Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Effect of Learned Resourcefulness and Empowerment on Work Related Stress: A Research at Public Sector

Journal of emerging economies and policy (Online), vol.7, no.1, pp.411-419, 2022 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Does Work Engagement Play Role in the Relationship Between Sustainable Quality Perceptions and Job Performance in the Justice Sector?

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.3, pp.1785-1795, 2021 (International Refereed University Journal)

Determining the Relationship Between Workplace Friendship and Efficiency, Performance and Productivity with Meta-Analysis Method

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.11, no.1, pp.102-122, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

DOES MANAGER GENDER MODERATE HOW PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PREDICTS SUSTAINABLE QUALITY PERCEPTIONS?

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.4, pp.69-82, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE OWNERSHIP (STOCK OWNERSHIP PLANS) AND EMPLOYEE BEHAVIOR: META-ANALYSIS STUDY

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.101-120, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

SELF-EFFICACY, WORKING VALUES, INTRINSIC MOTIVATIONS AND A RESEARCH IN CALL CENTER SECTOR

Çukurova Araştırmaları, vol.5, no.2, pp.241-249, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sustainable Quality Perception and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.3, pp.196-211, 2019 (International Refereed University Journal)

The Relationship Between Emotional Commitment and Performance in Organizations

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.155-177, 2019 (International Refereed University Journal)

What are the Factors Affecting Employee Performance in the Food and Finance Sector? The Role of Sustainable Quality Perception, Psychological Well-being and Work Engagement Variables

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / International Journal of Society Researches, vol.12, no.18, pp.1-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.1133-1150, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.2549-2560, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.929-949, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Katılımcı Çalışma İkliminin Kurumsal İtibar Algısı Üzerindeki Etkisinde Kişi-İş ve Kişi-Kurum Uyumunun Aracılık Etkisi

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, pp.93-101, 2018 (International Refereed University Journal)

Sürdürülebilir Kalite Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Tatminin Aracı Rolü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.135-146, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektründe Bir Araştırma

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.389-402, 2018 (International Refereed University Journal)

Medya-Kültür ve Sanat Alanında Çalışanların Psikolojik İyi-Oluşları ile İşten Ayrılma Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.333-346, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Diğerkâm Davranışların Algılanan Güçlendirme Ve Öğrenilmiş Güçlülüğün Baskı Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.64-79, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri, Değişime Karşı Dirençleri ve Girişimcilik İle Olan İlişkisi (Correlations between Students’ Self Efficacy, Resistance to Change and Entrepreneurship)

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.4, pp.1436-1447, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation)

Research Journal of Business and Management, vol.3, no.4, pp.297-305, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi (The Effect of Work Engagement on Organizational Citizenship Behavior and A Research)

The Journal of International Social Research, vol.9, no.47, pp.766-771, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Web Reputation Index for XU030 Quote Companies

Journal of Industrial and Intelligent Information, vol.3, no.2, pp.110-113, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, vol.5, no.3, pp.221-225, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategic Competition of Internet Interfaces for XU30 Quoted Companies

International Journal of Computer and Communication Engineering, vol.3, no.6, pp.464-468, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Does Empowerment Prevent Employees’ Intention to Leave? A Research

21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.1-2 Sustainable Development

The Mediating Role of Thriving at Work in the Relationship between Person-Job Fit and Job Satisfaction

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.545-553

Examining Self-Efficacy, Thriving at Work, and Work Engagement Variables in Their Relations with Job Performance

2nd International School Principals Conference (ISPC2021), İstanbul, Turkey, 10 - 13 June 2021, pp.1-5

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2020, pp.449-457

Katılımcı Çalışma İklimi, Kişi İş ve Kurum Uyumu Ve Kurumsal İtibar Algısı

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 27 June 2018, pp.1

Sürdürülebilir Kalite Algısı İşten Ayrılma Niyetini Nasıl Etkiler?

17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 April 2018, pp.460-465

Çalışan Performansı ve Mali Performans İlişkisi

5. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya, Turkey, 03 November 2017, pp.1

Çalışanlarda Öğrenilmiş Güçlülüğün Baskı Üzerindeki Etkisi

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-2017, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.1

THE EFFECT ON TRUST TO ORGANIZATION AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATION: AN APPLICATION

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, vol.2, pp.544-551 Sustainable Development identifier

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management of Education)

10th International Conference on Knowledge, Economy, and Management, İstanbul, Turkey, 08 November 2012, pp.842-856

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Örgüt Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management)

1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, Konya, Turkey, 11 October 2012, pp.375-386 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Leadership: Group and Team Leadership

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2021 Sustainable Development

Education Demand and Key Determinants

in: Leadership: Educational Leadership with a Budget and Planning Approach , Bilal Çankır, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.15-28, 2021 Sustainable Development

Volunteering

in: Leadership: Volunteering and Volunteer Leadership, Bilal Çankır, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.11-22, 2021

Conflict Management

in: , İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.295-316, 2020

Types of Strategies

in: Strategic Management, İ. Cemil ULUKAN, Editor, Anadolu University Press, Eskişehir, pp.112-141, 2020

Education and Market

in: , İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.31-43, 2020 Sustainable Development

Culture in Educational Institutions

in: , İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.275-294, 2020

Environmental Responsibilities

in: Business Ethics, Fatma Zeynep ÖZATA, Editor, Anadolu University Press, Eskişehir, pp.61-88, 2020 Sustainable Development

Turning “Learning” to Innovation in Tourism: The Theory of the “Tourism Learning Area”

in: Hospitality & Tourism: Managerial perspectives & Practices, Elbeyi Pelit,Hasan Hüseyin Soybali,Ali Avan, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.43-62, 2020

İş'te Pozitif Davranış

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2017 Creative Commons License

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

in: Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Kavi, E., Editor, Dora Basım-Yayın, Bursa, pp.161-190, 2017 Creative Commons License

Çalışmaya Tutkunluk

in: Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Kavi, E., Editor, Dora Basım-Yayın, Bursa, pp.191-215, 2017 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Kısmi Charter

Detay Yayıncılık, pp.1, 2022

Turizm Haftası

Detay Yayıncılık, pp.1, 2022

Turizm Bilinci

Detay Yayıncılık, pp.1, 2022