Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of the Ottoman travelogues of the sixteenth century

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.435-451, 2012 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Haricinde Bulunan Osmanlı Kadı Sicilleri

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.201-214, 2004

Meşihat Arşivi’nde Yeni tasnif Olunan Siciller

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.122-151, 1994

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edirne Tereke Defterleri

Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.176-183

XVI. Yüzyılda Üsküdar Evi ve Üsküdar’da Ev Satışları

V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2008, ss.217-0

Kitap & Kitap Bölümleri

Kitaplara Vakfedilmiş Bir Ömür İçin Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan

XVII-XIX. Yüzyıl Tahvil Ahkam Defterlerinde Alt Serilerin Ortaya Çıkışı, Ülker B., Aydın B., Editör, Aaa, İstanbul, 2013

Arşiv Emektarlarına Armağan

XVI. Yüzyıl Divan-ı Hümayun Ruus Defterleri, Oğuz N., Keskin İ., Editör, Timaş, İstanbul, ss.29-40, 2013

Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı

Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Müderrisleri, Emecen F., Keskin İ., Beyoğlu Ali A. , Editör, Timaş, İstanbul, ss.155-191, 2013

Yücel Dağlı Anısına

Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Mukayeseli İstatistik Faaliyetleri ve Kanuni Dönemine Ait Bir Mevacip Defteri, Evangelia Balta, Editör, Turkuaz, İstanbul, ss.53-78, 2011

Yavuz Argıt Armağanı

Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Bursa: Bursa Seyahatnameleri, Birol Ülker, Editör, İsam, İstanbul, ss.187-198, 2010

Essays in Memory of Hazel E. Heughan

Osmanlı Bürokrasisinde Doğu-Batı Dilleri ve Türkçe, Chris Ferrard, Editör, K.Y., Edinburgh, ss.49-58, 2007

Osmanlı

Osmanlı Siyasi Tarihinde Mevleviler ve Sultan II. Abdülhamid ile İlişkilerine Dair Yeni Belgeler, Hasan CElal Güzel, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.389-396, 1999

Hakkı Dursun Yıldız Armağanı

Şeriye Sicilleri Arşivi’nde Hususi Mahiyette Düzenlenmiş Siciller ve Meşihat Arşivi’nde Yeni Tasnif Olunan Şeriye Sicilleri, A, Editör, Marmara Üniversitesi, Ankara, ss.115-123, 1995