Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akaryakıt İstasyonlarının İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi: Bir Akaryakıt İstasyonu Üzerinde Uygulama

Journal of Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, cilt.16, sa.1, ss.335-348, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Audit Techniques to Avoid Cost Accounting Frauds

Emerging Markets Journal (EMAJ), cilt.10, sa.1, ss.60-66, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleğine Genel Bir Bakış

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.58-73, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Üretim Maliyetlerinin Denetimine Genel Bir Bakış (A General Outlook on the Auditing of Production Costs)

İktisadi Yenilik Dergisi (Journal of Economic Innovation), cilt.6, sa.1, ss.1-12, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve İlgili Çözüm Önerileri: Kocaeli Örneği (Problems of Accounting Professionals and Related Suggestions for Solution: Kocaeli Sample)

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi (Chamber of Certified Public Accountants of Balıkesir Ida Academia Journal of Accounting and Public Finance), cilt.2, sa.1, ss.23-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions

Emerging Markets Journal (EMAJ), cilt.8, sa.1, ss.18-27, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing

Journal of Asian Research (JAR), cilt.2, sa.3, ss.123-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Çağlarda Muhasebe ve Dinlerin Muhsebeye Bakış Açısı

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), sa.10, ss.327-339, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Book Review of The Real Warren Buffett - Managing Capital, Leading People

Emerging Markets Journal (EMAJ), cilt.6, sa.2, ss.43-46, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), cilt.9, sa.1, ss.1-18, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama

İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), cilt.3, sa.2, ss.127-165, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students

Emerging Markets Journal (EMAJ), cilt.5, sa.2, ss.71-78, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences -BUJSS), cilt.8, sa.2, ss.33-47, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences - BUJSS), cilt.8, sa.1, ss.6-31, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma

ASOS Journal (The Journal of Academic Social Science), cilt.3, sa.10, ss.193-211, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemes

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), cilt.14, sa.52, ss.130-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış

Leges Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.70-87, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences - BUJSS), cilt.7, sa.2, ss.20-34, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası E-Dergi, cilt.3, sa.2, ss.21-45, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

E-Ticaret Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması ve Muhasebeleştirilmesi: Amazon.com İşletmesi Üzerine Bir Araştırma

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Nişantaşı Üniversity Journal of Social Sciences), cilt.1, sa.2, ss.137-158, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yalova'daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.26-43, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hershey's Entry to the Australian Market with a New Brand: An Accounting and Marketing Perspective

Emerging Markets Journal (EMAJ), cilt.3, sa.2, ss.97-126, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of Managers Employed in the Turkish Tourism Sector's Accommodation Estabishments

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.22, ss.1-31, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Impact of Financial Reporting on Corporate Performance: A Study Run on Exxon Mobil

4th Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies (International Modern Sciences Congress), Santiago, Filipinler, 12 - 13 Aralık 2020, ss.244-252 Creative Commons License

Merkez Bankaları ve Covid-19'a Finansal Yanıtlar

3rd International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research and Practices, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Kasım 2020, ss.290-295 Creative Commons License

Finansal Açıdan Hollanda Hastalığı ve Doğal Kaynak Lanetinin Paradoksal Etkileri

2nd International African Congress on Current Studies of Science, Technology and Social Sciences, Abuja, Nijerya, 17 - 18 Ekim 2020, ss.157-165 Creative Commons License

The Economical and Financial Impact of Covid-19 Epidemic on Migrant Labor Force

IV. International Kaoru Ishikawa Congress on Business Administration and Economy,, New Delhi, Hindistan, 14 Ekim 2020, ss.70-74 Creative Commons License

Unemployment Problem and Global Financing Related to CovId-19 Epidemic

International Asian Congress on Contemporary Sciences - IV, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Haziran 2020, ss.182-187 Creative Commons License

Muhasebede Yeni Bir Raporlama Modeli Olarak Entegre Raporlama

3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, Seoul, Güney Kore, 1 - 02 Haziran 2020, ss.20-25 Creative Commons License

Muhasebe ve Finans Açısından Entegre Raporlama Kavramının Analizi

3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, Seoul, Güney Kore, 1 - 02 Haziran 2020, ss.308-314 Creative Commons License

Denetim Faaliyetlerinde Güncel Yaklaşım: Denetim ve Bilgi Teknolojilerinin Entegrasyonu (Contemporary Approach in Auditing Operations: Integration of Auditing and Information Technologies)

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS Winter - 2018), Samsun, Türkiye, 30 Kasım 2018, cilt.3, ss.412-415

Bulut Teknolojisinin Muhasebe Üzerindeki Etkileri (The Effects of Cloud Technology on Accounting)

