Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of job resources on work engagement: A study on academicians in Turkey

Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.15, ss.409-417, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalışanların İşletmeye Ortak Edilmesi (Hisse Edindirme Planları) ile Çalışan Davranışları Arasındaki İlişki: Meta Analiz Çalışması

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.101-120, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Kalite Algısı ve İş Performansı: Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.196-211, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütlerde Duygusal Bağlılık ve Performans İlişkisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.155-177, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor? Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / International Journal of Society Researches, cilt.12, ss.1-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.1133-1150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.11, ss.2549-2560, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, ss.929-949, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katılımcı Çalışma İkliminin Kurumsal İtibar Algısı Üzerindeki Etkisinde Kişi-İş ve Kişi-Kurum Uyumunun Aracılık Etkisi

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.93-101, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilir Kalite Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Tatminin Aracı Rolü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.0, ss.135-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektründe Bir Araştırma

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.0, ss.389-402, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medya-Kültür ve Sanat Alanında Çalışanların Psikolojik İyi-Oluşları ile İşten Ayrılma Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.0, ss.333-346, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diğerkâm Davranışların Algılanan Güçlendirme Ve Öğrenilmiş Güçlülüğün Baskı Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, no.2, ss.64-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation)

Research Journal of Business and Management, cilt.3, ss.297-305, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Reputation Index for XU030 Quote Companies

Journal of Industrial and Intelligent Information, cilt.3, ss.110-113, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, cilt.5, ss.221-225, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Katılımcı Çalışma İklimi, Kişi İş ve Kurum Uyumu Ve Kurumsal İtibar Algısı

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.1

Sürdürülebilir Kalite Algısı İşten Ayrılma Niyetini Nasıl Etkiler?

17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.460-465

Çalışan Performansı ve Mali Performans İlişkisi

5. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.1

Çalışanlarda Öğrenilmiş Güçlülüğün Baskı Üzerindeki Etkisi

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-2017, Adana, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.1

THE EFFECT ON TRUST TO ORGANIZATION AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATION: AN APPLICATION

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.544-551 identifier

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management of Education)

10th International Conference on Knowledge, Economy, and Management, İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2012, ss.842-856

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Örgüt Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management)

1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, Konya, Türkiye, 11 Ekim 2012, ss.375-386

Kitap & Kitap Bölümleri

İş'te Pozitif Davranış

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2017 Creative Commons License

Çalışmaya Tutkunluk

Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Kavi, E., Editör, Dora Basım-Yayın, Bursa, ss.191-215, 2017 Creative Commons License

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Kavi, E., Editör, Dora Basım-Yayın, Bursa, ss.161-190, 2017 Creative Commons License