Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fahreddin er-Râzî'nin el-Cevherü'l-ferd adlı Risalesi'in Tahkiki ve Tahlili (An Analysis and Editio Princeps of Fakhr al-Dın al-Razı’s Risalah: Al-Jawhar al-Fard

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), vol.2, no.3, pp.75-170, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değerlendirme/Review: Ömer Mahir Alper. Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015, 503 sayfa. ISBN: 978-605-5245-65-8.

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), vol.2, no.3, pp.183-187, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fî Zuhûri'l-Felsefe: İslâm'ın Klasik Çağında Felsefenin Kökenine Dair Görüşler ve Mişkâtü'n-Nübüvve Teorisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.31, pp.7-56, 2014 (National Refreed University Journal)

Fahreddin er-Râzî'nin el-Heyûlâ ve's-sûre Adlı Risalesi: Tahlil, Tahkik ve Tercüme (Fakhr al-dîn al-Râzî’s Epistle on al-Hayûlâ wa’al-sûra: A Study and Editio Princeps)

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), vol.1, no.1, pp.51-116, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Sina'nın Konum Kategorisinde Hareket Düşüncesi ve Konumsal Hareket Kavramının Tarihi

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.50, no.1, pp.27-50, 2014 (Other Refereed National Journals)

Varlık Kavramının Bedahetine Delil Getirilebilir mi? Müteahhirin Dönemi Merkezli Bir Tartışma

İslam Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.59-79, 2013 (Other Refereed National Journals)

İbn Sînâ Metafiziğinin Reddi Çerçevesinde Fahreddin er-Râzî'nin Üç Ukdesi

EKEV, vol.13, no.41, pp.183-204, 2009 (Other Refereed National Journals)

İbn Sînâ Felsefesi ve Eş'ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Râzî'nin Yöntemi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.36, pp.135-150, 2009 (National Refreed University Journal)

Düstûrü'l Amel'in İslâm Siyaset Edebiyatindaki Yeri Ve Kâtip Çelebi'nin Siyaset Düşüncesi

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.14, pp.217-263, 2008 (International Refereed University Journal)

Kâtip Çelebi'de Islahat Düşüncesi

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.12, pp.273-313, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

13. Yüzyıl Felsefesinde Fahreddin er-Râzî’nin Mirası

Uluslarası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 November 2013, pp.319-331

“Kelamın Metafizik Olarak İnşası Mümkün müdür?Gazzali'nin Kelam Tasavvuru”

Isparta.Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu 12-14 Mayıs 2011, Isparta, Turkey, 12 May 2011, pp.273-285

Books & Book Chapters

Şehrezûrî Felsefe Tarihini Nasıl Yorumladı?

in: Şeyhu'l-İşrâk'ın İzinde - İlk Dönem İşrâkî Şarihler, Doru M. N., Bozkurt Ö., Gökdağ K., Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.81-101, 2015

Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî'nin Yaklaşımı

in: İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim, Kaya M. C., Editor, Klasik, İstanbul, pp.97-129, 2015

Hikemiyat Literatürü ve Ahlak

in: İslâm Ahlâk Literatürü - Ekoller ve Problemler, Türker Ö., Bilgin K., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.103-138, 2015

Şemseddin eş-Şehrezûrî ve Nüzhetü'l-ervâh ve ravdatü'l-efrah Adlı Eseri

in: Felsefe Tıp ve Tarih Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.307-342, 2015

Fahreddin er-Râzî'nin Hayatı, Hamileri, İlmi ve Siyasi İlişkileri

in: İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker Ö., Demir O., Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.41-90, 2013

Fahreddin er-Râzî'nin Eserlerinin Kronolojisi

in: İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker Ö., Demir O., Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.91-164, 2013

Fahreddin er-Râzî: Küllî Perspektifler Arasında

in: İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, Kaya M. C., Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.429-464, 2013

Episodes in the Encyclopedia