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (10. International Congress on Social Sciences and Sports), Hatay, Türkiye, 23 Kasım 2018, ss.8

Muhasebe ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi (Accounting and Total Quality Management Relationship)

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (10. International Congress on Social Sciences and Sports), Hatay, Türkiye, 23 Kasım 2018, ss.8

Kiracı Tarafından Kiralanan Gayrimenkulün Kira Süresi Dolmadan Satın Alınması Halinde İtfa Edilmemiş Özel Maliyet Bedelinin Durumu (The Case Of Unamortızed Leasehold Improvements Amount When The Leased Real Estate Is Bought By The Leaseholder Before Term Of Lease Is Over)

5th ASOS Congress - International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences (5. ASOS Kongresi - Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.131

Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model

Proceedings of 4th ICAF UMY 2018 - International Conference on Accounting and Finance: Revisiting Accountant's Role in the Disruption Era of Information Technology Advancement, Yogyakarta, Endonezya, 25 Nisan 2018, ss.42

The Effects of 2008 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Performance and Profitability: Financial Ratios and Accounting Based Approach

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICOSRESSE 2016), Antalya, Türkiye, 14 Ekim 2016, ss.5

Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries

3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, Roma, İtalya, 26 Kasım 2015, ss.156-164

İç Kontrol Sistemi ve Denetim Süreci: Kiğılı Firmasında Bir Uygulama

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi III, Malatya, Türkiye, 11 Haziran 2015, ss.83

A Research on the Significance of Accounting-Auditing Profession in Marmara Region

1st Annual International Conference on Social Sciences, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2015, ss.4

Determination of Patient Satisfaction Levels in Family Health Centers: An Example from Yalova City - Turkey

International Conference on Management, Business, Economics, Social Sciences and Humanities, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 12 Mart 2015, ss.3

Muhasebe Etiği: Yalova İlinde İkamet Eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma

5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Türkiye, 23 Eylül 2014, ss.1

Vision at Global, Action at Local

2013 PRME Summit - 5th Annual Assembly: New Ways of Developing Leaders for The Future We Want, Selected Case Stories, Bled, Slovenya, 25 Eylül 2013, ss.1-3

Behaviors of Academicians Regarding Internet Acceptance and a Research Run in Marmara Region Universities

Proceedings of Balkans Between East and West International Conference, Prizren, Kosova, 05 Haziran 2013, ss.211

The Effects of Regulations Concerning Accounting Ethics on Fraud and Unintentional Errors

4th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Corporate Social Responsibility, Antalya, Türkiye, 03 Nisan 2012, ss.76

The Impact of Turkey's Possible EU Accession on the Privatization Processes of the Energy Sector in Turkey

The Future Competitiveness of the EU and Its Eastern Neighbours International Conference, Turku, Finlandiya, 01 Eylül 2006, ss.1-27

Kitap & Kitap Bölümleri

Determinations and Recommendations for Increasing Women Employment in Turkey: An Economical and Financial Discussion

Research and Evaluations in Social, Administrative and Educational Science, Dr.Özlem Kaya, Editör, IKSAD Publishing, Ankara, ss.5-60, 2021 Creative Commons License

Covid-19 Sonrası Finansal Güç Göstergesi ve Yeni Dönem

Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç - Cilt II, Volkan Öngel,Gülşah Gençer Çelik, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.89-113, 2020 Creative Commons License

İşletmelerin Kredi Talebi Sürecinde Bankalar Tarafından Uygulanan Mali Analiz Teknikleri - Bir Gıda Firması Örneği (Financial Analysis Techniques Used by the Banks through Credit Demand Process of the Firms - A Food Company Example)

İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar (Academic Studies in Economics and Administrative Sciences), Zafer Gölen,Yüksel Akay Unvan,Sevilay Özer, Editör, IVPE Yayınevi (IVPE Publications), Belgrade, ss.119-149, 2020 Creative Commons License

Bölüm 5: İnovasyonun Muhasebe ve Denetime Etkileri

İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon, Birgül Uyan,Musa Çakır, Editör, IKSAD Yayınevi, Ankara, ss.159-196, 2019 Creative Commons License

Audit Techniques for Protecting against Cyber Attacks: A Bilateral Approach of Case Studies and Interview

Data Mining and Gaming; State-of-the-Art 2017, DeTombe D., Weber G.W., Kuter, S., Editör, Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront, Amsterdam, ss.125-135, 2017

Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ile Eğitimine Eğilim ve Bakış Açılarının Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama

Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar (Contemporary Approaches in Business Life), Kalkan G., Editör, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ss.217-249, 2016

Entelektüel Sermaye Analizleri

Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Diğer Yayınlar

1/500", Habertürk Gazetesi

Teknik Rapor, ss.20, 2010