp.247-264, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulgaristan’daki Türbelerin Güncel Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.106-121, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hz. Peygamber'in Müslüman Olmayan Şairlere Karşı Tutumu

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.20, pp.245-268, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Klasik Türk Şiirinde İbn Sina Ve Hekimliği". 3 (2017): 76-87.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.3, pp.0-20322, 2017 (National Refreed University Journal)

Zindanda mıyız, yoksa Mağarada mı? Mevlana’nın Zindanı ile Eflatun’un Mağarasını Karşılaştırma Denemesi

Sufi Araştırmaları/Sufi Studies, no.11, pp.1-13, 2015 (Other Refereed National Journals)

İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, pp.1-22, 2014 (Other Refereed National Journals)

¨Mesnevî-i Şerîf’in Üçüncü Beytine Farklı Bir Şerh Denemesi¨ 24/2 (2014), ss. 59-71.

İÜ Türkiyat Mecmuası, vol.24, no.2, pp.59-71, 2014 (National Refreed University Journal)

¨Nami’nin İki Gazeline Göre Eski Şiir (Vadi-i Köhne) ile Yeni Şiir (Vadi-i Taze) Arasındaki Farklar¨. 11/20 (Bahar 2014), s. 63-84.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.20, pp.63-84, 2014 (National Refreed University Journal)

Af Kanunu ile Lisanüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, vol.2, no.4, pp.270-276, 2013 (Other Refereed National Journals)

Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?

İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, vol.16, pp.135-142, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kaside-i Masnua ile Bediiyye Aynı Şey midir?¨

İstanbul Üniversitesi Türki Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.48, pp.63-70, 2013 (National Refreed University Journal)

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri Örneği

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.3, no.1, pp.74-91, 2012 (National Refreed University Journal)

Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Nasıl Şerh Edilmeli?

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.42, pp.83-112, 2010 (National Refreed University Journal)

“Dağılmış İncileri Toplamaya Yardım Etmek: Şerh Tasnifi Meselesine Küçük Bir Katkı”

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.6, pp.213-230, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hallac’ın Bilinmeyen Bir Menkıbesi mi, Yahut Tarak-nâme mi?”, 18 (Bahar 2008), s. 109–122.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.18, pp.109-122, 2008 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Müellifleri’nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri

İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri,, vol.25, pp.69-83, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan Çalışmalar 1-27.

The Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Şinasi Tekin: Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II, no.2, pp.1-27, 2007 (International Refereed University Journal)

Mevlana’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler 22

İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, vol.22, pp.135-154, 2006 (Other Refereed National Journals)

R. A. Nicholson’un Mesnevî tercüme ve şerhi üzerine

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.20, pp.227-240, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, pp.159-179, 2004 (International Refereed University Journal)

“Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?” 16 (Güz 2003), s. 135–142.

İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri,, vol.16, pp.135-142, 2003 (Other Refereed National Journals)

Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası

Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan–1, pp.33-40, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelibolulu Musluhiddin Sürûri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü’l-Maârif isimli eseri

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.21, pp.211-236, 2001 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Kutup Osman Efendi’ye ait olduğu söylenen divan üzerine”

Kutup Osman Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 21 October 2018, vol.1, pp.165-175

Abdurrahim Fedai'nin Hafız Divanı'nın İlk Beytine Yaptığı Şerhin Kendisinden Öncekilerden Farkı

Uluslararası Melamilik ve Seyyid Muhammed Nuru'l-Arabi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 09 May 2015, pp.189-202

İki Dillilere Öğretmen Yetiştirme Modelleri

II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı, Gent, Belgium, 24 April 2015, pp.110-114

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Okutulan Eski Türk Edebiyatı Derslerinin Muhtevası Üzerine

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı, Sivas, Turkey, 30 October 2014, vol.1, pp.127-134

Çocuklar için hazırlanan Mesnevi hikayeleri üzerine

Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 23 October 2014, pp.251-258

Aşık Çelebi’nin Meşâşirü’ş-Şuarâ’sında Kurmacanın Yeri ve İşlevi

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September 2013, pp.209-224 Sustainable Development

¨Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 May 2013, pp.134-141

Welcoming to Spring with Poetry: Nevruziyyes

Anneversaries, Feasts and Celebrations in the Altaic World Proceedings of the 54th Annual Metng of the Permanent International Altaistic Conference, Indiana, United States Of America, 10 July 2011, pp.93-106

Lisansüstü Derslerin Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Karşılama Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Örneği

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar 2, İstanbul, Turkey, 27 May 2011, pp.897-904

İslami Türk Edebiyatı İsmi Üzerine Bir Değerlendirme

1. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 29-30 Nisan 2011, İstanbul, Turkey, 29 April 2011, pp.25-32

Türkçe Ders Kitaplarına Halk Edebiyatı Metinleri İçin Bir Kaynak: İhsan Hınçer’in Folklor Araştırmaları Dergisi’ndeki (184-366. Sayılar) Masallar

Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, (II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Nevşehir, Turkey, 02 July 2009, pp.272-284

“Necati Bey Divanı’nda Toplumsal Eleştiri Var mı?

