Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mevlânanın Tefekkür Dünyasında İnsan (1)

Gerçek Hayat-741. Vuslat Yıldönümü Özel Sayısı, no.738, ss.6-7, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Mesnevîden İbretlik Bir Hikâye: Kibirden Kaçış Yolu

Hakimiyet-Vuslat, Hz. Mevlâna’nın 741. Yıldönümü Özel Sayısı, ss.40, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Nasîhatnâmei Safî

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.425-446, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Amil Çelebioğlu (Bilim Adamlığı ve Şahsiyeti)

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.5-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesnevîde Gönle Dair Hikâyeler

Hâkimiyet-Vuslat Şeb-i Arus Özel, Mevlana 740. Vuslat Yıldönümü, ss.60-62, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Mühür Sanatı ve Klasik Türk Şiirinde Mühür

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.2633-2650, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoşgörüde Deniz Gibi Ol!

Hâkimiyet-739. Vuslat Yıldönümü Özel Sayısı, ss.62-64, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hz. Mevlânâdan Günümüz Yöneticilerine Öğütler

İş’te Uzman, cilt.1, ss.30-36, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hz. Mevlânâ ve Mesnevî

Hâkimiyet-738. Vuslat Yıldönümü Özel Sayısı, ss.22-23, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hz. Mevlânânın Hoşgörü Anlayışı

Keşkül, ss.110-115, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Mesnevîde Kadın

Ihlamur- Mevlâna Özel Sayısı Nev-Niyaz, cilt.1, ss.205-208, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hz. Mevlânanın Hakka Yürüyüşü

Merhaba-Akademik Sayfalar, cilt.10, ss.545-548, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı-Prof. Dr. Turgut Karabey Armağanı, cilt.3, ss.301-334, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

“Mevlâna ve Mesnevî”

Niğde Gelişim Dergisi, cilt.3, ss.42-44, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Mesnevîde Kişisel Gelişime Dair Hikâyeler

Konya Ticaret Borsası Dergisi, cilt.10, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Mevlânanın Akıl ve Nefse Dair İkazları

Karatay–2007 Hz. Mevlâna Özel Sayısı, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Mevlânanın Kişisel Gelişim ve Değişime Dair Düşünceleri

Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Mevlâna Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.13-28, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

“Anadolu Türk Edebiyatında Ahlakî Mesnevîler”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Sayısı, ss.433-468, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Mevlânanın Kadın-Erkek Değerlendirmesi ve İnsana Bakışı

İSTEM-İslâm San`at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, cilt.5, ss.29-41, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mesnevîde Söze ve Konuşmaya Dair Konular

Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Mevlâna Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.45-68, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Ahmedi Dâînin Vasiyeti Nûşirevân Adlı Mesnevisi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.1-25, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.1-9, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Kemal Edip Kürkçüoğlunun Dâstânı Cenâbı Mevlânâ Manzumesi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.113-121, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Türk Edebiyatında Na’tlar

Yağmur (Na’t Özel Sayısı), cilt.4, ss.10-15, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.77-159, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Türk Edebiyatında Manzum Fütüvvet-Nâmeler

Konya Postası-Akademik Sayfalar, ss.321-323, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Konyalı Şair Meşâmînin Konuşma Adabına Dair Bir Nasihat-Nâmesi

Konya Ticaret Odası Yeni İpek Yolu, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir Şair: Meşâmî”

Türk Dili, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Mehmet Âkifin Çalışmaya Verdiği Önem

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.383-396, 2000 (Hakemsiz Dergi)

“Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar”

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.115-139, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Metin Şerhiyle İlgili Görüşler

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.59-68, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Batılı Gezginlerin Osmanlı Toplumundaki Ticaret Hayatına Dair Bazı İntibaları

Yeni İpek Yolu-Konya Ticaret Odası Dergisi Özel Sayı KONYA II, ss.149-157, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Kitâbı Şeyh Vefâ Adıyla Kayıtlı Bir Tazarrunâme Nüshası

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Divan Şiirinde Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Bazı Hususlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.87-103, 1998 (Hakemsiz Dergi)

“Ahmed-i Yesevî’den Öğütler”

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Safahatta İnsanî Değerler

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Fuzûlînin Türkçe Dîvânında Hikmet

