Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cezaevinde Mahkûm Bedeninin Disipliner Örgütlenmesi: Biyopolitik Mekân, Duyumsama, Kural ve İhlal (1923-1953)

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Beşeri-Sosyal Bilimler Dergisi, ss.47-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Cezaevi Mekânları, Edebiyat ve Çoklu Kronotoplar (1923-1953)

TİMAD, cilt.14, ss.321-338, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cezaevleri Yapı Stoku: Mimarlık, Bürokrasi ve Mekânsal Dönüşüm (1923-1947)

Tarih Okulu Dergisi, ss.543-568, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millilik, Mobilya ve Zevk Terbiyesi: Mimar ve Dekoratörlerin Mobilya Üzerine Sürdürdükleri Tartışmalar (1931-1950)

arih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), ss.87-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabük’te Ağır Sanayi ve Barınma: Mekânsal Ayrışma ve Disipliner Pratikler Bağlamında Bekâr İşçi Yurtları (1937-1951)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, cilt.10, ss.660-675, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkilenme Korkusundan Arzu Nesnesinin Tahribine: Mimar Turgut Cansever’de Ötekinin İnşası

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.11, ss.145-166, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uğur Tanyeli'nin Mimarlık Tarihyazımında Barınma Kültürünün, Özel ve Kamusal Alanın Jeneolojisi

Tarihin Peşinde /The Pursuit of History, ss.95-128, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdeal Cumhuriyet Köyünü Düşlemek: Erken Cumhuriyet Döneminde Mimarlar ve Kırsal Mekân Algısı

Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, ss.73-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihyazımsal Bir Kurgu Olarak, Osmanlı’da Sıbyan Mektepleri: Kentsel Mekân, Kültürel Dönüşüm ve Sekülerizasyon

Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, sayı 7 (Eylül, 2015): 155-168., ss.155-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Parti Döneminde Türkiye’de Halkevleri ve İtalya 111.

Arredamento/Mimarlık, ss.100-111, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metropolde Tinsel ve Mekânsal Ayrışmanın Çoğul Formları

Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutları, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2014, ss.62-79

Kitap & Kitap Bölümleri

Uğur Tanyeli: İnterdisiplinerliğin ve Bireyselliğin Farklı Temsilleri

Uğur Tanyeli'ye Armağan, Fındıklı E. B., Uçman Altınışık I., Editör, B. Kitap, İstanbul, ss.9-66, 2019

Bir Mekânın Yeniden Üretimi: Park Otel

Mekânın Hafızası: Dolmabahçe, Bahar Kaya, Editör, (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016):, İstanbul, ss.433-443, 2016

“Mimarlık Tarihyazımı ve Sedad Hakkı Eldem’in Bağlamsallaştırılması”

Sedad Hakkı Eldem II. Retrospektif, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli, Editör, Osmanlı Bankası Arşiv Ve Araştırma Merkezi, İstanbul, ss.297-308, 2009

Diğer Yayınlar