1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beğ Anısına”, Kocaeli, Turkey, 14 April 2009, pp.314-318

Klasiklerin şerhi klasik olur mu? Mesnevi örneği

Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 07 October 2007, pp.329-338

Mesnevi’den Seçilen Beyitlere Beş Beyit İlavesiyle Yapılan Şerhler

Uluslararası Mevlana Sempozyum Bildirileri, Konya, Turkey, 07 May 2007, pp.473-484

Tekke Edebiyatı mı, Tasavvuf Edebiyatı mı?

Uluslararası Türklük Bilimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 April 2007, pp.205-218

Her vâdide inşâd-ı şi‘re muktedîr idi: Bursalı Mehmet Tahir’in Şâir ve Şiir Değerlendirmesi

I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 April 2007, pp.301-314

Rofer Finch ve İngilizceye tercüme ettiği Türkçe şiirler

II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Sakarya, Turkey, 07 September 2006, pp.356-369

Cataloguing the Manuscripts in the Library of Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Man and Nature in the Altaic World Proceedings of the 49th Permanent International Altaistic Conferance, Berlin, Germany, 30 July 2006, pp.146-151

The influence of the classics on cultural relations

Kinship in The Altaic World Proceedings of the 48th Permanent International Altaistic Conference, Moskova, Russia, 10 July 2005, pp.173-180

Mutasavvıf şairlere göre zindan kavramı

Zindanlar ve Mahkumlar, Hapishaneler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 December 2003, pp.181-190

Osman Turgut Pamirli’nin Folklor İsimli Eseri

Giresun Kültür Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 May 1998, pp.247-250

Books & Book Chapters

Kıbrıs Gezi Rehberi

Derin Tarih Yayınları, İstanbul, 2022

Tomar-ı Turuk-ı Aliyye Melamilik

İz Yayıncılık, İstanbul, 2022

Sakarya Türbeleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2021

Mesnevi'nin Ruhu On Sekiz Beyit Şerhi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2020

Başımdan Geçmeyen Hikayeler

İz Yayınları, İstanbul, 2020

Lefkoşa Suriçi Rehberi

Kıbrıs Adakent Üniversitesi, İstanbul, 2020

Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhi.

VAKAR Vakıf Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2020

Köstendilli Süleyman Şeyhi’nin Divanı ve Şiir Dünyası

in: Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhi., İsmail Güleç,Ömer Said Güler, Editor, VAKAR Vakıf Araştırmaları Merkezi, İstanbul, pp.243-272, 2020

Gazi Mağusa Gezi Rehberi

Ada Kent Üniversitesi, İstanbul, 2019

Mesnevi'den Hayvan Hikayeleri

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs T.C., 2017

Kıbrıs'ın Fethi ve Hala Sultan

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul, 2017

Kıbrıs'ın Manevi Mimarları

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul, 2016

Dem be dem demlen bu demden.

Pati Yayınları, İstanbul, 2016

Anonim Halk Edebiyatı

Kitabevi, İstanbul, 2015

Ben Kaç Kişiyim

İz Yayıncılık, İstanbul, 2015

Metinlerle Eğitim Tarihi,

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015

Bir Yunus Emre Şarihi Olarak İsmail Hakkı Bursevi ve Şerhleri

in: Yunus Emre Kitabı, Yılmaz E. Tuna F. Yorulmaz H. , Editor, Değisim Yayınları, Sakarya, pp.139-148, 2014

Hz. Ali'nin Kan Kalesi Hikayesi

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2011

Abdurrahim Fedayi ve Rısale-i Iydıyye’si¨

in: Balkan Studies II History&Literature, Ekinci D., Editor, Ciril Metedhiy Universtiy, Üsküp, pp.45-53, 2011

Mesnevi Üzerine Araştırmalar

H Yayınları, İstanbul, 2010

Kağıt ve Kağıtçılık

in: Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.60-79, 2007

Osmanlılarda Basın

in: Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.112-131, 2007

Osmanlı Devletinde Matbaacılık

in: Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.80-111, 2007

Mesnevi'de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir Aziz Pavlus mudur?”

in: Essays in Momery of Hazel E. Heughan, Erünsal I. E., Ferrard C. Kandur H. İcimsoy A. O. Çiçek N., Editor, Hazel E. Heughan Educational Trust, Edinburgh, pp.113-134, 2007

Divan-ı Hamdi

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2004

Mesnevi Şerhi Ruhü'l-Mesnevi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2004

Yar Elinden Gelen Bade Aşık Yusuf Kemter'in Nutukları

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Şiir

TÜBITAK Yayınları, pp.196-198, 2021

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.560-561, 2012

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.561-562, 2012

TDV İslam Ansiklopedisi 38

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.170-172, 2010

Other Publications