Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Dream and Truth: Yusuf Sinan's Tezkire-i Halvetiyye

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, pp.136-150, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

The Ottoman Administration and Mamluk Revolts in Egypt: A report Presented by Ebubekir Ratib Efendi to Prince Selim (III)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Journal of Medeniyet Politics), vol.4, no.1, pp.29-53, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sarı Abdullah'ın Düsturu'l-İnşa'sındaki Serdarlık Beratları

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.1-32, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Feridun Ahmed Bey'in Nüzhet-i Esrar'ında Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa

Avrasya Etüdleri, no.56, pp.203-219, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sultan I. Ahmed Tarafından Malkoçoğlu Ali Paşa'ya Tevcih Edilen Engürüs Seferi Serdarlığı Beratı

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.23, no.44, pp.91-114, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Şiraz’dan Bursa’ya Uzanan bir Tarikatın Hikayesi: Şevki Çelebi’nin Firdevsü’l-Mürşidiyye Çevirisi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.15, no.30, pp.131-153, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Nazlı Budin'in Üç Aşığı: Süleyman Han, Evliya Çelebi ve Halil İnalcık

Türk Edebiyatı, vol.45, no.525, pp.55-58, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Zeki Velidi Togan'ın Hatıralarında Hindistan ve Pakistan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.153-168, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

"Rahman Suresi'nin İkliminde ve Komünizm'in Pençesinde Bir Orman İşçisi: Aliya'nın Çocukluk ve Gençlik Yılları"

Hece Dergisi Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç Özel Sayısı, no.229, pp.12-20, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

'Hor Görme Garibi!': Seyyid Kutub'un Kalemindeki 'Köyden Bir Çocuk'

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.47-56, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Chatham House'da Tarih Yazmak: Savaş, Ölüm ve Aşk Girdabında Arnold J. Toynbee

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.77-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Ulu Arif Çelebi'nin İlhanlı Payitahtına Seyahatları Hakkında Bazı Tespitler

AVRASYA ETÜDLERİ, no.42, pp.157-168, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Ali Anooshahr, The Ghazi Sultans and the Frontiers of Islam: A Comparative Study of the Late Medieval and Early Modern Periods

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, vol.16, no.31, pp.230-234, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

A Karamanid Shaykh Between the Safavid Order and the Ottoman Polity: Baba Yusuf of Aksaray

Archivum Ottomanicum, vol.26, no.26, pp.253-298, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

A Sufi Saint as City Founder: The Analysis of Makalat-i Seyyid Harun

Turcica, Revue d'Etudes Turques, vol.40, no.40, pp.7-36, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Garip Bir Memleket ve Garip Bir Sultan: Bâbürnâmedeki Hindistan "

Divan, İlmi Araştırmalar, vol.9, no.17, pp.169-191, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Diplomasi Tarihi Açısından Mühim Bir Kaynak: Budin Beylerbeylerinin Mektupları

I. Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Kongresi (OTAK 2022), Konya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.17

The Rise of the Qadiri Order in India: Miyan Mir and the Mughal Imperial Family

4th International Süleymaniye Symposium: The Baburid (Mughal) Empire: New Sources, New Approaches, İstanbul, Turkey, 16 - 18 September 2022, pp.10

"To Collect A Book About the Science of History in the Turkish Language": Sufi Asspect of Neşri

Sebeb-i Telif: Osmanlı Müelliflerinin Açık ve Örtük Yazma Nedenleri, İstanbul, Turkey, 8 - 10 June 2022, pp.16-17

Sarı Abdullah Münşeatında Osmanlı-Babürlü Diplomatik İlişkilerine Dair Mektuplar

XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018 /Ankara, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt, Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.3, pp.467-477

Şiraz'dan Şile'ye Uzanan Bir Fetih Hikayesi: İstanbul'da Ebu İshak Veli Dervişleri

Osmanlı İstanbulu VII, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2019, pp.423-436

Tolstoycu Bir ABD Başkanı: Richard Nixon'ın Eğitim Hayatı ve Avrupalı Liderler Üzerine Düşünceleri

Yıldız Teknik Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2020, pp.258-269

Estergon'dan Japonya'ya Bir Serhat Sanatçısı: Barış Manço

YTU Sociopark International Social Innovation Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.36

"Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eski İstanbul"

İstanbul Tecrübesi/The Experience of Istanbul, Turkey, 01 December 2010, vol.1, no.1, pp.465-474