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlânanın Mesnevîsinde Zekâ Değerleri

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir, Türkiye, 26 Mayıs 2014, ss.211-231
Link

Klasik Türk Şiirinde Hz. Yusuf’un Pazarda Satılmasının İzleri

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına, Türkiye, 01 Aralık 2013, ss.245-252

Hulâsatül-hakâyıkta Hz. Peygamberin Üstün Özellikleri

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Türkiye, 01 Aralık 2013, cilt.2, ss.393-405

Nâbî Divanındaki İlk Nati Şerif

Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nâbî Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 07 Aralık 2012, ss.119-143

Ahlâkî Mesnevilerde Yer Alan Hikâyelerin Kaynaklarına Dair Bir Tasnif Denemesi

1. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2012, cilt.1, ss.307-320

Hz. Mevlânanın Diliyle Mesnevîi Şerîf

Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri, Konya, Türkiye, 09 Aralık 2011, ss.165-179

The Ottoman Art of Seals and Seals in the Classical Turkish Poetry

14th International Congress of Turkish Art, Fransa, 01 Eylül 2011, ss.75

“On Altıncı Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış”

Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi, Bursa, Türkiye, 01 Eylül 2011, ss.17-52

“Mevlâna Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu”

Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2010

“Mesnevî-i Şerîf ve Risâletün-Nushiyyede Ortak Değerler”

1. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, Karaman, Türkiye, 01 Haziran 2010, cilt.1, no.1, ss.101-116

Fuzûlî Su Kasidesinde Neden Su Redifini Seçmiştir?

Su Medeniyeti Sempozyumu, Konya, Türkiye, 01 Mayıs 2010

Nâbînin Şiirlerinde Kırgınlık Psikolojisi

Şair Nâbî Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 01 Mayıs 2010

Mısır Hidivi İsmail Paşanın Eşi Çeşm-i Âfet Hanım ve Levha-i Dil Adlı Divanı

3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Türkiye, 01 Nisan 2010

Mesnevîde İnsan, Melek ve Şeytan Üçgeni

Uluslar Arası Mevlâna Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2010, cilt.2

“Bir Edebî Tür Olarak Na’tlar”

Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2010, ss.89-108

Mevlânada Çoğulcu Söylem

İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi 2008 Kutlu Doğum Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 01 Haziran 2009, ss.274-284

“Kadın Şairlerimizin Gözüyle Hz. Peygamber”

İnsan Sevgisi–2007 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 01 Nisan 2008

“Mesnevî’de Kulluk Şuuru”

Mevlâna ve İnsan Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Şubat 2008

“Eski Türk Edebiyatı Derslerinde Görsel Malzemenin Kullanılması”

Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2008

Klasik Türk Edebiyatı Ahlakî Mesnevîlerinde Mevlânadan İzler

Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, Konya, Türkiye, 01 Aralık 2007

Tövbe Atına Binmek veya Mesnevîde Tövbe Etmeye Dair

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu-Mevlâna Celaleddin Rumi'nin 800. Doğum Yıldönümü Anısına Bildiriler- 26-28 Ekim 2007 Şanlıurfa, Şanlıurfa, Türkiye, 26 Ekim 2007, ss.35-46

“Süleyman Çelebi Mevlid’inde Na’t Muhtevası”

Uluslar Arası Süleyman Çelebi ve Mevlid-Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu, Türkiye, 01 Ekim 2007

Mesnevîde Söze Dair Benzetme Unsurları

2007 UNESCO Mevlâna Yılında Uluslar Arası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Türkiye, 01 Haziran 2007, cilt.1

“Türk Edebiyatında İnsanî ve Ahlakî Değerlere Genel Bir Bakış”

Қазақстан Республиқасы Ылıм Және Ғылым Министрлıгı, Қазақ Мемлекеттıк Қыздар Педагогика Институты С. Демирел Атындағы Университет, Әлемдıк Рухани Құндылықтар Және Қазıргı Қазақ Әдебиетıнıң Өзектı Мәселелерı, Kazakistan, 01 Şubat 2007, cilt.1

Mevlânanın Gayrimüslimlerle Diyalogu

Selçuk Üniversitesi III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, Türkiye, 01 Aralık 2003

“Mevlâna’nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar”

