Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pulevski’nin Üç Dilli (Makedonca-Arnavutça-Türkçe) Eseri ve Eserde Ele Alınan Konular

BALTED- Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.24-33, 2019
Link

1875 YILINDA BELGRAD’TA BASILAN PULEVSKİ’NİN SÖZLÜĞÜ VE SÖZLÜKTEKİ BATI RUMELİ AĞIZI ÖZELLİKLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.10, ss.105-113, 2017
Link

Günümüz Bulgar Yazılı Basınında Türkçe Sözcüklerin Yeri ve Önemi

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI-Beşeri-Sosyal Bilimler Dergisi, ss.17-37, 2017
Link

Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe”

Yeni Türkiye-Rumeli Balkanlar Özel Sayısı –II, ss.2201-2216, 2015
Link

Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları (The Turkish Suffixes In The Bosnian Language And Their Using )

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.1145-1156, 2013
Link

Bulgar Diplomat Simeon Tabakov'un 1911 yılında İstanbul'da Yayınladığı Kitap ve İtalyan Göçüne Bakışı

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, cilt.22, ss.285-307, 2012
Link

Makedon Dilindeki Türkçe Kelimeler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.36, ss.201-247, 2007
Link

Uluslarası Struga Şiir Akşamları Festivali

Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi Akademi Gökyüzü Şiir Dergisi, ss.15-20, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bulgaristan İstihbarat Servisi DS’nin Gizli Arşiv Belgelerinde 1989 Göçü ve Soydaşlarımızın Mektupları

1989 Göçünün 30.Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2019, ss.1

1855 Yılında Bükreş’te Basılan “ Bulgarcadaki Türkçe ve Yunanca Kelimeler Sözlüğü” Üzerine Bir Değerlendirme

I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1

Makedoncadaki Türkçe Fiillerin Yapıları ve Kullanılış Şekilleri

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 2017, ss.1

Ulahlar (Karakaçanlar) ve Türkçe

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 2017, ss.1

İKİ DİLLİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ-

3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 19 Mayıs 2017, ss.1

Bulgarlara Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığı ve Tematik Sınıflandırmadan Yararlanma

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Türkiye, 17 Mayıs 2017, ss.1

GÜNÜMÜZ BULGAR BASININDA TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN YERİ VE ÖNEMİ

-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE- BALKANLARDA TÜRKÇENİN SÜRELİ YAYINLARDAKİ YERİ VE ÖNEMİ SEMPOZYUMU TEBLİĞ KİTABI, Zenica, Bosna-Hersek, 11 Mayıs 2017, ss.16-56

1951 Yılında Azerbaycan Aydınlarının Bulgaristan Ziyareti ve Bulgaristan Türkleri Hakkındaki Raporları

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.3, no.3, ss.1-8

Güney Slav Dillilere Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığından Yararlanma

2. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, Münih, Almanya, 20 Mayıs 2016, ss.1-6
Link

Bulgaristan'da Yaşayan Soydaşlarımızın 1989 Göçünde Türkiye'deki Yakınlarına Yazdıkları Mektuplar

1989 Göçünün 25. Yılında Uluslararası Bulgaristan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2014, ss.1

Türkçe -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) Ekinin Makedon Dilindeki Adaptasyonu

Mahtumkulu Firaki’nin 290. Doğum yılı Mahtumkulu Firaki ve Evrensel Kültür Değerler Uluslararası Konferansı (Международная научная конференция «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности», посвященная 290-летию Махтумкули Фраги), Aşkabat, Türkmenistan, 14 Mayıs 2014, ss.1

Negative and Positive Adjectives for Man and Woman Transferred to Bulgarian from Turkish

The 56th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Kocaeli, Türkiye, 07 Temmuz 2013, ss.1-10

Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları

UTEK'13, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 Mayıs 2013, ss.1

Macaristan'da İstinsah Edilen Sırpça Dinî Eserdeki Türkçe Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 Eylül 2012, ss.1
Link

Gelişen, Büyüyen Türkiye'nin İfadesi Olan Türkçe'nin Öğretilmesinde Balkanların Önemi ve 2023 Hedefi

I.Uluslararası Balkan Kongresi, Dün, Bugün, Yarın ve Değişim, İstanbul, Türkiye, 24 Eylül 2012, ss.1041-1050
Link

Makedon Dilindeki Türkçe Öykünmeler(Calque) ve Örnekleri

Balkan Harbi'nin 100. Yılı Hatırasına Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-III, Manisa, Türkiye, 10 Mayıs 2012, cilt.2, ss.88-104
Link

Mekedonca-Arnavutça-Türkçe Üç Dilli Sözlükte Rumeli Ağzı Hususiyetleri

4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Edirne, Türkiye, 27 Ekim 2011, ss.1
Link

Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II, Manisa, Türkiye, 13 Mayıs 2010, ss.62-82
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçenin Verintiler Sözlüğü

Makedonca, Toparlı R., Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.1-957, 2008
Link

Diğer Yayınlar