"Spengler ve Tanpınar’da Klasik İnsan ve Zaman Tasavvuru”

Rethinking the Classical (Klasiği Yeniden Düşünmek), Turkey, 01 September 2007, vol.1, no.1, pp.57-65

Books & Book Chapters

Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa'da V. Cuımhuriyet Dönemi

in: Çağdaş Siyasal Sistemler, Doç. Dr. Meral Balcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.145-156, 2022

Otuz Yıl Savaşlarında Fransa-İsveç İttifakı ve Erdel Eyaleti: Kardinal Richelieu, Gustav Adolf ve Bethlen Gabor

in: Prof. Dr. Mustafa Öztürk Onuruna Tarih Yazıları, Işıl Işık Bostancı,Ayşe Gül Hüseyniklioğlu,Ayşe Değerli,Orhan Kılıç, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.95-111, 2021

Türbedar of the Ottoman Sultans: Şevki Çelebi’s Nostalgia for the Bursa of Bayezid Han and Emir Sultan

in: Dimensions of Transformation in the Ottoman Empire from the Late Medieval Age to Modernity: In Memory of Metin Kunt, Seyfi Kenan,Selçuk Akşin Somel, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.149-164, 2021

Yoksulların Efendisi Seyyid Harun: Acem Diyarından Konya'ya Göç Eden Bir Alperenin Menkıbevi Hayatı ve Tabiat Tutkusu

in: Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-ı Seyyid Harun Veli, Mehmet Emin Şen,Bekir Şahin,Ali Bektaş, Editor, Seydişehir Belediyesi, Konya, pp.29-43, 2021

Abdurrahman Kethüda'nın Kahiresi'ne Meftun Bir Fransız Tarihçi: Andre Raymond

in: A Festschrift in Honor of Ekmeleddin İhsanoğlu, Hatice Aynur,Didar Bayır,Tuncay Zorlu,Fatma M. Şen,Magda Makhlouf,Jan Pieter Hogendijk, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.211-220, 2021

Kanuni Devrinde Yavuz'un Hatırasıyla Yaşayan Bir Şair: Şevki-i Sani ve Eserleri

in: Suleyman the Lawgiver and His Reign: New Sources, New Approaches, M. Fatih Çalışır,Suraiya Faroqhi,M. Şakir Yılmaz, Editor, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul, pp.173-188, 2020

İskandinavya'da Tarih, Göç ve Entegrasyon Süreci: İsveç Örneği

in: Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri: Göçü Nasıl Yönetmeli?, Prof. Dr. Ahmet Cihan,Doç. Dr. İsmail Ermağan,Prof. Dr. Hamdi Genç, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.275-293, 2020 Sustainable Development

Türk Siyasal Kültüründe Babürname'nin Yeri

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, Doç. Dr. Süleyman Elik,Cihan Gündüz, Editor, GRTC Global Research Thinking Center (Küresel Araştırma Düşünce Merkezi), Kütahya, pp.295-297, 2019

Şeyhi Ölümsüzleştirme Çabasının İki Örneği: Konyalı Ahmed Eflaki ve Şirazlı Mahmud b. Osman el-Haki

in: Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya, Gürer D., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, pp.160-166, 2018

Cihangirname'nin Efsunlu Dünyası: Türk ve Moğol Yönetim Geleneğinin Hindistan'a Yansımaları

in: Türk Tarihinin Asırlık Çınarı Halil İnalcık'a Armağan, Mehmet Öz, Serhat Küçük., Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.83-92, 2017

Şevki Çelebi, Menakıb-ı Ebu İshak-ı Kazeruni

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016

Mevlana'nın Konya'ya Göçü ve Mesnevi'nin Hindistan Üzerinden Dünya Seyahati

in: Türk-İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Abdüllatif Çeviker, Faruk Bal, Editor, Akademik Yayınlar, İstanbul, pp.101-118, 2016 Sustainable Development

"Timur İstilasına Beylikler Dünyasından Bakış: Karaman Diyarı'nda Cennet Bahçeleri"

in: Prof. Dr. Erdoğan Merçil'e Armağan, Uyumaz E., Kesik M., Usta A., Piyadeoğlu C., Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.308-316, 2013

"Viyana Sefiri Ebubekir Ratib Efendi'nin Tarih İlmine Dair Mülahazaları"

in: Osmanlı'nın İzinde, Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Emecen F., Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., Editor, Timaş Yayınları, İstanbul, pp.255-267, 2013

Other Publications