Selçuk Üniversitesi X. Millî Mevlâna Kongresi, Konya, Türkiye, 01 Aralık 2002

“On Dokuzuncu Yüzyılda Konyalı Mevlevî Şairler”

Selçuk Üniversitesi X. Millî Mevlâna Kongresi, Konya, Türkiye, 01 Aralık 2002

Mevlânanın Sevgi Anlayışı

Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, Konya, Türkiye, 01 Aralık 2000

“Dîvan Şiirinde Osmanlı Devletindeki Sosyal, Ahlâkî ve İktisadî Çözülmelerin Akisleri”

Uluslar Arası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, Türkiye, 01 Aralık 2000

“Mevlâna ve İkbal”

Hz. Mevlana'nın Çevresi ve Etkileri Paneli, Konya, Türkiye, 01 Kasım 2000, ss.19-31

“Tasavvuf Edebiyatımızda İnsan Sevgisi”

Gençlik ve Din (TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: 1996–1997), Ankara, Türkiye, 01 Şubat 1998

“Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü”

Selçuk Üniversitesi 8. Millî Mevlâna Kongresi, Konya, Türkiye, 01 Mayıs 1997

Mevlânada Çalışma ve Tevekkül

7. Millî Mevlâna Sempozyumu, Konya, Türkiye, 01 Nisan 1996

Mevlânanın Eserlerinde İnsan Terbiyesi

7. Millî Mevlâna Sempozyumu, Konya, Türkiye, 01 Nisan 1996

Divan Şiirinde Hz. Peygamberin İsim ve Sıfatları-Esmâi Nebî

TDV Kutlu Doğum Haftası II, 1–7 Ekim 1990, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 1992

Türk Edebiyatında Na’t

Kutlu Doğum Haftası II, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 1992

Kitap & Kitap Bölümleri

Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su

Fuzûlînin Su Kasidesinde Su Redifini Seçmesinin Sebepleri, N. Demir, Editör, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Yayınları, Ankara, ss.77-88, 2014

Vahiy Evinin Kızı Hz. Fatıma-9

Muhammediye ve Muhammediye Şerhinde Hz. Fâtıma, --, Editör, Hz. Fatıma Platformu, İstanbul, ss.7-28, 2013

Saime Yardımcı, Meram Anılarda Kalmasın

Sunuş, Şeritçi, S., Editör, Oneway.Workshop, Konya, ss.6-0, 2012

Karatay Tarih-Kültür-Sanat I

Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin Hayatı, Küçükdağ Y.,Erdemir Y., Şahin B., Editör, Karatay Belediyesi Yayınları, Konya, ss.353-366, 2012

Mevlânâ Celâleddin Rûmî

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2007

Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik

“Mevlâna’nın Tefekkür Dünyası ve İnsan”, Nuri Şimşekler, Editör, Karatay Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2007

Seçkin Bir Peygamber Vârisi Mevlâna

“Mevlâna’nın Kader ve İrade Hakkındaki Düşünceleri”, Budak A., Çetinkaya Ö., Editör, Rehber Yayınları, İzmir, ss.8-10, 2006

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî-İnsanlığın Aynası

“Mevlâna’nın Örnek İnsan Modeline Dair İkaz ve Tavsiyeler”, Ahmet Efe, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konay, 2004

Konya’da Düşünce ve Sanat- Makaleler-Sohbetler

“Süleyman Çelebi ve Mevlid”, Harmancı M., Editör, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya, 2003

Tarih ve Kültür Başkenti Konya

“On Altıncı Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Konyalı Temsilcileri”, Ersöz S. S., Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2003

Türkler

“Türk Edebiyatında Na’tlara Dair”, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002

Divan Şiirinde Na't

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1993

Türk Edebiyatında Na'tlar (Antoloji)

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1992

Ansiklopedide Bölümler

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.337-338, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.3031, 2014
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.7-8, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2014
Link

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2014
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.77, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.260, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.80, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.80, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.77, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.162, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.253, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.80, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.77-78, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.262, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.83-84, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.79, 2012

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.29, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.319-321, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.163-165, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.30, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.182, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.166, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.165, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.240-241, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.165-166, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.199, 2011
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.363., 2010
Link

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.282, 2010
Link

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.436–437, 2006
Link