Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fahreddin er-Râzî'nin el-Cevherü'l-ferd adlı Risalesi'in Tahkiki ve Tahlili (An Analysis and Editio Princeps of Fakhr al-Dın al-Razı’s Risalah: Al-Jawhar al-Fard

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), cilt.2, sa.3, ss.75-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerlendirme/Review: Ömer Mahir Alper. Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015, 503 sayfa. ISBN: 978-605-5245-65-8.

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), cilt.2, sa.3, ss.183-187, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fî Zuhûri'l-Felsefe: İslâm'ın Klasik Çağında Felsefenin Kökenine Dair Görüşler ve Mişkâtü'n-Nübüvve Teorisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.31, ss.7-56, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fahreddin er-Râzî'nin el-Heyûlâ ve's-sûre Adlı Risalesi: Tahlil, Tahkik ve Tercüme (Fakhr al-dîn al-Râzî’s Epistle on al-Hayûlâ wa’al-sûra: A Study and Editio Princeps)

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), cilt.1, sa.1, ss.51-116, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sina'nın Konum Kategorisinde Hareket Düşüncesi ve Konumsal Hareket Kavramının Tarihi

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.50, sa.1, ss.27-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varlık Kavramının Bedahetine Delil Getirilebilir mi? Müteahhirin Dönemi Merkezli Bir Tartışma

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.30, ss.59-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ Metafiziğinin Reddi Çerçevesinde Fahreddin er-Râzî'nin Üç Ukdesi

EKEV, cilt.13, sa.41, ss.183-204, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ Felsefesi ve Eş'ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Râzî'nin Yöntemi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.36, ss.135-150, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düstûrü'l Amel'in İslâm Siyaset Edebiyatindaki Yeri Ve Kâtip Çelebi'nin Siyaset Düşüncesi

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.14, sa.14, ss.217-263, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kâtip Çelebi'de Islahat Düşüncesi

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.12, sa.12, ss.273-313, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

13. Yüzyıl Felsefesinde Fahreddin er-Râzî’nin Mirası

Uluslarası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 Kasım 2013, ss.319-331

“Kelamın Metafizik Olarak İnşası Mümkün müdür?Gazzali'nin Kelam Tasavvuru”

Isparta.Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu 12-14 Mayıs 2011, Isparta, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.273-285

Kitap & Kitap Bölümleri

Şehrezûrî Felsefe Tarihini Nasıl Yorumladı?

Şeyhu'l-İşrâk'ın İzinde - İlk Dönem İşrâkî Şarihler, Doru M. N., Bozkurt Ö., Gökdağ K., Editör, Divan Kitap, İstanbul, ss.81-101, 2015

Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî'nin Yaklaşımı

İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim, Kaya M. C., Editör, Klasik, İstanbul, ss.97-129, 2015

Hikemiyat Literatürü ve Ahlak

İslâm Ahlâk Literatürü - Ekoller ve Problemler, Türker Ö., Bilgin K., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.103-138, 2015

Şemseddin eş-Şehrezûrî ve Nüzhetü'l-ervâh ve ravdatü'l-efrah Adlı Eseri

Felsefe Tıp ve Tarih Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.307-342, 2015

Fahreddin er-Râzî'nin Hayatı, Hamileri, İlmi ve Siyasi İlişkileri

İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker Ö., Demir O., Editör, İsam Yayınları, İstanbul, ss.41-90, 2013

Fahreddin er-Râzî'nin Eserlerinin Kronolojisi

İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker Ö., Demir O., Editör, İsam Yayınları, İstanbul, ss.91-164, 2013

Fahreddin er-Râzî: Küllî Perspektifler Arasında

İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, Kaya M. C., Editör, İsam Yayınları, İstanbul, ss.429-464, 2013

Ansiklopedide Bölümler