Assoc. Prof.

EŞREF ALTAŞ


Faculty of Arts and Humanities

Philosophy

History of Islamic Philosophy

Biography

Eşref Altaş, 1973’te Erzurum’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1998’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine, Ekim 1999’da ise öğretmenliğe başladı. Aralık 2002’de “Kâtip Çelebi’de Islahat Düşüncesi” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Haziran 2009’da “Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi” adlı teziyle doktorasını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Ders Kitapları Komisyon’unda çalıştı. 2010-2015 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde  ve  Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çalıştı. Halen Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü İslam Felsefesi Anabilim dalı öğretim üyesidir. Arapça ve İngilizce bilen Eşref Altaş, evli ve dört çocuk babasıdır.

Education Information

2004 - 2009

2004 - 2009

Doctorate

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Post Graduate

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Under Graduate

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Fahreddin er-Râzî'nin İbn Sînâ yorumu ve eleştirisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi

2002

2002

Post Graduate

Katip Çelebi`de ıslahat düşüncesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Philosopy

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy

2012 - 2015

2012 - 2015

Assistant Professor

Yalova University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Philosophy Department

2012 - 2015

2012 - 2015

Deputy Head of Department

Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2012 - 2014

2012 - 2014

Vice Dean

Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

2010 - 2012

2010 - 2012

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2010 - 2012

2010 - 2012

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Courses

Doctorate

Doctorate

Geç Dönem İslam Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

Post Graduate

Post Graduate

İbn Sinacı Felsefe

Under Graduate

Under Graduate

İslam Felsefesine Giriş

Post Graduate

Post Graduate

İbn Sina Felsefesi

Doctorate

Doctorate

Fahreddin Razî Felsefesi: Metinler ve Sorunlar

Under Graduate

Under Graduate

İslam Felsefesi İrfan

Under Graduate

Under Graduate

İslam Felsefesi Kelam

Under Graduate

Under Graduate

İslam Felsefesi Tarihi I

Doctorate

Doctorate

Arapça Felsefe Metinleri

Under Graduate

Under Graduate

Mantık Tarihi ve Felsefesi

Post Graduate

Post Graduate

Felsefe Kelam İlişkileri

Post Graduate

Post Graduate

İslam Düşünce Gelenekleri

Under Graduate

Under Graduate

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Under Graduate

Under Graduate

Mantık

Under Graduate

Under Graduate

İslam Felsefesi Tarihi

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Fahreddin er-Râzî'nin el-Cevherü'l-ferd adlı Risalesi'in Tahkiki ve Tahlili (An Analysis and Editio Princeps of Fakhr al-Dın al-Razı’s Risalah: Al-Jawhar al-Fard

Altaş E.

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), vol.2, no.3, pp.75-170, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Değerlendirme/Review: Ömer Mahir Alper. Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015, 503 sayfa. ISBN: 978-605-5245-65-8.

Altaş E.

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), vol.2, no.3, pp.183-187, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Fî Zuhûri'l-Felsefe: İslâm'ın Klasik Çağında Felsefenin Kökenine Dair Görüşler ve Mişkâtü'n-Nübüvve Teorisi

Altaş E.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.31, pp.7-56, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Fahreddin er-Râzî'nin el-Heyûlâ ve's-sûre Adlı Risalesi: Tahlil, Tahkik ve Tercüme (Fakhr al-dîn al-Râzî’s Epistle on al-Hayûlâ wa’al-sûra: A Study and Editio Princeps)

Altaş E.

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), vol.1, no.1, pp.51-116, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

İbn Sina'nın Konum Kategorisinde Hareket Düşüncesi ve Konumsal Hareket Kavramının Tarihi

Altaş E.

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.50, no.1, pp.27-50, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Varlık Kavramının Bedahetine Delil Getirilebilir mi? Müteahhirin Dönemi Merkezli Bir Tartışma

Altaş E.

İslam Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.59-79, 2013 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

İbn Sînâ Metafiziğinin Reddi Çerçevesinde Fahreddin er-Râzî'nin Üç Ukdesi

Altaş E.

EKEV, vol.13, no.41, pp.183-204, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

İbn Sînâ Felsefesi ve Eş'ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Râzî'nin Yöntemi

Altaş E.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.36, pp.135-150, 2009 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Düstûrü'l Amel'in İslâm Siyaset Edebiyatindaki Yeri Ve Kâtip Çelebi'nin Siyaset Düşüncesi

Altaş E.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.14, pp.217-263, 2008 (International Refereed University Journal)

2007

2007

Kâtip Çelebi'de Islahat Düşüncesi

Altaş E.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.12, pp.273-313, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2013

2013

13. Yüzyıl Felsefesinde Fahreddin er-Râzî’nin Mirası

Altaş E.

Uluslarası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 November 2013, pp.319-331

2011

2011

“Kelamın Metafizik Olarak İnşası Mümkün müdür?Gazzali'nin Kelam Tasavvuru”

Altaş E.

Isparta.Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu 12-14 Mayıs 2011, Isparta, Turkey, 12 May 2011, pp.273-285

Books & Book Chapters

2015

2015

Şehrezûrî Felsefe Tarihini Nasıl Yorumladı?

Altaş E.

in: Şeyhu'l-İşrâk'ın İzinde - İlk Dönem İşrâkî Şarihler, Doru M. N., Bozkurt Ö., Gökdağ K., Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.81-101, 2015

2015

2015

Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî'nin Yaklaşımı

Altaş E.

in: İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim, Kaya M. C., Editor, Klasik, İstanbul, pp.97-129, 2015

2015

2015

Hikemiyat Literatürü ve Ahlak

Altaş E.

in: İslâm Ahlâk Literatürü - Ekoller ve Problemler, Türker Ö., Bilgin K., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.103-138, 2015

2015

2015

Şemseddin eş-Şehrezûrî ve Nüzhetü'l-ervâh ve ravdatü'l-efrah Adlı Eseri

Altaş E.

in: Felsefe Tıp ve Tarih Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.307-342, 2015

2013

2013

Fahreddin er-Râzî'nin Hayatı, Hamileri, İlmi ve Siyasi İlişkileri

Altaş E.

in: İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker Ö., Demir O., Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.41-90, 2013

2013

2013

Fahreddin er-Râzî'nin Eserlerinin Kronolojisi

Altaş E.

in: İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker Ö., Demir O., Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.91-164, 2013

2013

2013

Fahreddin er-Râzî: Küllî Perspektifler Arasında

Altaş E.

in: İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, Kaya M. C., Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.429-464, 2013

Episodes in the Encyclopedia

2016

2016

Elli Müslüman Düşünür

Altaş E.

Pınar Yayınları, pp.50-57, 2016


Invited Talks

April 2019

April 2019

Tahkik: Fahreddin Er-Razi ve Yeni-Eş‘arilik, İslam Düşünce Enstitüsü

Seminar

İslam Düşünce Enstitüsü-Turkey

January 2019

January 2019

PANEL: “Arayışlar Dönemi – Tahkikin Eşiğinde İslam Düşüncesi” Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer, Lütfi Sunar ile birlikte, Büsam Şehir Akademi, Kayseri

Conference

Büsam Şehir Akademi, Kayseri-Turkey

December 2017

December 2017

Panel - “İslam Düşünce Atlası”, İhsan Fazlıoğlu, Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer ile birlikte

Conference

Sakarya Üniversitesi-Turkey

Jury Memberships

June-2014

June 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması Jürisi - Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2013

June 2013

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması Jürisi - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2013

June 2013

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması Jürisi - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü